تحلیل عوامل موثر بر طرد شدن دانش آموزان از محیط های ورزشی از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش شهر بابل عراق

محمد رحیمی؛ محمد قاسمی؛ رضا امین زاده؛ سامر سامی نایف البوکروطه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 دی 1402

https://doi.org/10.22059/jsm.2024.368520.3229