مقایسۀ عملکرد و خود‌پندارۀ تحصیلی رشتۀ تربیت -بدنی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 * دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران؛

2 . کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، گروه تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسۀ عملکرد و خودپندارۀ تحصیلیرشتۀ تربیت ­بدنی و علوم ورزشی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ دانشجویان مقطع کارشناسی رشتۀ تربیت ­بدنی دانشگاه­های دولتی شهر اردبیل در سال تحصیلی 92-91 به تعداد 234 نفر بود. از میان افراد مذکور، 100 نفر به روش نمونه­گیری خوشه­ای انتخاب شدند و به پرسشنامه­ها پاسخ دادند. برای جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامۀ خودپندارۀ تحصیلی و چهار پرسشنامۀ محقق‌ساخته برای عملکرد تحصیلی استفاده شد. پاسخ­ها پس از جمع‌آوری با استفاده از فنون آمار توصیفی و استنباطی و به‌کارگیری نرم­افزار spss تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد تحصیلیرشتۀ تربیت­بدنی در دروس تخصصی نظری در دو نظام آموزش حضوری و نیمه‌حضوری تفاوت معنا­داری وجود دارد و عملکرد تحصیلیگروه حضوری در دروس نظری نسبت به گروه از راه دور بالاتر است و بین عملکرد تحصیلی در دروس عملی در دو نظام آموزش حضوری و از راه دور تفاوت معناداری وجود ندارد و نمره‌های گروه از راه دور نسبت به گروه حضوری در دروس عملی بالاتر است. بین سطح خودپندارۀ تحصیلی و معدل دیپلم متوسطه در دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها


 
     1.جوادی بورا، محمدعلی؛ ابراهیم­زاده، عیسی؛ فرج­اللهی، مهران و سرمدی، محمدرضا. (1390). "طراحی مدل ارزیابی اثربخشی نظام آموزش از راه دور در دانشگاه پیام­نور" . فصلنامۀ فن­آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال دوم، شمارۀ 1، پاییز، صص 98-79.
     2. خانجانی، نرگس و جمشیدی، وحیده. (1390). "موارد ضعف و قوت اولین دورۀ آموزش غیرحضوری گواهی­نامۀ علی بهداشت کشور در دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دیدگاه دانشجویان این دوره: مطالعۀ کیفی". مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، دورۀ 11، شمارۀ 4، صص 331-318.
      3 . رضاپور، یاسر؛ ریحانی، شهناز؛ خباز، محمود و ابوترابی، پریسا. (1389). " مقایسۀ رابطۀ بین مؤلفه­های ابرازگری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر". فصلنامۀ روان­شناسی کاربردی، سال4، شمارۀ 1، دورۀ 13 ، صص51-40.
      4. شاهرضایی، سید رسول. (1389). " بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش عالی کشور به‌منظور ارایۀ یک چهارچوب ادراکی" . فصلنامۀ پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، دور، 16، شمارۀ 2، پیاپی 56، صص 60-41.
       5. غلامی، طاهره. (1387)."کتابداران و اعضای هیئت علمی در فرایند آموزش از راه دور". مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، پاییز ماه، شمارۀ 75، صص 198-185.
       6. غفاری، ابوالفضل و بلوچی ارفع، فاطمه. (1390). " رابطه و انگیزش پیشرفت و خودپندارۀ تحصیلی با اضطراب امتحان در دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد". پژوهش­های روان‌شناسی بالینی و مشاوره، دورۀ 1، شمارۀ 2، صص136-121.
       7. فراهانی، ابوالفضل؛ ترخانی، عزت­ا... و ایمانی، محمد. (1391). " مقایسۀ خودپندارۀ دانشجویان تربیت­بدنی دانشگاه­های دولتی و غیردولتی ". مطالعات مدیریت ورزشی، شمارۀ 15، صص 202-189.
       8. فراهانی، ابوالفضل. (1380). "خود‌آموزی و مطالعۀ مستقل و نقش آن در یادداری دانش­آموختگان تربیت ­بدنی". حرکت، شمارۀ 10، صص 18-5.
       9. فراهانی، ابوالفضل و کشاورز، لقمان. (1382). "نقش رسانه­ها در آموزش درس تنیس روی میز رشتۀ تربیت­بدنی نظام آموزش از راه دور" . المپیک، سال یازدهم، شمارۀ 23، صص 76-69.
      10. فراهانی، ابوالفضل. (1381). "رفتار ورودی و رابطة آن با عملکرد تحصیلی دانشجویان تربیت بدنی"، حرکت، شمارۀ 15، صص 87-71 .
     11. کاظمی، نصرت. (1384). "چشم‌انداز آموزش از راه دور در قرن 21" . دومین کنفرانس ملی آموزش باز و از راه دور، دانشگاه پیام نور، سازمان مرکزی، صص 12-10.
    12.کشاورز، لقمان. (1382). "نقش رسانه­ها در آموزش درس فوتبال رشتۀ تربیت­بدنی نظام آموزش از راه دور". حرکت، شمارۀ 16، صص 37-25.
    13.گنجی، مسعود و معینی‌کیا، مهدی. (1386). " فرصت­ها، تهدیدها، قوت­ها و ضعف­های آموزش از راه دور در استان اردبیل". طرح تحقیقاتی دفتر آموزش و پژوهش استانداری اردبیل، صص 10-1.
14. Aramdewela, R., Hall, J. (2006). "A comparative analysis of international education satisfaction using sevqual". Journal of Services Research, 6, pp: 141-163.
15. Block, A., Udermann, B., Felix, M., Reineke, D., Murray, S. (2008). "Achievement and satisfaction in an online versus a traditional health and wellness course". Journal of Online Learning and Teaching, 4(1), pp: 57-66.
16. Chen, S., Marciani, L., Ryder, C., Ward, R., Allen, D. (2006). "Service quality assessment of online sport education at a sport-specific: Graduate institute". Journal of Distance Learning Administration, 9(2), pp: 86-93.
17. Chion, S. F., Chung, U. L. (2003). "Development and testing of an instrument to measure interactions in synchronous distance education". The Journal of Nursing Research, 11(3), pp: 188-96. 
18. Coates, H. (2005). "The value of student engagement for higher education quality assurance". Quality in Higher Education, 11(1), pp: 25-36.
19. Desouky, G., Mohamed, M. (2010). "Impact of distance education on some aspects of skills in football". World Journal of Sport Sciences, 3, pp: 1263-1267.
20. Ferla, J., Valke, M., Cai, Y. (2009). "Academic self-efficacy and academic self-concept: Reconsidering structural relationships". Learning and Individual Differences, 19, pp: 499-505.
21. Macfarland, T. (1996). "Results from a common final examination: A comparison between on-campus students off-campus student". Research& Planning Report, Institution Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, pp: 96-17.
22. Nagy, G., Watt, H. M. G., Eccles, J. S., Trautwein, U., Ludthe, O., Baumert, J. (2010). "The development of students mathematics self-concept in relation to gender: different countries, different trajectories". Journal of Research on Adolescence, 20(2), pp: 482-506.
23. Stanbrough, M., Sitnson, B. (1998). "Anatomy of a distance learning courses". Presentation at the National Association for Physical Education in Higher Education Conference, New Orleans,
Louisiana Association, pp: 133-135.