نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل توسعۀ صنعت گردشگری ورزشی ایران و تبیین آیندۀ آن مبتنی بر سناریونویسی در افق ۱۴۲۰ انجام گرفت.
روش پژوهش: روش مورد استفاده در ایـن پژوهـش برنامه‌ریـزی مبتنی بر سـناریو اسـت که در هشـت گام طراحـی و پیـاده شـده اسـت. روش گـردآوری داده کیفـی و بـا اسـتفاده از مصاحبـه، پنـل خبرگـی و پیمایش دلفی اسـت. 17 نفر از خبرگان حوزۀ صنعت گردشگری ورزشی دارای دانـش تخصصـی و یـا تجربـۀ عملـی به‌عنوان اعضای گروه مشارکت‌کننده در پژوهش به‌صورت گلوله‌برفی انتخاب شدند. همچنین از نرم‌افزارهای میک‌مک و سـناریو ویـزارد بـرای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌ شد.
یافته‌ها: یافته‌هـای ایـن پژوهـش در دو بخـش ارائه ‌شده اسـت؛ بخش اول شـامل شناسـایی و دسـته‌بندی مؤلفه‌های کلیـدی، پیشران‌ها و عـدم قطعیت‌هـای مرتبـط اسـت. چهار پیشـران «زیرساخت‌های گردشگری»، «زیرساخت‌های ورزشی»، «خدمات» و «تفریحات» در ایـن بخـش تعیینو روابـط اثرگـذاری و اثرپذیـری میـان مؤلفه‌ها تحلیل ‌شده اسـت. بخش دوم به شناسـایی و توصیف سـناریوهای محتمل و سـازگار بر اساس پیشـران‌ها و عدم قطعیت‌های ذی‌ربط، پرداختـه اسـت.
نتیجه‌گیری: به مدیران و متولیان صنعت گردشگری ورزشی کشور توصیه می‌شود که زیرساخت‌های گردشگری و ورزشی را بهبود بخشند و خدمات و تفریحات مناسب و جذاب را برای رضایت بیشتر گردشگران ارائه کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for the Development of Iran's Sports Tourism Industry and Explaining its Future based on Scenario Writing in the Horizon of 1420

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Parsamehr 1
  • Mohammad Seayvan Nouri 2
  • Navid Mahtab 3
  • Korosh Veisi 1

1 Department of sport management, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

2 Department of Sports Management, Marivan Branch, Islamic Azad University, Marivan, Iran

3 Department of Sport Management, Qorve Branch, Islamic Azad University, Qorveh, Iran

چکیده [English]

Introduction: The present study was conducted to design a model for developing Iran's sports tourism industry and explain its future based on scenario writing in the horizon of 1420.
Methods: The method is scenario-based planning, which is designed and implemented in eight steps. The method of data collection in this qualitative research included using interviews, the news panel and Delphi survey. 17 experts in the field of sports tourism industry with specialized knowledge or practical experience were selected as the members of the research group in the form of a snowball. Also, Micmac software and script wizard have been used for data analysis
Results: The findings of this study are presented in two parts. The first part includes the identification and classification of key components, drivers, and uncertainty. The four drivers of "tourism infrastructure", "sports infrastructure", "services" and "recreation" have been identified in this section and the relationships of effectiveness and effectiveness between the components have been analyzed. The second part identifies and describes possible and compatible scenarios based on propulsions and related uncertainties.
Conclusion: Managers and trustees of the country's sports tourism industry are advised to improve the tourism and sports infrastructure and provide appropriate and attractive services and entertainment for the greater satisfaction of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • Sustainable Strategy
  • Scenario
  • Sports
  • Tourism