نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تربیت بدنی ، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، اصفهان، ایران.

10.22059/jsm.2024.361658.3161

چکیده

مقدمه: توسعه به معنای پیشرفت و تغییر به سمت بهبود وضعیت فعلی است؛ برای دستیابی به این مهم در ورزش همگانی ایران و رفتن به سمت توسعه و پیشرفت آن، تاکنون بصورت اختصاصی متولیان اصلی ورزش همگانی در ایران، در ارتباط با اهداف توسعه، مورد مطالعه و مقایسه قرار نگرفته‌اند. از این رو این مطالعه به دنیال پر کردن این گپ تحقیقاتی است و هدف آن تحلیل بازیگران کلیدی ورزش همگانی ایران برای شناخت ائتلاف‌های ورزشی احتمالی در این ارتباط، بر اساس نظریۀ بازی‌هاست. این امر بوسیلۀ ابزار شبیه‌سازی برنامه‌ریزی استراتژیک به نام مک‌تور انجام گردید.

روش پژوهش: در این مطالعه، 20 مشارکت‌کننده بصورت کاملاً هدفمند انتخاب گردیدند؛ یکی از معیارهای ورود مشارکت‌کنندگان در این مطالعه، انجام پژوهش در زمینه توسعه ورزش و داشتن سابقه اجرایی در ورزش همگانی بود. در این مطالعه 12 بازیگر اصلی ورزش همگانی ایران و اهداف اصلی‌اشان در ارتباط با توسعه، شناسایی گردید.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که اهداف بسیار مهمی مانند تحریک حس ورزش‌خواهی با تولید محتوای مرتبط، نهادینه سازی سبک زندگی فعال، کیفیت بخشی اوقات فراغت و نهادینه کردن پیشگیری به جای درمان از طریق ورزش با قوانین الزام‌آور مورد توجه همۀ بازیگران اصلی نیستند! در ادامه، زوج‌ها و ائتلاف‌هایی که همگرایی نسبتاً خوبی در مسئله توسعه ورزش همگانی دارند، معرفی گردیدند. در نهایت بر اساس اساس نظریۀ بازی‌ها، گونه‌های ائتلاف تاکتیکی و ائتلاف استراتژیک، مشخص گردیدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Sports coalitions and game theory: The scale of competitiveness of the main players in the development of sport for all in Iran

نویسندگان [English]

  • Mariam Bargharajahromi
  • elham Moshkelgosha
  • javad shahvali kohshouri

Department of physical education, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Development means progress and change to improve the current situation; In order to achieve this importance in Iran's public sports and to go towards its development and progress, until now, the main guardians of public sports in Iran have not been specifically studied and compared in relation to the development goals. Therefore, this study aims to fill this research gap, and its purpose is to analyze the key players of Iran's popular sports to identify possible sports alliances in this connection, based on game theory. This was done by means of a strategic planning simulation tool named Mactor.

Methods: In this study, 20 participants were selected completely purposefully; One of the criteria for the participation of participants in this study was to conduct research in the field of sports development and have executive experience in public sports. In this study, 12 main players of Iran's mass sports and their main goals in relation to development were identified.

Results: The results showed that very important goals such as stimulating the sense of sportsmanship by producing relevant content, institutionalizing an active lifestyle, quality of leisure time and institutionalizing prevention instead of treatment through sports with binding rules are not considered by all the main players! In the following, couples and coalitions that have relatively good convergence in the issue of developing public sports were introduced.

Conclusion: Finally, based on the theory of games, the types of tactical alliance and strategic alliance were determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • game theory
  • health-oriented sports
  • . key players
  • . MACTOR
  • . sports coalition