نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، تعیین سهم نسبی هویت تیمی از عوامل مدیریتی باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر فوتبال ایران است. این تحقیق توصیفی– پیمایشی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعۀ آماری تحقیق هواداران لیگ برتر فوتبال ایران بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول آماری تخمین زده شد و تعداد 865 نفر به‌دست آمد. ابزار اندازه‌گیری دو پرسشنامۀ عوامل مدیریتی باشگاه چن (2007) و پرسشنامۀ هویت تیمی ون و برانس­ کومب (1993) بود که اعتبار و روایی آن به‌منظور اجرای این تحقیق آزمون شد (ضریب آلفای کرونباخ در مقیاس عوامل مدیریتی باشگاه 86/0 و در مقیاس هویت تیمی 78/0). برای تحلیل داده‌های حاصل از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 15 استفاده شد و با استفاده از آزمون‌های آماری از جمله همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و رگرسیون چندگانه نتایج به‌دست آمد. نتایج نشان داد که بین پنج عامل مدیریتی باشگاه با میزان هویت تیمی هواداران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد (P=0/01)؛ از بین این عوامل، عامل جذابیت بیشترین و قوی­ترین رابطه را با هویت تیمی هواداران دارد. همچنین، براساس نتایج آزمون رگرسیون چندگانه عوامل جذابیت، رسانه و وابستگی مدیریت باشگاه پیشگویی‌کنندۀ خوبی از میزان هویت تیمی هواداران بودند. این عوامل به‌طور کلی بیش از 40 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند. براین اساس، محققان اظهار می‌کنند که این ابعاد عامل حصول موفقیت در جهت حفظ و ایجاد هواداران با هویت تیمی بالا هستند. به‌عبارت دیگر، این عوامل کلیدهای اساسی تشخیص بهترین راهبرد­ها برای باشگاه­ها هستند و مزایای زیادی از جمله کسب درآمد بیشتر، جذب سرمایه، فروش بلیت بیشتر و... دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Determination of the Relative Contribution of Team Identification by Managerial Factors in Clubs Attending Iran Football Premier League

نویسندگان [English]

  • Mohammad Soltan Hosseini 1
  • Davood Nasr Esfahani 2
  • Fateme Nasr Esfahani 3
  • Akbar Jaberi 4

1 Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 PhD Student in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran

3 PhD Student in Sociology, Faculty of Literature & Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 M.Sc. in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

This study aimed at determining the relative contribution of team identificationby managerial factors among those clubs attending football premier league of Iran. This study was a descriptive, applied survey. The statistical population consisted of the fans of Iran football premier league. The sample was estimated by the statistical formula (n=865). In order to collect the data, two questionnaires: the Club Managerial Factors Questionnaire by Chen (2007) and the Team IdentificationQuestionnaire made by Wann and Branscome (1993); their reliability and validity were tested for this study (Cronbach’s alpha for Club Managerial Factors Questionnaire α=0.86 and for Team Identification Questionnaire α=0.78). To analyze the data, SPSS15 was used and the results were obtained by Pearson correlation test, liner regression analysis and Multivariate regression analysis. The results showed a positive and significant relationship between five club managerial factors and team identification(P=0.01). Among these factors, attractiveness had the strongest relationship with team identification. Also, the results of multivariate regression analysis showed that three factors of attractiveness, media and affiliation could be reliable predictors of team identification. These factors explained more than 40% of the variations of the dependent variable. As a result, the researchers suggested that these dimensions were considered as factors for success and for maintaining fans with high team identification. In other words, these factors are the essential keys to the identification of the best strategies for the clubs and have many advantages such as an increase in income, capital attraction, more ticket sales, etc. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • fans
  • Football Club
  • managerial factors
  • premier league
  • team identification