نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارم

2 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج ، ایران

3 Department of Statistics

4 استادیار گروه مدیریت ورزشی دانشگاه ازاد واحد سنندج

5 پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

10.22059/jsm.2023.356859.3122

چکیده

هدف این مطالعه شناسایی و تحلیل درونی عوامل مؤثر بر بازاریابی شرکت‌های تولیدی تجهیزات ورزشی در بستر شبکه های اجتماعی بود. این مطالعه آمیخته و طرح آن از نوع ترکیبی متوالی بود. مشارکت کنندگان این پژوهش را 18 نفر از صاحب نظران تشکیل می دادند که به روش نمونه گیری گلولهبرفی انتخاب شدند. در بخش کیفی برای ممیزی پژوهش از راهبردهای حساسیت پژوهشگر، انسجام روش شناسی، متناسب بودن نمونه، گردآوری و تحلیل همزمان داده ها و اندیشیدن تئوریک استفاده شد و در مطالعه کمی به منظور تأیید اعتبار، روایی صوری و محتوایی توسط 8 نفر از اساتید بازاریابی ورزشی تأیید شد و پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.896 حاصل شد. جهت شناسایی عوامل مؤثر از روش تحلیل مضمون کینگ و همکاران (2018) و جهت تحلیل درونی از تکنیک دیمتل استفاده شد. در مطالعه کیفی 77 مضمون فرعی و 16 مضمون اصلی مؤثر بر بازاریابی شرکت های تولیدی تجهیزات ورزشی در بستر شبکه های اجتماعی تشخیص داده شد. در مطالعه کمی مشخص شد مضامین تهدید سخت، تهدید نرم و گسترش شبکه‌های اجتماعی بیشترین اثرگذاری و در مقابل مضامین قانون گذاری، خلق ارزش و تعیین استراتژی تولید محتوا به ترتیب کمترین اثرگذاری را بر بازاریابی نامبرده دارند. بنابراین نتیجه بازاریابی الکترونیکی مبتنی بر شبکه های اجتماعی در شرکت های تولیدی تجهیزات ورزشی یک فرایند سیستمی است که از تهدیدات و گسترش نفوذ شبکه های اجتماعی بیشترین تأثیر را می پذیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identification and internal analysis of factors affecting the marketing of sports equipment manufacturing companies in social networks

نویسندگان [English]

  • Ziba Mohammad Rezaei 1
  • korosh veisi 2
  • adel fatemy 3
  • samiral aliabadi 4
  • mohsen esmaeili 5

1 NO

2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Sanandaj Branch,, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran.

3 گروه آمار

4 Assistant Professor, Department of Sports Management, Azad University, Sanandaj branch

5 sport science research institute

چکیده [English]

This study aimed to identify and analyze the factors affecting the marketing of sports equipment manufacturing companies in social networks.

This was a mixed study, and its design was a sequential combination type. The participants of this research were 18 experts selected by snowball sampling. In the qualitative part, the strategies of the researcher's sensitivity, methodological coherence, sample proportionality, simultaneous data collection and analysis, and theoretical thinking were used to audit the research. Sports marketing was confirmed, and the reliability of the questionnaire was achieved through Cronbach's alpha of 0.896. To identify the influential factors, the theme analysis method of King et al.

The qualitative study identified 77 sub-themes and 16 main themes affecting the marketing of sports equipment manufacturing companies in social networks. In a quantitative analysis, it was determined that the themes of hard threat, soft threat, and the expansion of social networks have the greatest effect on the mentioned marketing, and contrast to the themes of legislation, value creation, and determining content production strategy, respectively, they have the least effect on marketing. Therefore, the result of electronic marketing based on social networks in sports equipment manufacturing companies is a systemic process that is most affected by threats and the spread of social networks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • social networks
  • production of sports equipment
  • technology
  • communication channels