نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات هرمزگان - تهران- ایران،

2 استادیار دانشکدۀ روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران- تهران- ایران

3 استادیار دانشگاه ازاد اسلامی واحد شیراز -شیراز- ایران

چکیده

هدف کلی این پژوهش شناسایی موانع بازاریابی ورزشی ایران از دیدگاه مدیران ورزش کشور بود. جامعۀ آماری پژوهش را مسئولان ستادی وزارت ورزش و جوانان، مسئولان کمیتة ملی المپیک و رؤسای فدراسیون­های ورزشی (80 نفر) تشکیل می­دادند. نمونه با جامعۀ آماری برابر بود و 67 پرسشنامه به‌درستی برگشت داده شد. ابزار ‌اندازه­گیری، پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که موانع بازاریابی ورزشی را با 40 سؤال در پنج حیطۀ موانع اقتصادی، حقوقی، مدیریتی، ساختاری و محیطی می­سنجید. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از متخصصان تأیید شد و پایایی آن در یک مطالعۀ مقدماتی 86/0 به‌دست آمد. نتایج تجزیه‌وتحلیل داده­ها نشان داد که موانع بازاریابی ورزشی به‌ترتیب حقوقی، ساختاری، مدیریتی، محیطی و اقتصادی بودند. سیاستگذارانصنعتورزشکشورمی­توانندچنینموانعیرا قبلازتدوینراهبردهایتوسعۀبازاریابی ورزشیو تعیین اولویت­هایآنمدنظرقراردهند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Sport Marketing Barriers in Iran from Sport Managers’ Perspectives

نویسندگان [English]

 • reza ghasemi 1
 • mohammad javadipour 2
 • ahmad torkfar 3

1 MSc, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Hormozgan, Hormozgan, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to identify sport marketing barriers in Iran from sport managers’ perspectives. The statistical population involved top managers of Sport and Youth Ministry, National Olympic Committee and sport federations (N=80). Sample was equal to the population and 67 questionnaires were returned correctly. A researcher-made questionnaire (with 40 items) was used to measure sport marketing barriers in five factors including economic, legal, managerial, structural and environmental. The validity of the questionnaire was confirmed by 10 experts and its reliability was obtained as 0.86 in a pilot study. Data analysis showed that sport marketing barriers in Iran were respectively legal, structural, managerial, environmental and economic. So, sport politicians must consider these barriers before designing sport marketing development strategies and determining their priorities.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • marketing barriers
 • sport commercialization
 • sport economy
 • sport industry
 • Sport Marketing
 1. احسانی، محمد؛ ابودردا، زینب (1387). «بررسی علل عدم حمایت اسپانسرها از ورزش حرفه­ای بانوان شهر اصفهان». نشریۀ علوم ­حرکتی و ورزشی، ش 12، ص 120-111.
 2. الهی، علیرضا. (1387). «موانع و راهکارهای توسعۀ اقتصادی صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران». رسالۀ دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص 23.
 3. الهی، علیرضا؛ خبیری، محمد؛ سجادی، نصراله. (1388). «موانع موجود در توسعۀ جذب درآمد حاصل از حمایت مالی در صنعت فوتبال جمهوری اسلامی ایران». مدیریت ورزشی، تابستان 1388، ش 1، ص 202-189.
 4. الهی، علیرضا؛ خبیری، محمد؛ سجادی، نصراله. (1389). «موانع توسعۀ صنعت باشگاه­داری حرفه­ای فوتبال ایران». نشریۀ پژوهش در علوم ورزشی، ش 28، ص 68-53 .
 5. ایزدی، علیرضا. (1383). «توصیف عوامل مؤثر بر جذب اسپانسرشیپ شرکت‌های اسپانسر فوتبال حرفه‌ای ایران». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشگاه تربیت معلم، ص 83.
 6. آقازاده،‌ هاشم؛ استیری، مهرداد؛ محمدی، علی. (1387) «بررسی موانع درون‌سازمانی مؤسسه‌های ورزشی ایران». نشریۀ حرکت، تابستان 1387، ش 36، ص 150-129 .
 7. رضایی، زهره. (1390). «شناسایی و تعیین موانع توسعۀ حمایت­های مالی در باشگاه­های لیگ حرفه­ای فوتبال کشور». پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص 85.
 8. رضوی، محمدحسین. (1383) «تحلیل سیاست خصوصی­سازی در ورزش کشور با تأیید بر ورزش قهرمانی». رسالۀ دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص 24.
 9. سیدعامری، میرحسین؛ محرم­زاده، مهرداد؛ بشیری، مهدی. (1388). «بررسی موانع جذب حامیان مالی در صنعت ورزش استان آذربایجان شرقی». فراسوی مدیریت، ش 10، ص 164-147.
 10. علی­دوست قهفرخی؛ جلالی فراهانی، مجید. (1389). «موانعتوسعةتعاونی­هایورزشیدرورزشحرفه­ایجمهوریاسلامی ایرانباتأکیدبر سیاست­های کلی اصل 44». مدیریت ورزشی، ش 7، ص 42-23.
 11. محرم‌زاده، مهرداد. (1382). «مدیریت سازمان‌های ورزشی». انتشارات جهاد دانشگاهی ارومیه. چ اول، ص 45.
 12. محمدکاظمی، رضا. (1386). «بررسی و توصیف عناصر آمیخته بازاریابی در صنعت فوتبال کشورمان و مقایسۀ آن با لیگ‌های معتبر قاره (ژاپن و کره جنوبی)». رسالۀ دکتری دانشگاه تربیت معلم تهران، ص 24.
 13. محمدکاظمی، رضا؛ تندنویس، فریدون؛ (1387) «بررسی عنصر قیمت از عناصر آمیختۀ بازاریابی ورزشی در لیگ حرفه ای فوتبال ایران و مقایسۀ وضعیت موجود با لیگ‌های کره جنوبی و ژاپن». دوفصلنامۀ علوم حرکتی و ورزش، سال ششم، پاییز و زمستان 1387، ش 12، ص 121.
 14. معماری، ژاله (1386). «مدل‌سازیوتحلیلآمیختۀبازاریابیصنعتورزشکشور (بارویکرد تصمیم‌محور)». رسالۀ دکتری دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، ص 23.
  1. Alexander, N. (2009). “Defining brand values through sponsorship”. International Journal of Retail & Distribution Management, 37(4): 346 – 357.
  2. Barros.C.P (2006). “The financial crisis in Portuguese football”. Journal of Sports Economics. 7 (1) , 96-104
  3. Dionı´sio, P., Leal, C., Moutinho, L. (2008). “Fandom affiliation and tribal behaviour: a sports marketing application”. Qualitative Market Research: An International Journal, 11 (1): 17-39.
  4. Ekmekci, R. (2013).“New Era Sport Sponsorship in Turkey”. Journal of Business and Management Sciences, Vol. 1, No. 1, 10-13
  5. Hamil, S. Holt, M. Michie, J., Oughton, C., Shailer, L., Walters, G. (2003),“The State of Game, The Corporate Governance of Football Clubs”. FootballGovernance Research Center, University of London, P:19.
  6. Huda.H Al-Khaja (2001), “Investors` Opinions about Sports Marketing inBahrain”, TheSport Journal, 4(4),www.thesportjournal.org/2001journal/vol4-no4, P:23
  7. Hyun Baek، T & Whitthill king، K (2011), "Exploring the Consequences of Brand Credibility in ServicesJournal of Service Marketing. P:24
  8. Kchen، k & James، Z (2011)،Examining Consumer Attributes Assciated with Collegiate Athletic Facility Naming Rights Sponsorship: Development of Atheoretical Frame Work، Sport Management Review. P:24
  9. Keshock, Chiristopher, M (2004), "The effects of economic Impact Information on the attitudes of Potential Sports Sponsors Operating in Mid size and Small College Communities ", unpublished doctoral degree dissertation, Department of Sport Management, Recreation Management and Physical Education, Florida state University.p:33
  10. Michie,J & Oughton .C (2005) , “The corporate governance of professional football clubs in England, corporate Governance : An International Review”, 13(4),517-531
  11. Morrow, S (2004), “The financial crisis in Scottish football”, Scottish Affaires, 47,48-57
  12. Pits, B.G & Stotlar, D.K (2002), “Fundamentals Of Sport marketing”. Morgantown, Fitness information Technology. P: 10
  13. Stavros, c., Pope, N., Wizard, H. (2008). “Relationship marketing in Australian professional sport: An extension of the shani framework”, Sport Marketing Quarterly, 17:, 135-145.
  14. Strelize, Benadie (2005). “Relationship in sport sponsorship : a marketing perspective”, unpublished doctoral degree dissertation, faculty of management , University of Johannesburg. P: 22