نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ، واحد سنندج، دانشگاه آزاداسلامی، سنندج، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد مریوان، دانشگاه آزاد اسلامی، مریوان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد قروه، دانشگاه آزاد اسلامی، قروه، ایران

4 استادیار گروه تربیت بدنی، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف طراحی مدل توسعه صنعت گردشگری ورزشی ایران و تبیین آینده آن مبتنی بر سناریونویسی در افق ۱۴۲۰ انجام شد. روش مورداستفاده در ایـن پژوهـش برنامه‌ریـزی مبتنی بر سـناریو اسـت که در هشـت گام طراحـی و پیـاده شـده اسـت. روش گـردآوری داده در ایـن پژوهـش کیفـی و بـا اسـتفاده از مصاحبـه، پنـل خبرگـی و پیمایش دلفی اسـت. 17 نفر از خبرگان حـوزه صنعت گردشگری ورزشی دارای دانـش تخصصـی و یـا تجربـه عملـی به‌عنوان اعضای گروه مشارکت‌کننده در پژوهش به‌صورت گلوله‌برفی انتخاب شدند. همچنین، از نرم‌افزارهای میک‌مک و سـناریو ویـزارد بـرای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها استفاده‌شده اسـت. یافته‌هـای ایـن پژوهـش در دو بخـش ارائه‌شده اسـت. بخش اول شـامل شناسـایی و دسـته‌بندی مؤلفه‌های کلیـدی، پیش‌ران‌ها و عـدم قطعیت‌هـای مرتبـط اسـت. چهار پیشـران "زیرساخت‌های گردشگری"، "زیرساخت‌های ورزشی"، "خدمات" و "تفریحات" در ایـن بخـش تعیین‌شده و روابـط اثرگـذاری و اثرپذیـری میـان مؤلفه‌ها تحلیل‌شده اسـت. بخش دوم به شناسـایی و توصیف سـناریوهای محتمل و سـازگار بر اساس پیشـران‌ها و عدم قطعیت‌های ذی‌ربط، پرداختـه اسـت. به مدیران و متولیان صنعت گردشگری ورزشی کشور توصیه می‌شود که زیرساخت‌های گردشگری و ورزشی را بهبود بخشند و خدمات و تفریحات مناسب و جذاب را برای رضایت بیشتر گردشگران ارائه نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for the development of Iran's sports tourism industry and explaining its future based on scenario writing in the horizon of 1420

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Parsamehr 1
  • Mohammad Seayvan Nouri 2
  • Navid Mahtab 3
  • korosh veisi 4

1 PhD Student in Sports Management, Islamic Azad University, Sanandaj Branch, Sanandaj, Iran

2 Assistant Professor, Department of Sports Management, Marivan Branch, Islamic Azad University, Marivan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Qorveh Branch, Islamic Azad University, Qorveh, Iran

4 Assistant Professor, Department of Physical Education, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted to design a model for the development of Iran's sports tourism industry and explain its future based on scenario writing in the horizon of 1420. The method used in this research is scenario-based planning, which is designed and implemented in eight steps. The method of data collection in this qualitative research and using interviews is the news panel and Delphi survey. 17 experts in the field of sports tourism industry with specialized knowledge or practical experience were selected as members of the research group in the form of a snowball. Also, Mikmak software and script wizard have been used for data analysis. The findings of this study are presented in two parts. The first part includes the identification and classification of key components, drivers, and uncertainty. The four drivers of "tourism infrastructure", "sports infrastructure", "services" and "recreation" have been identified in this section and the relationships of effectiveness and effectiveness between the components have been analyzed. The second part identifies and describes possible and compatible scenarios based on propulsions and related uncertainties. Managers and trustees of the country's sports tourism industry are advised to improve the tourism and sports infrastructure and provide appropriate and attractive services and entertainment for the greater satisfaction of tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategy
  • sustainable strategy
  • scenario
  • sports
  • tourism