نویسنده = عبدالحمید احمدی
تعداد مقالات: 3
2. بررسی نقش چهارگانه رسانه های ورزشی در توسعه فرهنگ ورزش همگانی

دوره 3، شماره 9، تابستان 1390

مهدی مرادی؛ حبیب هنری؛ عبدالحمید احمدی


3. بررسی وضعیت مطلوب نظام مدیریت رسانه های ورزشی از دیدگاه متخصصان رسانه ای و ورزشی

دوره 3، شماره 8، بهار 1390

مهدی مرادی؛ عبدالحمید احمدی؛ حبیب هنری؛ علی رضا احمدی؛ ستار مرادی