نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی اثر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی انجام گرفت.
روش پژوهش: روش پژوهش نیمه‌تجربی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و همچنین آزمون پیگیری بود که با گروه کنترل انجام گرفت. 33 نفر از مربیان کشتی استان اصفهان به‌صورت تصادفی انتخاب شدند و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (17 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. پروتکل آموزشی استفاده‌شده در این پژوهش با اقتباس از پروتکل آموزش مهارت‌های تعاملی ارائه‌شده در پژوهش میرصفیان و همکاران (1399) طراحی شد. از پرسشنامه‌های رفتارهای خودمدیریتی مانز (1986) و مدیریت تعارض رابینز (2003) برای آزمون اثربخشی پروتکل آموزشی این پژوهش استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش مهارت‌های ارتباطی به‌صورت معناداری بر ارتقای رفتارهای خودمدیریتی، مدیریت تعارض و مؤلفه‌های آنها در مربیان کشتی اثرگذار بوده که این تأثیرات پس از گذشت 12 هفته از پایان مداخلات آمورشی ماندگار بوده است.
نتیجه‌گیری: به مسئولان فدراسیون کشتی و زیرمجموعه‌های آن در استان اصفهان پیشنهاد می‌شود تا از پروتکل آموزشی ارائه‌شده در این پژوهش به‌منظور ارتقای متغیرهای اثرگذار شغلی گزارش‌شده برای این گروه از مربیان استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effec of Educational Intervention of Communicational Skills on Self Management Behaviours and Conflict Management of Wrestling Coaches

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Mirsafian 1
  • Esmail Amiri 2
  • Ahmadali Asefi 1

1 Corresponding Author, Associate Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to measure the effect of communication skill training (CST) on self management behaviours and conflict management of wrestling coaches.
Methods: This study was a quasi-experimental research, including pretest-posttest, as well as follow-up study and control group. Hence, 33 wrestling coaches from Isfahan province were selected by random sampling method and then randomly divided in two groups (experimental group: 17, control group: 16). Educational protocol in this study designed with using the Mirsafian, Kalate & Afshari’s CST Protocol (2020). The instruments employed in this research for measuring the efficiency of the research’s educational protocol includes; Manz’s self management behaviours (1986) and Robbins’s conflict management (2003). The Covariance analyzing test as well as Repeated Measure ANOVA employed for analyzing the data provided by research’s instruments.
Results: The results indicated that CST significantly effect on improving the wrestling coaches’ self management behaviours, conflict management, and their dimensions. Furthermore, effect of CST was remained after 12 weeks from finishing the CST.
Conclusion: Therefore, it is suggested to the responsible of the wrestling federation and its subdivisions in Isfahan province to use the provided educational protocol presented in this study, in order to improve the effective job variables reported for this group of coaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Conflicts
  • Job Stress
  • Individual Emotions
  • Interpersonal Interactions
  • Personal Management