نویسنده = ������������ ����������
نگرش مربیان تیم های ملی ایران نسبت به کاربرد علم و فناوری اطلاعات در ورزش

دوره 4، شماره 15، اسفند 1391، صفحه 123-141

سردار محمدی؛ بهزاد ایزدی؛ نسیم صالحی


بررسی عملیات مدیریت خطر در استخرهای عمومی و خصوصی در شهر تهران

دوره 1، شماره 2، مهر 1388، صفحه 149-313

هاشم کوزه چیان؛ محمد احسانی؛ بهزاد ایزدی