تعیین سهم نسبی هویت تیمی از عوامل مدیریتی باشگاه های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین سهم نسبی هویت تیمی از عوامل مدیریتی باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران است. این تحقیق توصیفی– پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری تخمین زده شد و تعداد 865 نفر به‌دست آمد. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامۀ عوامل مدیریتی باشگاه چن (2007) و پرسشنامۀ هویت تیمی ون و برانس­ کومب (1993) بود که اعتبار و روایی آن به‌منظور اجرای این تحقیق آزمون شد (ضریب آلفای کرونباخ در مقیاس عوامل مدیریتی باشگاه 86/0 و در مقیاس هویت تیمی 78/0). برای تحلیل داده‌های حاصل از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 15 استفاده شد و با استفاده از آزمون‌های آماری از جمله همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه نتایج به‌دست آمد. نتایج نشان داد که بین پنج عامل مدیریتی باشگاه با میزان هویت تیمی هواداران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (P=0/01)؛ از بین این عوامل، عامل جذابیت بیشترین و قوی­ترین رابطه را با هویت تیمی هواداران دارد. همچنین، براساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه عوامل جذابیت، رسانه و وابستگی مدیریت باشگاه پیشگویی‌کنندۀ خوبی از میزان هویت تیمی هواداران بودند. این عوامل به‌طور کلی بیش از 40 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند. براین اساس، محققان اظهار می‌کنند که این ابعاد عامل حصول موفقیت در جهت حفظ و ایجاد هواداران با هویت تیمی بالا هستند. به‌عبارت دیگر، این عوامل کلیدهای اساسی تشخیص بهترین راهبرد­ها برای باشگاه­ها هستند و مزایای زیادی از جمله کسب درآمد بیشتر، جذب سرمایه، فروش بلیت بیشتر و... دارند.

کلیدواژه‌ها