نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران2

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گند کاووس

10.22059/jsm.2023.363413.3178

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی جامع گردشگری ورزشی استان گلستان با محوریت فستیوال بومی سنتی اسب ترکمن و جشنواره بین‌المللی اسب صوفیان بود.

روش پژوهش: این پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی بود. در فاز کیفی پژوهش با استفاده از نمونه‌گیری گوله برفی 20 نفر از خبرگان مرتبط با پژوهش و در فاز کمی 350 نفر از گردشگران ورزشی فعال، کارشناسان آژانس‌های گردشگری، بازاریابان، مالکان، مربیان، نمایندگان رسانه‌ها و مدیران عملیاتی برگزارکنندگان کورس بهاره و جشنواره سنتی اسب صوفیان در تحقیق انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل دو بعد توانمندی‌های انسانی و توانمندی طبیعی در قالب 8 خرده مقیاس بود. پس از آزمون نکویی برازش مطلوب الگو (شاخص‌های سه‌گانه فورنل و لارکر) و اطمینان از شاخص کفایت نمونه‌برداری و برازش مطلو الگوی پژوهش، داده‌ها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی‌ال‌اس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: تحلیل عاملی داده‌ها نشان داد که در بعد پتانسیل‌های انسانی دو عامل زیرساخت ها و مولفه فرهنگی- اجتماعی و در بعد پتانسیل های طبیعی- ورزشی عامل جاذبه‌های زیست محیطی و عامل مدیریت محیط زیست تاثیر بالایی بر توسعه گردشگری اسب دارند.

نتیجه گیری: به مدیران و نهادهای متولی گردشگری اسب استان گلستان می‌توانند از طریق توسعه خدمات ارائه شده در مجموعه‌های اسب‌سواری از قبیل ایجاد تجربه اسب‌سواری برای گردشگران و همچنین توجه به اشتراکات فرهنگی ساکنان بومی با گردشگران داخلی و خارجی و توجه به شاخص‌های گردشگری سبز و گردشگری دوستدار محیط زیست، استان گلستان را به قطب گردشگری اسب کشور تبدیل نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compilation of comprehensive model of cultural-sport tourism in Golestan province: Turkmen International Horse Festival

نویسندگان [English]

  • hamidreza ghezelsefloo 1
  • Ali Choori 2

1 Gonbad Kavous Faculty Assistant Professor in Sport Management, FacAssistant Professor, Faculty of humanities and sport science, Gonbad Kavous University, Gonbad Kavous, Iran ulty of Humanities and Physical Education and Sport Sciences,

2 professor assistance of spot management, Gonbad kavous univsity

چکیده [English]

The purpose of research was Compilation of a comprehensive model of tourism nostalgia for tourism in Golestan province based on Turkmen International Horse Festival and and international Sofian,s traditional hours festival.

Methods: The research was mix expolarity method. In qualitative phase, with snowball sampling, 20 research-related experts and in a quantitative phase number of 350 active sports tourists, experts from travel agencies, marketers, owners, coaches, media representatives and operational managers of spring course organizers and Sofian,s traditional hours festival in the research were selected. The research instrument was a researcher-made questionnaire including two dimensions of human potential and natural potential in the form of 8 subscales. After confirmation of Good of fit index of the model (Fornell and Larker triple indices), data were analyzed using Smart PLS and SPSS Software.

Results: Factor analysis of data showed that in the dimension of human potentials, two factors of infrastructure and socio-cultural component and in the dimension of natural-sports potentials, the factor of environmental attractions and the factor of environmental management have a high impact on horse tourism development

Conclusion: , managers and institutions in charge of horse tourism in Golestan province can develop services provided in horse riding complexes, such as creating equestrian experience for tourists, Also, with consider to the cultural commonalities of local residents with domestic and foreign tourists and the construction of amusement parks and paying attention to the indicators of green tourism and environmentally friendly tourism, make Golestan province the center of horse tourism in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Event tourism
  • Heritage tourism
  • Ecotourism
  • Horse riding complexes