نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

10.22059/jsm.2020.300220.2445

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش، مطالعۀ تجارب دانش‌آموختگان علوم ورزشیِ شاغل در باشگاه‌های ورزشی از منظر تجارب فردی به‌دست‌آمده، محیط و یادگیری در محیط آموزشی است.
روش پژوهش: با توجه به ماهیت تحقیق از روش پدیدارشناسی استفاده شد. مشارکت‌کنندگان، دانش‌آموختگان علوم ورزشی بودند که کسب‌وکار ورزشی را راه‌اندازی کرده بودند. در این زمینه از نمونه‌گیری گلوله‌برفی و نیز مصاحبۀ عمیق استفاده شد که نمونه‌گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه داشت. از مشارکت‌کنندۀ سیزدهم به بعد مفاهیم استخراج‌شده تکراری بود.
یافته‌ها: بر این اساس، هشت درون‌مایۀ اصلی استخراج شد که عبارت بود از: نیاز به صبور بودن، تلاش برای کسب دانش و مهارت‌های فردی، نیاز به داشتن اعتمادبه‌نفس، سخت و طاقت‌فرسا بودن محیط کسب‌وکار (گرفتن انواع مجوز)، خلأ برنامه‌های درسی ارائه‌شده، کیفیت تعامل استادان با دانشجویان در فرایندهای آموزشی و نوآوری داشتن در فرایند کسب‌وکار و فرایندهای مدیریتی دانشکده‌های علوم ورزشی.
نتیجه‌گیری: بررسی دیدگاه‌ها و ادراک دانش‌آموختگان علوم ورزشی در زمینۀ تجارب به‌دست‌آمده، آموزش‌های علوم ورزشی و محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد نگرش دانش‌آموختگان برای مدیریت کسب‌وکار، داشتن مهارت‌های فردی و تلاش برای به‌دست آوردن دانش و نوآوری متناسب با تغییرات به‌روز ورزش بااهمیت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Experiences of Sport Science Graduates in Sport Clubs: A Phenomenological Approach

نویسندگان [English]

  • Zeinab Mondalizade 1
  • Habib Honari 2
  • Ehsan Shakeri 1

1 Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran

2 Department of Sport Management, Faculty of Physical education and Sport Sciences, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to investigate the experiences of sports science graduates working in sports clubs from the view-point of individual experience, environment, and learning in educational background.  
Methods: Depending on the nature of the research, descriptive phenomenological method was used. Participants in this study were graduates of sport sciences who had been engaged in sporting activities. In this regard, the use of snowball sampling and deep interviewing were used. Sampling continued to reach the theoretical saturation.
Results: Accordingly, 8 main themes were extracted: the need for patience, the effort to acquire knowledge and skills, the need for self-confidence, the psychological pressures, the rigidity of the business environment and the workload (obtaining a variety of licenses), the vacuum offered by the curriculum, the quality of engagement of faculty with students in educational processes, innovation in the business process, and the management processes of the faculties of the science of sport.
Conclusion: As a result of studying the attitudes and perceptions of graduates of sport sciences on the experiences gained, sport science and business environment showed that the attitudes of graduates to business management was having individual skills and attempts to acquire knowledge and innovation commensurate with the up-to-date changes in sport

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Environment
  • Curriculum
  • Graduated
  • Phenomenology
  • Sports Business
  • Sports Science