نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

2 گروه علوم ورزشی، واحد گرگان، دانشگاه ازاد اسلامی ،گرگان ایران.

3 دانشیار گروه تربیت بدنی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان، ایران

چکیده

هدف ازاین پژوهش، تدوین راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال ورزش ایران بود. این پژوهش به لحاظ روش گردآوری داده ها از نوع پژوهشهای کیفی بود که با روش گراندد تئوری و رویکرد نظام مند استراوس و کوربین انجام شد و از مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی و اجرایی ورزش کشور بود که در حوزه های اقتصاد، فناوری، IT، تجارت الکترونیک، کسب وکارهای دیجیتال و اقتصاددیجیتال تجربه داشتند و در مجموع 21 مصاحبه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد که در بخش راهبردها، 31 کدباز در 5 مقوله شناسایی شد. بکارگیری رسانه های نوین و دیجیتالی درورزش، حمایت ازهوشمندسازی خدمات و فرآیندهای ورزشی، آموزش وبکارگیری نیروی انسانی ماهر درحوزه فناوری اطلاعات در ورزش، حمایت از طراحی پلتفرمها و اپلیکشنهای ورزشی و حمایت از کارآفرینان و استارتاپهای ورزشی از راهبردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ورزش ایران بودند. با توجه به این که امروزه فضای بازار از شکل سنتی خود به سمت دیجیتالی شدن تغییر یافته است، از این رو سازمانها، فدراسیونها، باشگاهها و مشاغل ورزشی باید ضمن سازگاری با این تغییرات، راهبردهای پیشنهادی را مطابق با شرایط خود عملیاتی کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Sport digital economy development Strategies in Iran

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Karimian 1
  • asra askari 2
  • Zynalabedin Fallah 3
  • Taher bahlekeh 4

1 PhD Student in Sports Management, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran.

2 department of sport science , gorgan, branch ,islamic azad univer city ,gorgan iran.

3 Associate Professor, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

4 Assistant Professor, Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine development strategies of sport digital economy in Iran. This research was qualitative research in terms of data collection method, which was conducted by grounded theory method and systematic approach of Strauss and Corbin, and a semi-structured qualitative interview was used to collect data. The statistical population of the study included the scientific and executive elites who had experience in the fields of economics, technology, IT, e-commerce, digital businesses and digital economy and a total of 21 interviews were conducted. For data analysis, three stages of open, axial and selective coding were used as 31 open codes were obtained in five categories. Using new digital media in sport, smartening of sports services and processes, employing skilled staff in the field of information technology in sports, designing sport platforms and applications, supporting sports entrepreneurs and startups were strategies for developing digital economy of sports in Iran. Due to the fact that today the market environment has changed from its traditional form to digitalization, therefore, organizations, federations, clubs and sports related jobs must implement the proposed strategies according to their circumstances. therefore, organizations, federations, clubs and sports related jobs must implement the proposed strategies according to their circumstances. therefore, organizations, federations, clubs and sports related jobs must implement the proposed strategies according to their circumstances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digitalization
  • Digital Economics
  • Sports Economics
  • Information Technology in sport
  • ICT