نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 * دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران؛

2 . کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسۀ عملکرد و خودپندارۀ تحصیلیرشتۀ تربیت ­بدنی و علوم ورزشی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانشجویان مقطع کارشناسی رشتۀ تربیت ­بدنی دانشگاه­های دولتی شهر اردبیل در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 234 نفر بود. از میان افراد مذکور، 100 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه­ها پاسخ دادند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامۀ خودپندارۀ تحصیلی و چهار پرسشنامۀ محقق‌ساخته برای عملکرد تحصیلی استفاده شد. پاسخ­ها پس از جمع‌آوری با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی و به‌کارگیری نرم­افزار spss تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد تحصیلیرشتۀ تربیت­بدنی در دروس تخصصی نظری در دو نظام آموزش حضوری و نیمه‌حضوری تفاوت معنا­داری وجود دارد و عملکرد تحصیلیگروه حضوری در دروس نظری نسبت به گروه از راه دور بالاتر است و بین عملکرد تحصیلی در دروس عملی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور تفاوت معناداری وجود ندارد و نمره‌های گروه از راه دور نسبت به گروه حضوری در دروس عملی بالاتر است. بین سطح خودپندارۀ تحصیلی و معدل دیپلم متوسطه در دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Comparison of Academic Performance and Self-Concept of Physical Education Course between Conventional and Distance Educational Systems

نویسندگان [English]

  • M Moharamzadeh 1
  • Ali mehri 2

1 Associate Professor, Sport Management Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Urmia, Urmia, Iran

2 MSc. of Sport Management, Department of Physical Education and Sport Sciences, Urmia University, Urmia, Iran

چکیده [English]

 
The present study aimed to compare academic performance and self-concept of physical education and sport sciences course between conventional and distance educational systems. The statistical population included all physical education undergraduate students at Ardabil state universities in 2012-2013 academic years (N=234). Using stratified random sampling method, 100 students were selected and answered the questionnaires. Data were collected by Academic Self-Concept Questionnaire as well as four researcher-made questionnaires for academic performance. The data were analyzed via SPSS18 and descriptive and inferential statistics. The results showed a significant difference between conventional and distance educational systems in physical education academic performance in theoretical courses and the academic performance of the conventional system in theoretical courses was higher than that in distance educational system. There was no significant difference in academic performance of practical courses between the two systems. The scores of practical courses were higher in distance system than conventional system. There was no significant difference between academic self-concept and diploma grade point average of both groups.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Performance
  • Academic Self-Concept
  • Conventional Education
  • Distance Education
  • physical education
 
     1.جوادی بورا، محمدعلی؛ ابراهیم­زاده، عیسی؛ فرج­اللهی، مهران و سرمدی، محمدرضا. (1390). "طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام­نور" . فصلنامۀ فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال دوم، شمارۀ 1، پاییز، صص 98-79.
     2. خانجانی، نرگس و جمشیدی، وحیده. (1390). "موارد ضعف و قوت اولین دورۀ آموزش غیرحضوری گواهی­نامۀ علی بهداشت کشور در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دیدگاه دانشجویان این دوره: مطالعۀ کیفی". مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دورۀ 11، شمارۀ 4، صص 331-318.
      3 . رضاپور، یاسر؛ ریحانی، شهناز؛ خباز، محمود و ابوترابی، پریسا. (1389). " مقایسۀ رابطۀ بین مؤلفه­های ابرازگری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر". فصلنامۀ روان­شناسی کاربردی، سال4، شمارۀ 1، دورۀ 13 ، صص51-40.
      4. شاهرضایی، سید رسول. (1389). " بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش عالی کشور به‌منظور ارایۀ یک چهارچوب ادراکی" . فصلنامۀ پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، دور، 16، شمارۀ 2، پیاپی 56، صص 60-41.
       5. غلامی، طاهره. (1387)."کتابداران و اعضای هیئت علمی در فرایند آموزش از راه دور". مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، پاییز ماه، شمارۀ 75، صص 198-185.
       6. غفاری، ابوالفضل و بلوچی ارفع، فاطمه. (1390). " رابطه و انگیزش پیشرفت و خودپندارۀ تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد". پژوهش­های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، دورۀ 1، شمارۀ 2، صص136-121.
       7. فراهانی، ابوالفضل؛ ترخانی، عزت­ا... و ایمانی، محمد. (1391). " مقایسۀ خودپندارۀ دانشجویان تربیت­بدنی دانشگاه­های دولتی و غیردولتی ". مطالعات مدیریت ورزشی، شمارۀ 15، صص 202-189.
       8. فراهانی، ابوالفضل. (1380). "خود‌آموزی و مطالعۀ مستقل و نقش آن در یادداری دانش­آموختگان تربیت ­بدنی". حرکت، شمارۀ 10، صص 18-5.
       9. فراهانی، ابوالفضل و کشاورز، لقمان. (1382). "نقش رسانه­ها در آموزش درس تنیس روی میز رشتۀ تربیت­بدنی نظام آموزش از راه دور" . المپیک، سال یازدهم، شمارۀ 23، صص 76-69.
      10. فراهانی، ابوالفضل. (1381). "رفتار ورودی و رابطة آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی"، حرکت، شمارۀ 15، صص 87-71 .
     11. کاظمی، نصرت. (1384). "چشم‌انداز آموزش از راه دور در قرن 21" . دومین کنفرانس ملی آموزش باز و از راه دور، دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی، صص 12-10.
    12.کشاورز، لقمان. (1382). "نقش رسانه­ها در آموزش درس فوتبال رشتۀ تربیت­بدنی نظام آموزش از راه دور". حرکت، شمارۀ 16، صص 37-25.
    13.گنجی، مسعود و معینی‌کیا، مهدی. (1386). " فرصت­ها، تهدیدها، قوت­ها و ضعف­های آموزش از راه دور در استان اردبیل". طرح تحقیقاتی دفتر آموزش و پژوهش استانداری اردبیل، صص 10-1.
14. Aramdewela, R., Hall, J. (2006). "A comparative analysis of international education satisfaction using sevqual". Journal of Services Research, 6, pp: 141-163.
15. Block, A., Udermann, B., Felix, M., Reineke, D., Murray, S. (2008). "Achievement and satisfaction in an online versus a traditional health and wellness course". Journal of Online Learning and Teaching, 4(1), pp: 57-66.
16. Chen, S., Marciani, L., Ryder, C., Ward, R., Allen, D. (2006). "Service quality assessment of online sport education at a sport-specific: Graduate institute". Journal of Distance Learning Administration, 9(2), pp: 86-93.
17. Chion, S. F., Chung, U. L. (2003). "Development and testing of an instrument to measure interactions in synchronous distance education". The Journal of Nursing Research, 11(3), pp: 188-96. 
18. Coates, H. (2005). "The value of student engagement for higher education quality assurance". Quality in Higher Education, 11(1), pp: 25-36.
19. Desouky, G., Mohamed, M. (2010). "Impact of distance education on some aspects of skills in football". World Journal of Sport Sciences, 3, pp: 1263-1267.
20. Ferla, J., Valke, M., Cai, Y. (2009). "Academic self-efficacy and academic self-concept: Reconsidering structural relationships". Learning and Individual Differences, 19, pp: 499-505.
21. Macfarland, T. (1996). "Results from a common final examination: A comparison between on-campus students off-campus student". Research& Planning Report, Institution Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, pp: 96-17.
22. Nagy, G., Watt, H. M. G., Eccles, J. S., Trautwein, U., Ludthe, O., Baumert, J. (2010). "The development of students mathematics self-concept in relation to gender: different countries, different trajectories". Journal of Research on Adolescence, 20(2), pp: 482-506.
23. Stanbrough, M., Sitnson, B. (1998). "Anatomy of a distance learning courses". Presentation at the National Association for Physical Education in Higher Education Conference, New Orleans,
Louisiana Association, pp: 133-135.