نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی نقش بسته‌بندی کفش‌های ورزشی در ترغیب گروه‌های مختلف ورزشکاران به خرید کفش‌های ورزشی بود. روش تحقیق، توصیفی - پیمایشی بود. جامعۀ آماری پژوهش 1800 نفر از ورزشکاران باشگاهی شهرستان پلدختر بودند که براساس جدول مورگان، حجم نمونه 320 نفر تعیین شد. اعضای جامعۀ نمونۀ تحقیق به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تصادفی در باشگاه‌ها انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامۀ محقق‌ساخته‌ای بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصان و روایی ساختاری آن با روش تحلیل عاملی بررسی شد و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ (آلفا= 89/0) محاسبه شد.
یافته‌ها نشان داد که بین ویژگی‌های بسته‌بندی، مهم‌ترین ویژگی، طراحی بسته‌بندی کفش‌های ورزشی است که در ترغیب ورزشکاران به خرید کفش نقش دارد، درحالی‌که ویژگی اطلاع‌رسانی، کمترین اهمیت را دارد. در بین گروه‌های مختلف ورزشکاران، ویژگی‌های طراحی و حفظ و نگهداری در زنان بیش از مردان و در ورزشکاران دارای تحصیلات زیر دیپلم بیش از ورزشکاران لیسانس در ترغیب آنها به خرید کفش ورزشی اهمیت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Role of Sport Shoes Packaging as a Media in Persuading Different Groups of Athletes to Buy Sport Shoes

نویسندگان [English]

 • Sara Keshkar 1
 • Hamid Ghasemi 2
 • Pari Farajizadeh 3

1 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 MSc of Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of sport shoes packaging in persuading different groups of athletes to buy sport shoes. The methodology was descriptive-survey. The statistical population consisted of 1800 athletes of sport clubs of Poldokhtar city. 329 subjects were selected as the sample by Morgan Table using clustering random sampling method in those clubs. A researcher-made questionnaire was used to collect data and its content validity was approved by experts and its reliability was calculated by Cronbach Alpha method as α=0.89. Results showed that among packaging characteristics, design was the most important factor which played a role in persuading athletes to buy sport shoes while information had the lowest importance. Also, design and protection was more important (to persuade to buy sport shoes) to women than men and athletes with no university degrees more than those with Bachelor.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • athlete
 • buying
 • packaging
 • Persuasion
 • sport shoe
 1. آذریون، فریدون (1383). بسته‌بندی. تهران، آذریون. ص 87-84.
 2. ابراهیمی ، الهام (1388). بررسی تأثیر ابعاد بصری و اطلاعاتی بسته‌بندی بر تصمیم‌گیری خریداران شامپوهای تولیدی داخل. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران. ص 91-89.
 3. آقازاده،‌هاشم؛ حقیقی، محمد؛ ابراهیمی، الهام (1390). بررسی تأثیر ابعاد بصری و اطلاعاتی بسته‌بندی بر تصمیم خرید. چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، ش 7. ص 115-113.
 4. بلوریان تهرانی، محمد (1373). راهنمای بسته‌بندی کالا‌های صادراتی (میوه‌ها و سبزی‌های تازه). مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تهران، ص 104.
 5. بلوریان تهرانی، محمد (1373). بازاریابی به زبان ساده (تبلیغات و پیشبرد فروش). تعاون، ش 31. ص 115.
 6. بلوریان تهرانی، محمد (1375). کیفیت محصول + بسته‌بندی مطلوب = موفقیت در صادرات.مجلۀ پیام صادرات، ش 31. ص 84.
 7. توفیق، یگانه (1389). بررسی تأثیر بسته‌بندی بر هویت برند در صنایع غذایی. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران. ص 79-76.
 8. ذنوزی، انشااله (1388).بررسی رابطۀ بین ویژگی‌های بسته‌بندی آبمیوه و تصمیم‌گیری خریداران. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی. ص 88-85.
 9. رنجبریان، بهرام (1378). بازاریابی و مدیریت بازار. تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی. ص 211-209.
 10. سوروکا، والتر (1391). مبانی فن‌آوری بسته‌بندی، شناخت: نگاهی به بسته‌بندی، کارکردهای بسته‌بندی، طراحی گرافیک. ترجمۀ هاشم حبیبی و رضا نورانی. هیراد. تهران. ص 76-71. 
 11. شعبانی،‌ هادی (1388). بررسی مهم‌ترین ویژگی‌های بسته‌بندی محصولات غذایی (شیر پاستوریزه) بر فرایند انتخاب مشتری. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی. ص 98-95.
 12. فیض، داود؛ سلحشور، اکبر (1387). نقش بسته‌بندی در بازاریابی. پایان‌نامه. دانشگاه سمنان. ص 94-91.
 13. فیض، داود؛ سلحشور، اکبر (1389). بررسی کاربرد نسبت طلایی در بسته‌بندی محصولات و تأثیر آن بر رفتار خرید مصرف‌کنندگان. مدیریت بازرگانی، ش 6. ص 128-127.
 14. معتمدی‌فر، کاظم (1390). شناخت بسته‌بندی. فرات. تهران. ص 102-98.
  1. Allaway, David (2006). Nike – Shoe Box Packaging. Land quality division solid waste policy and program development section. Pp.1-2.
  2. Garber, L.L; Burke, R. R; Jones, J. M (2000). The role of package color in consumer purchase consideration and choice. Working paper, Marketing Sciences Institute. Pp. 59-72.
  3. Goncalves, P.; Ricardo, J. (2008). Consumer behavior: Product characteristics and quality perception. MAPRA Paper, No. 11142, pp. 1-29.
  4. Imram, N. (1999). The role of visual cues in consumer perception and acceptance of a food product. Nutrition and food science. No. 5, Sept ember/ October, pp. 224- 228.
  5. Johnson, M. (1998), Packaging Logistics - a value added approach, Doctoral thesis, Department of Engineering Logistics, Lund Institute of Technology, Lund University, Lund, Sweden. Pp.83-89.
  6. Packaging Design (2013).Nike Air Packaging Concept. Scholz & Friends , Germany.http://www.thedieline.com/blog/2013/6/17/nike-air-packaging-concept.html
  7. Polonsky, M.J.; Bailey, J.; Baker, H.; Basche, c. (1998). Commune cating environmental information: are marketing claims on packaging misleading. Journal of business ethics, Vol. 17, No. 3, pp. 281-294.
  8. Polyakova K. (2013). Packaging design as a Marketing tool and Desire to purchase, Bachelor’s Thesis. Saimaa University of Applied Science. Faculty of Business Administration, Lappeenranta. Pp. 78-81.
  9. Rundh, B. (2005). The multi- faced dimension of packaging: Marketing logistics or marketing tool? British food journal, Vol. 107, No. 9, pp. 670- 684.
  10. 24.    Rundh, B. (2009). Packaging design: creating competitive advantage with product packaging. British Food Journal, 111(9), 988-1002.
  11. Saghir, M. (2002). Packaging Logistics Evaluation in the Swedish Retail Supply Chain, Licentiate thesis, Department of Design Sciences, Division of Packaging Logistics, Lund University, Lund. P. 92.
  12. Sara, R. (1990) Packaging as a Retail Marketing Tool, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 20 Iss: 8, pp.29 – 30
  13. Silayoi, p.; speece, M. (2007). The importance of  packaging attrilaites: a conjoint analysis approach. European journal of marketing, Vol. 41, No. 11, pp. 1495 -1517.
  14. Simms,C. ; Trott, P. (2010).Packaging development: A conceptual framework for identifying new product opportunities.Marketing Theory .vol. 10 no. 4 397-415.
  15. Wansink, B.; Huffman, C. (2001) Revitalizing mature packaged goods, Journal of Product & Brand Management, Vol. 10 Iss: 4, pp.228 – 242