نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه شناخت و در نهایت اولویت‌بندی موانع مشارکت کارکنان ادارات دولتی استان کرمان در فعالیت‌های ورزشی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ کارکنان ادارات دولتی استان کرمان بود، که با استناد به سالنامۀ آماری کارکنان دستگاه­های اجرایی استان کرمان در سال 1391، تعداد آنها 23360 نفر بود، که با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970) حجم نمونه برابر 378 نفر برآورد شد. این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوۀ پیمایشی اجرا شد. ابزار اندازه‌گیری آزمودنی‌ها پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ تعیین موانع مشارکت ورزشی کارکنان بود که پایایی آن توسط محقق 91/0 برآورد شد. در این مطالعه، در وهلۀ اول موانع مشارکت ورزشی کارکنان شناسایی، سپس با استفاده از مدل­های مختلف روش­های تصمیم‌گیری چندشاخصه رتبه‌بندی شدند. با توجه به اینکه نتایج حاصل از اجرای مدل­های مذکور در مواردی با هم همخوانی نداشت، برای رسیدن به اجماع، از شیوۀ ادغامی کپ‌لند، استفاده شد. نتایج نشان داد، که سه علت اصلی عدم مشارکت کارکنان در فعالیت­های ورزشی به‌ترتیب موانع، نبود ورزش­های مختلف مورد علاقه در سطح سازمان، نبود امکانات و تسهیلات ورزشی در سطح ادارات دولتی استان کرمان و فقدان برنامه‌ریزی مناسب برای فعالیت­های ورزشی کارکنان بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of Barriers to Participation of staff of Public Offices in Kerman Province with a Coherent Approach of Multi-Criteria Analysis and Kopland

نویسندگان [English]

  • kourosh tabrizi 1
  • seyed mohamad javad razavi 2

1 . Associate Professor, Sport Management Department, Shahid Bahonar Kerman University, Kerman, Iran t

2 M.Sc. of Sport Management, Islamic Azad University, Khorasgan Branch, Isfahan, Iran (

چکیده [English]

Abstract
This study aimed at identifying and prioritizing the barriers to participation of staff of public offices in Kerman province in physical activities. The statistical population consisted of all staff of public offices of Kerman province (N=23360 according to the annual statistics of offices in Kerman province in 2012). The sample size was 378 subjects using Krejcie and Morgan (1970) table. This study used an application method and was conducted as a survey. Data were collected by a researcher-made questioner of Sport Participating Barriers. The reliability of the questionnaire was calculated as 0.91. Firstly, the barriers to staff's participation in sports were identified and then ranked using different models of decision making (MADM). As the above models did not agree in some cases, Kopland integration technique was used to reach a consensus. Results showed that three main barriers to staff's participation in physical activities were lack of various favorite sports in organizations، lack of sports facilities in public offices of Kerman province and lack of proper planning for staff's physical activities respectively.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision Making Techniques
  • Kerman province
  • Kopland
  • Public Offices
  • sport participation
. جلیلی، قاسم. (1384). " موانع فعالیت بدنی در جوانان در کشورهای پیشرفته". تهران: انتشارات بامداد کتاب، ص 287.
2. رحمانی، علی؛ شارع‌پور، محمود و رضایی، صدیقه. (1390). "سنجشتمایزسرمایۀاجتماعیجوانانبامحوریتمشارکتورزشی". فصلنامۀ جامعه‌شناسی مطالعۀ جوانان، دورۀ 2، شمارۀ 2، صص 62-37.
3. سالاری، علی. (1387). "دلایل عدم مشارکت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد، ص 125.
4. شعبان­زاده، لقمان. (1384). "موانع مشارکت دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطۀ شهرستان اشنویا در فعالیت­های ورزشی در اوقات فراغت". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی تهران، ص 118.
5. عالیپور، لیلا. (1386). "بررسی وضعیت فعالیت روزمرۀ زندگی سالمندان ساکن در سرای سالمندان صادقیۀ اصفهان". پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکد‌ۀ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، صص62-37.
6. عبدلی، بهروز. (1386). "مبانیروانی - اجتماعیتربیتبدنیوورزش". تهران: بامداد کتاب، ص 190.
7. میرغفوری، حبیب‌الله؛ صیادی، حسین و میرفخرالدینی، حیدر. (1388). "بررسی و تحلیل مسائل و مشکلات مؤثر بر مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی". نشریۀ مدیریت ورزشی، دورۀ 1، شمارۀ 1، صص100-83.
8. نقدی، اسدالله. (1390). "موانعفرهنگی- اجتماعیمشارکتزناندرفعالیت‌هایورزشی". فصلنامۀ زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دورة 9، شمارة 1، صص 163-147.
 
9. Alison R., Williams, B., Irvine, L., Iain, K. (2008). “Why older people don’t participate in leisure time physical activity: A survey of activity levels, beliefs and deterrents“.Journal of Physical Activity among Older People, 47(4), pp: 67-84.
10. Chao, A., Connell, C., Jacobs, E., Patel, A. (2006). "Amount, type and timing of recreational physical activity in relation to colon and rectal cancer in older adults". American Association for Cancer Research, Cancer Epidemiology Biomarkers, 13(12), pp: 2187-2195.
11. Dunn, N, Strain, L. (2004). “Care givers at risk, changes in leisure participation“. Journal of Leisure Research, 33(1), pp : 32-35.
12. Ingebretsen, R. (2008). “The relationship between physical education and mental factors in the elderly“. Scandinavian Journal of Social Medicine, 29, pp: 153-159.
13. Jimes, A., Tandy, R., Busser, L. (2008). “The influence of perceived competence activity importance and barriers on adolescent leisure participation“. Journal of European Physical Education Review, 66, pp: 305-309.
14. Kandy, J. (2007). “The experience of adolescent girls at swimming pools“. Journal of Leisure Research, 32(2), pp: 262-280.
15. Oglesby, C. (2008). “Women in sport, the synthesis begins”. North America: Sage Publications, p: 260.
16. Patel, A., Jacobs, E., Calle, E. (2007). “Recreational physical activity and risk of prostate cancer in a large cohort of U.S. men”. American Association for Cancer Research, Cancer Epidemiology Biomarkers, 14(1), pp: 275-279.
17. Shephard, R. (2007). “Communicating physical activity and health messages: Science into practice”. University of Toronto, Canada, On CDC Conference, pp: 16-34.
18. Wicker, P., Hallmann, K., Breuer, C. (2012). “Micro and macro level determinants of sport participation”. Sport, Business and Management: An International Journal, 2(1), pp: 51 – 68.