نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این تحقیق، واکاوی علل موفقیت قهرمانان ورزشی با رویکرد کیفی و شیوۀ روایت‌پژوهی است.
روش پژوهش: پژوهش مبتنی بر مصاحبۀ نیمه‌ساختارمند و شیوۀ نمونه‌گیری هدفمند است. مصاحبه با 8 نفر از مشارکت‌کنندگان که براساس کیفیت مدال‌ها در سطح جهانی و بازی‌های آسیایی بود، صورت گرفت.
یافته ها: براساس یافته‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌های روایتی، مضامین عوامل موفقیت ورزشی عبارت‌اند از: عوامل روان‌شناختی (تمرکز و خودباوری، علاقه و اشتیاق، انگیزه، هدفداری، پشتکار و تعهد، تصویرسازی و خودکارامدی)، توانایی فنی و جسمانی (تکنیک، تاکتیک و آمادگی جسمانی)، عوامل مادی و اقتصادی (امکانات، تجهیزات و فضای ورزشی مناسب و پول)، عوامل سازمانی و مدیریتی (وجود مربیان مجرب، مدیریت استعدادیابی، روان‌شناس ورزشی، رسانۀ جمعی، دولت و وزارت ورزش، برنامه‌ریزی و مدیریت زمان)، شرایط محیطی زندگی (شرایط جغرافیایی محل زندگی و موقعیت، فرهنگ و حمایت خانواده)، که پس از بررسی‌های متوالی تأیید شد
نتیجه گیری: بررسی عوامل موفقیت در این تحقیق، نشان داد که عوامل چندگانه‌ای در موفقیت ورزشکاران دخالت داشته است. بسیاری از عوامل موفقیت ذکرشده با هم در ارتباط‌اند که مشارکت‌کنندگان به این مسئله نیز اشاره کردند. برای مثال تمرکز و خودباوری عاملی است که سبب کاهش استرس و اضطراب نیز می‌شود. یا آمادگی جسمانی به‌همراه تکنیک مناسب سبب افزایش اعتمادبه‌نفس می‌شود و مهارت در تکنیک، محصول یادگیری و تمرینات مکرر و فراوان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Narrative research of sports heroes of Bandar Anzali; Investigating the causes of success

نویسنده [English]

  • Karim Kiakojouri

Department of Management, Bandar Anzali Branch, Islamic Azad University, Bandar Anzali, Iran

چکیده [English]

Introduction: Lack of in-depth studies in representing the effective factors in sports success, caused us to investigate the reasons for the success of sports heroes in Bandar Anzali in the present study.
Methods: In this research, the qualitative research approach and the method of narrative research were used. This research is based on a semi-structured interview and a purposeful sampling. Interviews were conducted with 8 participants based on the quality of medals at the world level and the Asian Games.
Results: based on the findings of narrative interviews, the themes of sports success factors are: psychological factors (concentration and self-confidence, interest and passion, motivation, purposefulness, perseverance and commitment, imagery, self-efficacy), technical and physical ability ( technique, tactics, physical fitness), material and economic factors (facilities, equipment and suitable sports space, money), organizational and managerial factors (existence of experienced coaches, talent management, sports psychologist, mass media, government and Ministry of Sports, planning and time management), environmental living conditions (geographical conditions of place of residence and location, culture and family support), which are presented to the participants in the interview and approved after a series of reviews. The research findings are consistent with research in the field of sports success.
Conclusion: Since the findings of this study are directly derived from the views of sports heroes, it can be very useful for other athletes who want to succeed in their field of sports

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bandar Anzali
  • causes of success
  • narrative studies
  • sports heroes
 
 
Bazargan A. "Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods". Tehran: Didar Publications; 2010 (In Persian).
Waez Mousavi SMK, . Musabi, F. "Exercise Psychology". Third ed: Tehran. Samat Publications; 2011. (In Persian)
Hooman HA. "A Practical Guide to Qualitative Research". Tehran: Samat Publications; 2011. 61-82. (In Persian)
Dinley S, Almond, F., Meshkati, Z., Faeghi, S. "The narrative study of Iranian women 's elite sports based on difficult living conditions". Quarterly Journal of Women and Society. 2020;11th year(second):33. (In Persian)