نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج،، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22059/jsm.2022.335484.2864

چکیده

مقدمه: تحقیق حاضر با هدف تدوین مدل بازی جوانمردانۀ مالی باشگاه‌های فوتبال ایران انجام گرفت.
روش پژوهش: روش‌شناسی این تحقیق از نوع کیفی و روش داده‌بنیاد بود. جامعة آماری پژوهش تمامی مدیران، استادان و محققان، قانونگذاران، کارگزاران بازیکنان و مربیان بودند. نمونه‌گیری به‌صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی و هدفمند تا رسیدن به حد کفایت و اشباع نظری ادامه پیدا کرد. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبة عمیق نیمه‌ساختاریافته بود. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از سه فرایند کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی استفاده شد.
یافته‌ها: پس از تحلیل و بازنگری کدهای محوری، 25 مقولة نهایی در قالب مدل پارادایمی داده‌بنیاد به‌صورت شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبرد‌ها و پیامدها یکپارچه شدند و مدل نهایی تحقیق ارائه شد. در این مدل مقوله‌های دولتی بودن باشگاه‌های ایران؛ ضعف دانش مالی مدیران باشگاه‌ها؛ فقدان تفکر راهبردی؛ ضعف حاکمیت اقتصادی سازمان لیگ فدراسیون و عدم همراهی نهادهای حاکمیتی برای استقلال مالی صنعت فوتبال به‌عنوان شرایط علی و ناکارامدی مالی باشگاه‌های فوتبال ایران به‌عنوان مقولۀ محوری در نظر گرفته شد. در نهایت اینکه، اجرای قانون بازی جوانمردانۀ مالی در صورت عدم همراهی و همکاری نهادهای حاکمیتی امری بسیار دشوار و تا حدی غیرممکن است.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج تحقیق مهم‌ترین اقدام این نهادها بسترسازی مناسب برای اجرای بازی جوانمردانۀ مالی در لیگ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Financial Fair Play: An Effective Tool to Get out of the Financial Problems of Iranian Football Clubs

نویسندگان [English]

  • Alireza Emamifar 1
  • Hossein Abdolmaleki 2
  • Mahvash Noorbakhsh 3
  • Abbas Khodayari 1

1 Department of sport management, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Department of sport management, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.

3 Department of Sport Management, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Introduction: The aim of this study was to develop a model of financial fair play for Iranian football clubs.
Methods: The methodology of this research was qualitative and grounded theory Strategy. The statistical population of the study consisted of all managers, professors and researchers, legislators, player’s agents and coaches. Sampling was done theoretically and sampling continued until the theoretical adequacy and saturation. The data collection tools in this study were in-depth semi-structured interviews.
Results: After analyzing and reviewing the core codes, the final 25 categories were integrated in the form of a data-based paradigm model in the form of causal, contextual, intervening, strategies and consequences, and the final research model was presented. In this model, the categories of government of Iranian clubs; weak financial knowledge of club managers; lack of strategic thinking; the weakness of the economic governance of the Federation League organization and the lack of cooperation of governing institutions for the financial independence of the football industry were considered as causal conditions. Finally, enforcing the law of fair financial play is very difficult and to some extent impossible without the cooperation of government institutions.
Conclusion: According to the results of the research, the most important action of these institutions is to create a suitable platform for the implementation of a fair financial game in the league.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Fair Play
  • Club Management
  • Financial Management in Sports
  • Grounded Theory
Abdolmaleki, H., Mohammadi, S., Babaei, M., Soheili, B., Dickson, G. and Funk, D. (2023), "Co-branding drivers between professional sport organizations and on-field sports apparel sponsors", International Journal of Sports Marketing and Sponsorship, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IJSMS-03-2023-0048
Soleimani, M. Gilaninia, B. (2015). A Study on Ways of Reporting Human Resources Accounting in Iranian Football Clubs. Strategic Studies on Youth and Sports, 14(28), 89-107.