نویسنده = ���������� ��������
طراحی مدل توسعة صنعت گردشگری ورزشی ایران و تبیین آینده آن مبتنی بر سناریونویسی در افق ۱۴۲۰

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1400

محمدرضا پارسامهر؛ محمد سیوان نوری؛ نوید مهتاب؛ کورش ویسی