نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از این پژوهش تحلیل بازاریابی راهبردی باشگاه‌های آمادگی جسمانی بانوان شهر تهران بود.
روش پژوهش: روش تحقیق از نوع توصیفی - تحلیلی انتخاب شد. جامعة آماری شامل استادان مدیریت و بازاریابی ورزشی، مدیران و صاحب‌نظران باشگاه‌های ورزشی بود. نمونة آماری به روش قضاوتی و به تعداد 43 نفر انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل مطالعة کتابخانه‌ای، مصاحبه، پرسشنامه و دلفی بود. روایی محتوایی ابزارها با استفاده از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ ارزیابی و تأیید شد.
یافته‌ها: از روش سوات به‌منظور تحلیل یافته‌ها استفاده شد. 57 مؤلفة راهبردی شناسایی‌شده شامل قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها بودند. این مؤلفه‌ها در هفت منظر؛ خدمات بازاریابی و اطلاعات بازار، فضای کسب‌وکار ورزشی، تغییرات محیط تجاری، تغییرات محیط ورزش، قابلیت مدیریت بازاریابی باشگاه، توانمندی در منابع و سیستم و تعامل با مشتریان و بازار چارچوب‌بندی شدند. بیشترین مؤلفه‌ها مربوط به منظر توانمندی در منابع و فرایندها و خدمات بازاریابی و اطلاعات بازار (11 مؤلفه) و بخش تهدیدها (15 مؤلفه) بود.
نتیجه‌گیری: ماتریس ارزیابی نشان داد که موقعیت راهبردی در حوزة ثبات (نزدیک به رشد) قرار گرفت. این موقعیت شناسایی نشان از این دارد که با وجود مشکلات مختلف، سیستم بازاریابی راهبردی باشگاه‌های آمادگی جسمانی نیازمند رسیدن به پایداری نسبی و قرار گرفتن در مسیر رشد است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Strategic Marketing Analysis of Tehran Women's Fitness Clubs (Case Study: Hejab Club)

نویسندگان [English]

  • Soheila Sadeghinejad 1
  • Nima Majedi 2
  • Mahdi Naderi Nasab 2

1 Department of Sports Management, Faculty of Management Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran

2 . Department of Sports Management, Faculty of Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to analyze the strategical marketing of women's fitness clubs in Tehran
Methods: The research method was descriptive-analytical. The statistical population consisted of sport management and marketing professors, sport club managers and experts. The sample was selected by convenience sampling method; so, 43 persons were selected. Research tools included library study, interview, questionnaires and Delphi method. Content validity of the instruments was evaluated by experts and its reliability was assessed by Cronbach's alpha method.
Results: SWOT method was used to analyze the findings. Then, 57 strategic components identified under the terms of strengths, weaknesses, opportunities, and threats. These components were categorized into seven perspectives: marketing services and market information, sports business environment, business environment changes, sports environment changes, club marketing management capability, resource and system capability and customer and market interaction. Most components were related to empowerment perspectives in marketing information, resources, processes and services (11 components) and threats (15 components). The evaluation matrix showed that the strategic position was in the area of stability (close to growth).
Conclusion: This identifying position indicates that despite the various problems, the strategic marketing system of fitness clubs needs to achieve relative stability and be on the growth path.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Marketing
  • Fitness Club
  • Women's Sports
  • Marketing services sports environment
Alizadeh, Mehdi. Formulation of Marketing Strategy of Futsal League Organization, MSc in Physical Education, Payame Noor University of Tehran. 2014. (In Persian).