نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روش ها و برنامه های آموزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه علوم انسانی، مؤسسة آموزش عالی نقش جهان، بهارستان، اصفهان، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه علوم ورزشی، تهران، ایران

10.22059/jsm.2022.345313.2993

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش تدوین برنامة راهبردی فدراسیون بسکتبال جمهوری اسلامی‌ ایران بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت، تحلیلی و اکتشافی بود که با به‌کارگیری ترکیبی از روش آمیخته انجام گرفت. در بخش کیفی جامعة آماری شامل اعضای هیأت رئیسة فدراسیون بسکتبال، از جمله رئیس، نایب‌رئیسان و دبیر فدراسیون، تعدادی از رؤسای کمیته‌های فدراسیون، تعدادی از رؤسای هیأت‌های استانی، نمایندگانی از مربیان، داوران، ورزشکاران و پیشکسوتان رشتة بسکتبال بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند و حجم نمونه برابر با 35 نفر بود. جامعة آماری بخش کمی شامل خبرگان، کارشناسان و استادان مدیریت ورزشی بودند (35N=). نمونة پژوهش، به‌صورت تمام‌شمار در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: پس از برگزاری جلساتی با اعضای شورای راهبردی فدراسیون به‌منظور شناسایی جایگاه فعلی فدراسیون بسکتبال و شناسایی نقاط قوت و ضعف درونی و فرصت‌ها و تهدیدهای پیرامونی، پرسشنامة عوامل داخلی و خارجی تهیه شد و در اختیار جامعة آماری قرار گرفت. بیانیة چشم‌انداز و بیانیه مأموریت فدراسیون در شورای راهبردی و با هدایت تیم پژوهش تعیین شدند. نتایج نشان داد که این فدراسیون دارای 21 نقطة قوت و 23 نقطة ضعف است و با 12 فرصت و 8 تهدید مواجه است. بر اساس تحلیل SWOT در مجموع 20 راهبرد شامل 4 راهبرد SO، 5 راهبرد ST، 6 راهبرد WO و 5 راهبرد WT برای فدراسیون بسکتبال ج.ا.ا تدوین شد.
نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود فدراسیون بسکتبال ضمن فراهم کردن شرایطی برای تحلیل و بازخوانی یافته‌ها و نتایج این پژوهش، با ایجاد واحد پژوهش و راهبری استراتژی در ساختار فدراسیون هرچه سریع‌تر بسترهای جاری‌سازی اقدامات راهبردی خود را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of a strategic plan of the Basketball Federation of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javadipour 1
  • Somayeh Rahbari 2
  • Saeed Jafari 3
  • Mandana Rasoli 4

1 Department of Educational Methods and Programs, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of Humanities, Naghshejahan Institute of Higher Education, Baharestan, Isfahan, Iran

3 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences and Health, University of Tehran, Tehran, Iran

4 Department of Sport Management, Physical Education Research Institute, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to develop a strategic plan of the Basketball Federation of the Islamic Republic of Iran.
Methods: The present study was applied in terms of purpose and in terms of nature, analytical and exploratory, which has been done by using a combination of qualitative and quantitative methods. In the qualitative part the statistical community included Basketball Federation board members, including the chairman, vice chairman and secretary of the Federation, the number of heads of committees of the Federation, a number of heads of provincial boards, representatives of coaches, referees, athletes and pioneers of basketball. The sampling method was purposive and the sample size was 35 people. Statistical community in the quantitative part included experts, specialists, and professors of sports management (N = 64). Total population sampling was used.
Results: After holding meetings with members of the Strategic Council of the Federation in order to identify the current position of the Basketball Federation and identify internal strengths and weaknesses and opportunities and threats surrounding, a questionnaire of internal and external factors was prepared and provided to the statistical community. The federation vision statement and the mission statement were determined in the strategic council under the guidance of the research team. The results showed that this federation has 21 strengths and 23 weaknesses and faces 12 opportunities and 8 threats. Based on SWOT analysis, a total of 20 strategies including 4 SO strategies, 5 ST strategies, 6 WO strategies and 5 WT strategies were developed for the Basketball Federation of the Islamic Republic of Iran. According to SWOT analysis, the results obtained from the algebraic sum of internal and external factor evaluation matrices showed that the Iranian Basketball Federation is strategically in the ST position.
Conclusion: Therefore, it is suggested that the basketball federation, while providing conditions for analyzing and re-reading the findings and results of this research, provide the bases for implementing its strategic actions as soon as possible by creating a research and strategic leadership unit in the federation structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Basketball Federation
  • Strategic Planning
  • Strategy
  • Strategic Position
Basketball England Strategic Plan 2018-2024, Growing basketball together,. 2017. p. https://www.basketballengland.co.uk/media/7093/strategic-plan-web.pdf.
Forbes magazine. (2015). http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2015 / 01 / 21/average-nba-team-worth-record-1-1-billion-2 /.
Kaplan RS, Norton DP.(2001). The Strategy-focused Organization, Harvard Business Press, 2001, 400 pages