نویسنده = ������������ ������
بررسی نقش رضایتمندی در پیش بینی تعهد نیروهای داوطلب در ورزش

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 29-45

رضا اندام؛ امیر منتظری؛ سمیرا فیضی


بررسی ابعاد هوش فرهنگی نیروهای داوطلب در ورزش

دوره 5، شماره 3، آذر 1392، صفحه 5-20

مهرزاد حمیدی؛ رضا اندام؛ سمیرا فیضی


تأثیر ویژگی های شخصیتی کارکنان ادارات کل تربیت بدنی ایران بر تعهد سازمانی آنها

دوره 2، شماره 6، مهر 1389، صفحه 137-288

حسین پورسلطانی زرندی؛ رسول فرجی؛ رضا اندام