نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه کردستان

2 استاد گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه تمپل

چکیده

تهدید هویت تیمی حوزه جدیدی در ادبیات مدیریت و بازاریابی ورزشی است که به تازگی مورد توجه محققان این حوزه قرار گرفته است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تهدیدکننده هویت تیمی هواداران تیم ملی فوتبال انجام پذیرفت. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی و به‌صورت تحلیل مضمون بوده و جامعه آماری شامل هواداران تیم ملی بودند که صفحه اینستاگرام فدراسیون فوتبال را دنبال می‎کردند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بوده و مصاحبه عمیق با 16 شرکت‌کننده‎ تا اشباع نظری صورت گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک کدگذاری و از نرم‌افزار ان‌ویوو استفاده شد. نتایج نشان داد عوامل تهدیدکننده هویت تیمی هواداران تیم ملی در هفت مضمون؛ ضعف مدیریت مالی، ضعف مدیریت اجرایی و مدیریت نامشروع فدراسیون، انتخاب نامناسب بازیکنان، انتخاب نامناسب کادر فنی، برند ضعیف بازیکنان دعوت شده و عملکرد ضعیف تیم دسته‎بندی می‎شوند. نتایج این پژوهش از یک طرف، شکاف علمی عظیم ادبیات تهدید هویت تیمی در تحقیقات داخلی و خارجی را برطرف کرده و از طرف دیگر، مدیران می‌توانند به اقدامات نامناسب و نقاط ضعف خود در زمینه تهدید هویت تیمی هواداران تیم ملی پی برده و راهکارها و استراتژی‌های موثری را در دستور کار خود قرار دهند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors threatening the team identity of the fans of the Iranian national football team

نویسندگان [English]

  • Abed Mahmoudian 1
  • saeed sadeqibroujerdi 2
  • bradley J baker 3

1 Ph.D. student sport management university of kurdistan

2 Professor of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Kurdistan University, Sanandaj, Iran

3 Assistant Professor of Sports Management, Temple University

چکیده [English]

Threatening team identity is a new field in the literature of sports management and marketing that has recently been considered by researchers in this field. In this regard, the present study was conducted with the aim of identifying the factors threatening the team identity of national football team fans. The method of the present research was qualitative research in the form of content analysis and the statistical population included national team fans who followed the Football Federation's Instagram page. The sampling method was purposeful and in-depth interviews were conducted with 16 participants until theoretical saturation. Coding technique and Envoy software were used to analyze the data. The results showed the factors threatening the team identity of national team fans in seven themes; Weak financial management, poor executive management and illegitimate management of the federation, improper selection of players, improper selection of technical staff, poor brand of invited players and poor performance of the team are categorized. The results of this study, on the one hand, eliminate the huge scientific gap in the literature threatening team identity in domestic and foreign research, and on the other hand, Managers can recognize their inappropriate actions and weaknesses in the field of threatening the team identity of national team fans and put effective strategies and strategies on their agenda

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Identity Threat
  • National Team
  • Football Fans
  • Team Identity