شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه و پیشرفت ورزش شنا در استان کرمان براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه خوارزمی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت‌بندی موانع توسعه و پیشرفت ورزش شنا در استان کرمان براساس فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) است. روش پژوهش کاربردی است و به لحاظ گردآوری اطلاعات پژوهشی میدانی به‌شمار می‌رود. جامعۀ آماری پژوهش 101 نفر از مدیران، مربیان و ورزشکاران باسابقۀ ورزش شنای استان کرمان بودند (101n=). ابزار پژوهش پرسشنامه بود. پس از مصاحبه با کارشناسان و مدیران ورزشی، موانع توسعۀ شنا در کرمان تهیه شد. نتایج نشان داد عواملی همچون اهمیت ندادن به ورزش شنا در مدارس، نبود برنامه‌ریزان کارامد و برنامه‌ریزی مناسب در سطح کلان هیأت شنا، عدم جذب پشتیبان برای حمایت مالی در رشتۀ ورزشی شنا، عدم‌ حمایت رسانه‌ها در پیشبرد ورزش شنا و نبود استخرهای استاندارد تمرین و مسابقه، از موانع درونی مهم توسعه و پیشرفت شنا در استان کرمان هستند. همچنین در میان عوامل شش‌گانه، موانع مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان اصلی‌ترین مانع توسعه و پیشرفت شنا مدنظر قرار گرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد با برنامه‌ریزی صحیح، استفاده از افراد مجرب برای استعدادیابی کودکان دبستانی، ایجاد ارتباط با ارگان‌های خصوصی و دولتی به‌منظور حمایت مالی، برگزاری مسابقات و دعوت از رسانه‌ها برای تشویق مردم به مشارکت در ورزش شنا و تشکیل جلسات با مسئولان سازمان ورزش و جوانان و متعاقب آن وزارت ورزش و جوانان به‌منظور احداث اماکن آبی استاندارد می‌توان در جهت پیشرفت و توسعۀ شنا در استان کرمان گام برداشت.

کلیدواژه‌ها


1. اصل کوتی، محمدباقر (1390). شناسایی موانع پیشرفت فوتبال در استان خوزستان از دیدگاه جامعۀ ورزش، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز، ص 128-1.
2. امیر تاش، علی‌محمد (1378). «توسعۀ هندبال تیمی به‌عنوان یک ورزش قهرمانی از دیدگاه ورزشکاران و مربیان دانشگاهی مرد»، نشریۀ علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، ج 1، ش 11، ص 109-97.
3. الهی، علیرضا؛ سجادی، سید نصرالله؛ خبیری، محمد؛ ابریشمی، حمید (1389). «موانع توسعۀ صنعت باشگاه‌داری حرفه‌ای فوتبال ایران»، پژوهش در علومورزشی، ش 28، ص 68-53.
4. حسینی، سید شاهو؛ حمیدی، مهرزاد؛ قربانیان، آسیه؛ سجادی، سید نصرالله (1392). «شناسایی قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای استعدادیابی در ورزش قهرمانی جمهوری اسلامی ایران و تنگناها و چالش‌های فراروی آن»، مدیریت ورزشی، ش 17، ص 54-29.
5. خالدیان، محمد؛ فردین، مصطفایی؛ صمدی، مهران؛ کیا، فرخ (1392). «نقش رسانه‌های جمعی در توسعۀ ورزش»، مدیریت ارتباطات در رسانه‌های ورزشی، سال اول، ش 2، ص 52-45.
6. رضوی، سید محمدحسین؛ فیروزی، منصور؛ فرزان، فرزام (1391). «بررسی موانع و چالش‌های توسعۀ شنا در ایران»، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال دوم، ش 4، ص 12-1.
7. سلطان حسینی، محمد؛ سلیمی، مهدی؛ قاسمی، حمید؛ ترکیان، سمانه (1392). «به‌کارگیری روش تحلیلی سلسله‌مراتبی (AHP) در اولویت‌بندی موانع رشد اخلاق حرفه‌ای در رسانه‌های ورزشی»، مدیریت ورزشی، دورۀ 5، ش 3، ص 159-137.
8. فیروزی، منصور؛ رضوی سید محمدحسین؛ فرزان، فرزام (1391). «بررسی چالش‌ها و مشکلات رشته‌های مدال‌آور دوومیدانی، قایقرانی و شنای ایران»، پژوهش‌نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال هشتم، ش 15، ص 66 -37.
9. منظمی، مریم؛ علم، شهرام؛ شتاب، سیده ناهید (1390). «تعیین عوامل مؤثر بر توسعۀ تربیت ‌بدنی و ورزش بانوان جمهوری اسلامی ایران»، مدیریت ورزشی، ش 10، ص 168-151.
10. Alshamli, Ali (2012). “Sport mass media influence on promoting sports in order to improve public health”. Current research journal of social sciences, 4(2). Pages 153-158.
11. Dabrowska, Magdalena; Peszek, agnieszka (2014). Little Swimmer, Meyer& Meyer sport (UK) Ltd, first edition. Pages 143.
 12. Egon Franck,Stephan Nüesch(2010). “Potential effects of difference sinproductivity in the main football team Research Article”. Journal of Economic Psychology. Volume31. Number2. April 2010. Pages218-229.
 13. Farzalipour, Salman (2012). “The role of mass media in women's sport”. scholars research library. 1(1). Pages 6-13.
14. Lachocki, Thomas(2012), More swimmers will result in a healthier society, fewer drownings and reduced healthcare costs, National Swimming Pool Foundation, Pages 1-17.
15. singh, Paul (2008). “Facilities, equipment and supplies”. Bringing multi- disciplinary sports facilities to the rural areas will unleash a massive pool of potential sports stars. M.A. Pages 1-90.
16. Robinson, Leigh (2008). “Keep swimmers swimming”. The capacity of swimming clubs”, Institute of sport & leisure policy, loughborough university. Pages 62-78.
17. Stead, David (2012). “Sport and the media”, sport sciences journal, 7, 52, page 184.
18. Wicker, Pamela; Hallman, Kirstin; Breuer, Christoph (2013). “Analyzing the impact of sport infrastructure on sport participation using geo-coded data: evidence from multi-levels models”. Sport management review.16. ages 54-67.