نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، گروه تربیت‌ بدنی و علوم ورزشی، دانشکدۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ ورزش، دانشگاه تمپل، فیلادلفیا، آمریکا

چکیده

مقدمه: تهدید هویت تیمی حوزۀ جدیدی در ادبیات مدیریت و بازاریابی ورزشی است که به‌تازگی مورد توجه محققان این حوزه قرار گرفته است. در این زمینه پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تهدیدکنندۀ هویت تیمی هواداران تیم ملی فوتبال انجام پذیرفت.
روش پژوهش: روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی و به‌صورت تحلیل مضمون بوده و جامعۀ آماری شامل هواداران تیم ملی بودند که صفحۀ اینستاگرام فدراسیون فوتبال را دنبال می‌کردند. روش نمونه‌گیری به‌صورت هدفمند بود و مصاحبۀ عمیق با 16 شرکت‌کننده تا اشباع نظری صورت گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تکنیک کدگذاری و نرم‌افزار ان‌ویوو استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد عوامل تهدیدکنندۀ هویت تیمی هواداران تیم ملی در هفت مضمون؛ ضعف مدیریت مالی، ضعف مدیریت اجرایی و مدیریت نامشروع فدراسیون، انتخاب نامناسب بازیکنان، انتخاب نامناسب کادر فنی، برند ضعیف بازیکنان دعوت شده و عملکرد ضعیف تیم دسته‌بندی می‌شوند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش از یک طرف، شکاف علمی عظیم ادبیات تهدید هویت تیمی در تحقیقات داخلی و خارجی را برطرف می‌کند و از طرف دیگر، مدیران می‌توانند به اقدامات نامناسب و نقاط ضعف خود در زمینۀ تهدید هویت تیمی هواداران تیم ملی پی ببرند و راهکارها و راهبرد‌های مؤثری را در دستور کار خود قرار دهند تا حداقل بتوانند تعداد و میزان این عوامل را کاهش دهند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Threatening the Team Identity of the Fans of the Iranian National Football Team

نویسندگان [English]

  • Abed Mahmoudian 1
  • Saeed Sadeqi Broujerdi 2
  • Bradley J Baker 3

1 Department of Physical Educatin and Sport Sciences, Faculty of Humanities and Social Scienes, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

2 Department of Physical Educatin and Sport Sciences, Faculty of Humanities and Social Scienes, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran

3 School of Sport, Tourism and Hospitality Management, Temple University, Philadelphia, PA, USA.

چکیده [English]

Introduction: Threatening team identity is a new field in the literature of sports management and marketing that has recently been considered by researchers in this field. In this regard, the present study was conducted with the aim of identifying the factors threatening the team identity of national football team fans.
Methods: The method of the present research was qualitative research in the form of content analysis and the statistical population included national team fans that followed the Iranian Football Federation's Instagram page. The sampling method was purposeful and in-depth interviews were conducted with 16 participants until theoretical saturation. Coding technique and NVivo version 10 software were used to analyze the data.
Results: The results showed the factors threatening the team identity of national team fans in seven themes; weak financial management, poor executive management and illegitimate management of the federation, improper selection of players, improper selection of technical staff, poor brand of invited players and poor performance of the team are categorized.
Conclusion: The results of this study, on the one hand, eliminate the huge scientific gap in the literature threatening team identity in domestic and foreign research, and on the other hand, Managers can recognize their inappropriate actions and weaknesses in the field of threatening the team identity of national team fans and put effective strategies and strategies on their agenda to at least be able to reduce the number and amount of these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Football Fans
  • Identity Threat
  • National Team
  • Team Identity