نویسنده = �������������� ����������
شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بحران هواداری در لیگ برتر فوتبال ایران براساس مدل سه‌شاخگی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1235-1261

نسرین بیگلری؛ سید رضا حسینی نیا؛ هادی باقری؛ ویلیام تیموتی کومبس


بررسی نقش ابعاد حکمرانی خوب در تبیین توسعة منابع انسانی ادارات ورزش و جوانان

دوره 13، شماره 2، تیر 1400، صفحه 659-686

الهام بحرینی؛ سیدجلیل میریوسفی؛ نسرین بیگلری


تأثیر حمایت اجتماعی و تعارض کار - خانواده بر عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

دوره 12، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 181-200

رقیه سالاری اسکر؛ حسن بحرالعلوم؛ نسرین بیگلری


مدلسازی معادلات ساختاری ارتباط مدیریت استعداد و سرمایۀ اجتماعی با تعهد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمان

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 687-702

نسرین بیگلری؛ حسن بحرالعلوم؛ ناهید داروغه عارفی