نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان-دانشکده تربیت بدنی

2 دانشگاه گیلان

چکیده

هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت استعداد در ورزش ایران بود. روش تحقیق از نوع توصیفی پیمایشی و جامعۀ آماری شامل مدیران ورزش، متخصصان دانشگاهی، مربیان و ورزشکاران بود که تعداد 112 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامۀ محقق ساخته بود و روایی ابزار پژوهش، توسط نظر کارشناسان و نرم افزار پی،ال،اس ارزیابی شد. همچنین از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، خی دو و روش مدل-سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار پی،ال،اس نسخۀ (3.2.8) برای تجزیه تحلیل داده‌ها استفاده گردید. نتایج نشان داد در مدل مدیریت استعدادهای ورزشی عوامل اثرگذار را می‌توان در چهار لایه‌ و سه مرحلۀ کشف و شناسایی، انتخاب و توسعۀ استعداد بررسی کرد. لایه‌ها شامل شاخص‌های استعدادیابی، مدیریت و ساختار، ذینفعان و محیط کلان می‌باشد. در مدیریت ‌و ‌ساختار چهار بعد الزامات، منابع، فرصت‌ها و اهداف در سه مرحله شناسایی شدند. در لایۀ ذینفعان و محیط کلان در مرحلۀ کشف تاثیرگذاری 14 ذینفع و 7 مولفۀ محیطی، در مرحلۀ انتخاب تاثیرگذاری 5 ذینفع و 1 مولفۀ محیطی و در مرحلۀ توسعه تاثیرگذاری 12 ذینفع و 15 مولفۀ محیطی شناسایی شدند. بنابراین بر اساس مدل نهایی پژوهش می‌توان اظهار داشت که مدیریت استعداد می‌بایست در یک چارچوب جامع و در یک بستر اکولوژیک بررسی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Talent Management Model in Iranian Sport

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Goharrostami 1
  • MOHAMMAD SADEGH VAGHAR 2

1 university of guilan

2 university of guilan

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a talent management model in Iranian sport. The research method was a descriptive survey and the statistical population consisted of sport managers, academics, coaches and athletes that 112 individuals were selected as sample. The research tool was a researcher-made questionnaire and the validity of the research tool was first evaluated by experts and continued in the research in PLS software. Data were analyzed using Kolmogorov Smirnov, Chi-square and Structural equation modeling method in SMART PLS (3.2.8) software. The result showed that In the final model, the effective factors can be examined in four layers and three stages of talent discovery & identification, selection, and development. Layers include the indicators of talent, management and structure in sport, stakeholders and macro environment. In the management and structure, the four dimensions: requirements, resources, opportunities, and goals were identified in three stages. In the stakeholder layer and the macro environment at the stage of discovery the influence of 14 stakeholders and 7 environmental components, in the selection stage the impact of 5 stakeholders and 1 environmental component and in the development stage the influence of 12 stakeholders and 15 environmental components were identified. Therefore According to final model, it can be stated that talent management in sport should be considered in a holistic and ecological context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • model of talent
  • sport management
  • Talent Environment
  • Talent in sport
  • Talent management