نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثر آموزش مهارت های ارتباطی بر رفتارهای خودمدیریتی و مدیریت تعارض مربیان کشتی بود. روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و همچنین آزمون پیگیری بوده که با گروه کنترل انجام شد. به همین جهت تعداد 33 نفر از مربیان کشتی استان اصفهان به صورت تصادفی انتخاب شده و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش (17 نفر) و کنترل (16 نفر) قرار گرفتند. پروتکل آموزشی استفاده شده در این پژوهش با اقتباس از پروتکل آزموش مهارت های تعاملی ارائه شده در پژوهش میرصفیان، کلاته سیفری و افشاری (1399) طراحی گردید. از پرسشنامه های رفتارهای خودمدیریتی مانز (1986) و مدیریت تعارض رابینز (2003) برای اندازه گیری اثربخشی پروتوکل آموزشی این پژوهش استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تحلیل کواریانس چند متغیره و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد آموزش مهارت های ارتباطی به صورت معنی داری بر ارتقاء رفتارهای خودمدیریتی، مدیریت تعارض و مولفه های آنها در مربیان کشتی اثرگذار بوده که این اثر بعد از گذشت 12 هفته از پایان مداخله آمورشی ماندگار بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effec of Educational Intervention of Communicational Skills on Self Management Behaviours and Conflict Management of Wrestling Coaches

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Mirsafian 1
  • Esmail Amiri 1
  • ahmadali asefi 2

2 Assistant professor of sport management of university of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to measure the effect of communication skill training (CST) on self management behaviours and conflict management of wrestling coaches. This study was a quasi-experimental research, including pretest-posttest, as well as follow-up study and control group. Hence, 33 werstling coaches from Isfahan province were selected by accidental sampling method and then accidentally divided in two groups (experimental group : 17, control group: 16). Educational protocol in this study designed with using the Mirsafian, Kalate & Afshari’s CST Protocol (2020). The instruments employed in this research for measuring the efficiency of the research’s educational protocol includes; Manz’s self management behaviours (1986) and Robbins’s conflict management (2003). The Covariance analyzing test as well as Repeated Measure ANOVA employed for analyzing the data provided by research’s instruments. The results indicated that CST significantly effect on improving the wrestling coaches’ self management behaviours, conflict management, and their dimensions. Furthermore, effect of CST was remained after 12 weeks from finishing the CST. Therefore, it is suggested to the responsible of the wrestling federation and its subdivisions in Isfahan province to use the provided educational protocol presented in this study, in order to improve the effective job variables reported for this group of coaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Individual emotions
  • interpersonal interactions
  • job conflicts
  • job stress
  • personal management