نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه رفتار حرکتی و مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

10.22059/jsm.2023.362916.3169

چکیده

مقدمه: به‌کارگیری منابع انسانی بین‌المللی مطلوب می‌تواند نقش عمده‌ای در موفقیت ورزش کشور داشته باشد، بنابراین هدف پژوهش حاضر مدلسازی عوامل مؤثر بر به‌کارگیری منابع انسانی بین‌المللی در ورزش ایران بود.
روش پژوهش: این پژوهش از نوع تفسیری، بنیادین، کمی و پیمایشی بود. جامعۀ آماری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران ارشد دولتی و خصوصی ورزش کشور، رؤسای فدراسیون‌ها و باشگاه‌های ورزشی، مدیران ارشد باشگاه‌های ورزشی اسپانیا و ورزشکاران نخبۀ بین‌المللی بودند که بر اساس نرم‌افزار جی‌پاور، 180 نفر به روش ملاک‌مدار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که روایی و پایایی آن در پژوهش حاضر به تأیید رسید. داده‌های گردآوری‌شده در نرم‌افزار spss23 توصیف و در نرم‌افزار smartpls3.1.1 با استفاده از آزمون مدلسازی معادلات ساختاری تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد مدل پژوهش از برازش مناسب برخوردار است و عوامل تخصصی (027/0=P؛ 211/2=t)، تعاملی (006/0=P ،762/2=t)، مالی (006/0=P ،045/2=t)، سالم‌سازی (009/0=P ،165/2=t)، عوامل فرهنگی (001/0=P ،276/7=t)، عوامل جغرافیایی (001/0=P ،208/15=t) و دانشی (001/0=P ،078/10=t) تأثیر مثبت و معنادار و مسائل مدیریتی (004/0=P ،878/2=t)، مشکلات اقتصادی (003/0=P ،739/2=t)، و مسائل اعتقادی-فرهنگی (034/0=P ،128/2=t) تأثیر منفی و معناداری بر به‌کارگیری منابع انسانی بین‌المللی در ورزش ایران دارند.
نتیجه‌گیری: در به‌کارگیری منابع انسانی بین‌المللی باید علاوه بر توجه به نیازهای تخصصی، تعاملی و سالم‌سازی بسترهای موجود و همچنین بهره‌برداری از پتانسیل‌های فرهنگی و جغرافیایی، باید به رفع مسائل مدیریتی، اقتصادی و اعتقادی-فرهنگی نیز اقدام کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling the Factors Affecting the use of International Human Resources in Iranian Sports

نویسندگان [English]

  • Mohsen Sadeghi
  • Seyed Mohammad Kashef
  • Mohsen Behnam

Department of Motor Behavior and Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The use of desirable international human resources can play a major role in the success of a country's sports. Therefore, the purpose of this study was to model the factors affecting the use of international human resources in Iranian sports.
Methods: This research was interpretative, fundamental, quantitative, and survey-based. The statistical population included representatives of the Islamic Council, senior public and private sports managers of the country, presidents of sports federations and clubs, senior managers of Spanish sports clubs, and international elite athletes. Based on GPower software, 180 people were selected using specific criteria. The data collection tool was a researcher-made questionnaire, whose validity and reliability were confirmed in this study. The collected data were described in SPSS23 and analyzed in SmartPLS3.1.1 using a structural equation modeling test.
Results: The results showed that the research model had a suitable fit, and specialized factors (p=0.027; t=2.211), interactive factors (p=0.006; t=2.762), financial factors (p=0.006; t=2.045), health promotion (p=0.009; t=2.165), cultural factors (p=0.001; t=7.276), geographical factors (p=0.1; t=15.208), and knowledge (p=0.001; t=10.078) had a positive and significant impact on the use of international human resources in Iranian sports. On the other hand, management issues (p=0.004; t=2.878), economic problems (p=0.003; t=2.739), and belief-cultural issues (p=0.034; t=2.128) had a negative and significant impact.
Conclusion: To effectively use international human resources in Iranian sports, it is necessary to pay attention to the specialized and interactive needs, improve the health of the existing platfo rms, exploit cultural and geographical potentials, and address managerial, economic, and belief-cultural issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Retaining
  • International Human Resources
  • Iranian Sports
  • Use of Human Resources
Malik, A. (2022). Strategic human resource management and employment relations: An international perspective. Springer Nature.
Tien, N. H., Jose, R. J. S., Ullah, S. E., & Sadiq, M. (2021). Development of human resource management activities in Vietnamese private companies. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT)12(14), 4391-4401.