نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22059/jsm.2023.362916.3169

چکیده

مقدمه: موفقیت‌هایی که کشورهای دیگر با بکارگیری منابع انسانی بین‌المللی در ورزش داشتند، نشان می‌دهد که این منابع می‌توانند نقش عمده‌ای در موفقیت ورزش کشور داشته باشند و این در حالی است که در کشور ایران از منابع انسانی بین‌المللی بهره مناسبی گرفته نشده است، بنابراین هدف پژوهش حاضر مدل‌سازی عوامل موثر بر بکارگیری منابع انسانی بین‌المللی در ورزش ایران بود.

روش پژوهش: این پژوهش از نوع تفسیری، بنیادین، کمی و پیمایشی بود. جامعه آماری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد دولتی و خصوصی ورزش کشور، رؤسای فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی، مدیران ارشد باشگاه‌های ورزشی کشور اسپانیا و ورزشکاران نخبه بین‌المللی بودند که بر اساس نرم‌افزار جی‌پاور، 180 نفر به روش ملاک‌مدار انتخاب شدند. داده‌های گردآوری شده از پرسشنامه محقق‌ساخته در نرم‌افزار smartpls3.1.1 با آزمون مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار است و عوامل تخصصی، تعاملی، مالی، سالم‌سازی، عوامل فرهنگی، عوامل جغرافیایی و دانشی تاثیر مثبت و معنی‌دار و مسائل مدیریتی، مشکلات اقتصادی و مسائل اعتقادی-فرهنگی تاثیر منفی و معنی‌داری بر بکارگیری منابع انسانی بین‌المللی در ورزش ایران دارند.

نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق پیشنهاد می‌شود مدیران سازمان‌های ورزشی در بکارگیری منابع انسانی بین‌المللی، علاوه بر توجه به نیازهای تخصصی، تعاملی و سالم‌سازی بسترهای موجود و بهره‌برداری از پتانسیل‌های فرهنگی و جغرافیایی، به رفع مسائل مدیریتی، اقتصادی و اعتقادی-فرهنگی نیز اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling the factors affecting the use of international human resources in Iranian sports

نویسندگان [English]

  • mohsen sadeghi 1
  • Seyed mohammad kashef 2
  • mohsen behnam 2

1 PHD student of sports management, Department of Motor Behavior and Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.

2 Department of Motor Behavior and Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The successes that other countries had by using international human resources in sports show that these resources can play major role in the success of the country's sports, and this is despite the fact that international human resources have not been properly used in Iran. Therefore, the purpose of this study was to model the factors affecting the use of international human resources in Iranian sports.

Methods: This research was interpretative, fundamental, quantitative, and survey-based. The statistical population included representatives of the Islamic Council, senior public and private sports managers of the country, presidents of sports federations and clubs, senior managers of Spanish sports clubs, and international elite athletes. Based on GPower software, 180 people were selected using specific criteria. The data collected from the researcher-made questionnaire were analyzed in smartpls3.1.1 with the structural equation modeling test.

Results: The results showed that the research model had a suitable fit, and specialized factor, interactive factors, financial factors, health promotion, cultural factors, geographical factors, and knowledge had a positive and significant impact on the use of international human resources in Iranian sports. On the other hand, management issues, economic problems, and belief-cultural issues had a negative and significant impact.

Conclusion: Based on the results of the research, it is suggested that the managers of sports organizations in using international human resources, in addition to paying attention to the specialized, interactive needs and improving the existing platforms and exploiting the cultural and geographical potentials, should also solve managerial, economic and religious-cultural issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • recruiting
  • retaining
  • human resources management
  • iranian sports