نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، کرج، ایران

3 پژوهشکدۀ سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: توسعۀ ورزش کشور محصول روابطی پویا و پیچیده است و در نتیجه حل مسائل پیچیده، مستلزم رویکردهای سازمان‌یافته‌ای است که دامنۀ وسیعی از بازیگران و ذی‌نفعان را در برمی‌گیرد و هیچ روشی مناسب‌تر از الگوی حکمرانی مطلوب که سازوکار ارتباط و همکاری سه رکن مهم توسعۀ ورزش کشور یعنی نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعۀ مدنی را مشخص و ترسیم کند، وجود ندارد. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، طراحی مدل حکمرانی ورزشی مطلوب ورزش کشور است.
روش پژوهش:  برای دستیابی به این هدف از رهیافت کیفی نظریۀ داده‌بنیاد و مصاحبه‌های عمیق هدفمند با نخبگان این حوزه استفاده شد. در نهایت پس از مصاحبه با 25 نفر اشباع نظری موردنظر حاصل و داده‌ها از طریق سه مرحلۀ کدگذاری تجزیه‌وتحلیل شد و الگوی نهایی تدوین شد.
یافته ها: در این الگوی پارادایمی، سه مفهوم «نداشتن امید به آینده»، «عدم عقلانیت معناداری» و «اکنون‌زدگی» به‌عنوان پدیدۀ مرکزی شناسایی شدند. سپس 26 مقولۀ اصلی مرتبط با این مفاهیم در قالب شرایط علی مؤثر (8 مقوله)، شرایط زمینه‌ای (6 مقوله)، شرایط میانجی که تعامل این سه بخش را تسهیل یا تسریع می‌کند (4 مقوله)، راهبردهای لازم (6 مقوله) و پیامدها (2 مقوله) معرفی شدند.
نتیجه گیری: محقق در پایان به این نتیجه رسید که با در نظرگرفتن شرایط علی موثر بر مقوله مرکزی و همچنین با توجه به مهیا­کردن بستر و تقویت و یا در برخی موارد حذف عوامل مداخله­گر موثر بر راهبردها و اجرای صحیح راهبردها، 8 پیامد برای ورزش کشور رخ می­دهد که عبارتند از؛ «رضایت ذینفعان ورزش»، «مشارکت غیردولتی»، «بازدهی بالا»، «جامعه باز»، «انسجام ساختاری» و «اقتصاد پایدار در ورزش»، «آگاهی محیطی» و «سرمایه اجتماعی» که تحت عنوان دو مقوله «حکمرانی ذینفع بر ذینفع» و «شکل­گیری حیات استاندارد» ذکر شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model of good Sport governance in Iran

نویسندگان [English]

  • Mustafa Mohammadi Rauof 1
  • Abolfazl Farahani 1
  • Reza Shajie 2
  • Ali Maleki 3

1 Department of Sport management, Payme noor University,Tehran, Iran

2 Department of Sport management, Payme noor University, Karaj, Iran

3 Department of Sport management, Sharif Policy Research Institute (SPRI), Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Accordingly, the main purpose of this study was to design a good sports governance model for the country's sports.
Methods: To achieve this goal, The Grounded Theory as a qualitative research method and purposeful in-depth interviews with the elites in this field were used (In this regard, people related to the subject of research in three areas of sports managers, experts in the field of sociology and policy and experts in the field of management and planning in sports were identified. The interviews continued purposefully and in the form of snowballs). Finally, after interviewing 25 subjects, the desired theoretical saturation was obtained and the data were analyzed through three coding steps and the final model was developed.
Results: In this paradigmatic model, the three concepts of "hopelessness for the future", "meaningless irrationality" and "newness were identified as central phenomena. Then 26 main categories related to these concepts in the form of causal conditions (8 categories), contextual conditions (6 categories), Intervening conditions that facilitate or accelerate the interaction of these three sections (4 categories), necessary strategies (6 categories), and the consequences (2 categories) were introduced.
Conclusion: Depending on the codes in the excerpts, this theory may be expressed.; Factors that lead to the emergence of the phenomenon, the "hope of the future", "meaningful rationality" and "flee now" include; "Developmentist governance", "efficient administrative structure", "institutional knowledge", "rule of law", "moralism", "excellence of sports institution", "resistant economy" and "institutional interaction".

کلیدواژه‌ها [English]

  • sport development
  • governance
  • good sport governance
  • sports industry
https://www.hamshahrionline.ir/news/155991/.