نویسنده = �������� ���������������������� ������ �������� ��������