نویسنده = ������������������ ��������������
اثر مداخله آموزشی مهارت های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آبان 1400

حمیدرضا میرصفیان؛ اسماعیل امیری؛ احمدعلی آصفی


الگوی پارادایمی ارتقاء جایگاه علوم ورزشی ایران در جهان بر اساس نظریۀ داده بنیاد

دوره 14، شماره 1، اردیبهشت 1401

حمیدرضا میرصفیان؛ لیلا مصلحی