نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه گیلان

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی ذینفعان کلیدی فدراسیون فوتبال می‌باشد که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش خبرگان و نخبگان حوزه فوتبال می‌باشند که به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. برای بومی سازی ذینفعان شناسایی شده از روش دلفی ساعتی و برای اولویت بندی ذینفعان کلیدی از پرسشنامه مقایسات زوجی استفاده شد. نتایح این مطالعه نشان داد که به ترتیب سازمان لیگ با میانگین وزن (167/0)، حامیان مالی با میانگین وزن (153/0)، باشگاه‌ها با میانگین وزن (146/0)، مدارس فوتبال با میانگین وزن (100/0)، مربیان با میانگین وزن (092/0)، طرفداران با میانگین وزن (081/0)، کنفدراسیون فوتبال آسیا با میانگین وزن (050/0)، فیفا با میانگین وزن (047/0) و بازیکنان با میانگین وزن (046/0) به عنوان ذینفعان کلیدی فدراسیون فوتبال در اولویت‌های یک تا نه قرار گرفتند. با توجه به اهمیت و نقش هر یک از ذینفعان کلیدی در اجرا و پیشبرد برنامه‌های فدراسیون، سیاست گذاری و برنامه ریزی فدراسیون می‌بایست با تاکید و توجه به این ذینفعان کلیدی باشد. فدراسیون با استفاده از استراتژی‌های مناسب باید در جهت رضایت این ذینفعان کلیدی گام‌های اساسی بردارد و در نهایت از طریق ذینفع مداری و رضایت ذینفعان، عملکرد سازمانی و اثربخشی خود را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize key stakeholders of the Football Federation of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • mohammad Moradi 1
  • Hamid Goharrostami 2
  • rahim ramazani 3

1 Faculty of Physical Education, University of Guilan

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan, Guilan, Iran.

3 Professor, Department of Sports Management, Faculty of Physical Education and Sports Sciences, University of Guilan, Guilan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to identify and prioritize the key stakeholders of the Football Federation, which was done by the descriptive-analytical method. The statistical population of this research is football experts and elites, which was considered as a whole number. The Delphi method was used to localize the identified stakeholders and the paired comparison questionnaire was used to prioritize key stakeholders. The results of this study showed that the league organization with average weight (0.167), sponsors with average weight (0.153), clubs with average weight (0.146), football schools with average weight (0.100), Coaches with average weight (0.092), fans with average weight (0.081), Asian Football Confederation with average weight (0.050), FIFA with average weight (0.047), players with average weight (0.046), As key stakeholders of the Football Federation respectively. With regards to the importance and role of each of the key stakeholders in the implementation and the promotion of the federation's programs, the policy and planning of the federation should be with emphasis and attention to these key stakeholders. Using appropriate strategies, the federation must take fundamental steps to satisfy these key stakeholders and ultimately improve its organizational performance and effectiveness through stakeholder orientation and stakeholder satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fans
  • Football Clubs
  • Hierarchical Analysis Process
  • League Organization
  • Sponsors
  • Strategy