نویسنده = �������������������� ��������������
طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 شهریور 1400

حمیدرضا گوهررستمی؛ محمد صادق وقار


شناسایی و اولویت بندی ذینفعان کلیدی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

محمد مرادی؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ رحیم رمضانی نژاد


طراحی مدل مدیریت کیفیت نظام آموزش تربیت بدنی و ورزش در مدارس

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1295-1320

پریسا اکبری؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ نوشین بنار


طرحی الگوی عوامل مؤثر بر توسعه ورزش دانشگاهی ایران

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 195-217

فریدون منافی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ حمیدرضا گوهررستمی؛ محمد پورکیانی؛ صلاح دستوم