نویسنده = �������� ���������� ��������
شناسایی ابعاد کارآفرینی اجتماعی در ورزش

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 599-616

محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ حبیب هنری؛ زینب مندعلی زاده


بررسی نقش اخلاق کاری در رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 37-50

احسان ططری؛ هاشم کوزه چیان؛ مهدی خطیب زاده