نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

هدف محقق از این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر سیاست‌گذاری بدمینتون نخبه ایران بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کیفی- کمی بود. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی خبرگان مدیریتی بدمینتون کشور بودند. در این تحقیق برای شناسایی عوامل موثر بر سیاست گذاری نخبگان بدمینتون از روش دلفی فازی استفاده شد. بر این اساس عوامل زیر به نام های حمایت مالی از ورزش نخبه در بدمینتون، داشتن دیدگاه یکپارچه در بین سازمان های ذی ربط، مشارکت عمومی در بدمینتون، توسعه سیستم استعدادیابی در بدمینتون، حمایت همه جانبه از ورزشکاران فعال و بازنشسته بدمینتون، امکانات تمرینی مناسب برای ورزشکاران نخبه، رشد و توسعه مربیان بدمینتون، شرکت در رقابت های ملی و بین المللی بدمینتون و توسعه تحقیقات علمی در بدمینتون شناسایی شدند. از بین مولفه های تحقیق حمایت مالی از ورزش نخبه در بدمینتون مهم‌ترین عامل تاثیرگذار است. سیستم بدمینتون نخبه ایران به شدت مداخله ای، متمرکز، بروکراتیک و به شدت رسمی ولی بی ثبات است. به نظر می رسد سیستم بدمینتون نخبه ایران در جهت معکوس در حال حرکت است و به سمت تمرکز بیشتر و تقویت مدیریت توسط دولت می رود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ٍٍٍٍElite Badminton policy in Iran

نویسندگان [English]

  • Seyed Bahador Zakizadeh 1
  • Mahdi Kohandel 2

1 PhD of sport management, Faculty of physical education and sport science, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Associate Professor of sport management, Faculty of physical education and sport science, Karaj branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was identified and prioritize factors affecting elite Badminton policy in Iran. This study was mixed method. In qualitive section, population of study were elite people in management of Badminton and in quantitative section, Badminton Family (Federation members, board of Badminton in provinces, cities and coaches) which in both section appropriate sample were collected. In this study for identify factors affecting elite Badminton policy in Iran were used Fuzzy Delphi. According this method, these factors identified: Financial support, Integrated approach to policy development, participation in Badminton, development system of Talent identification, integrated athletic and post-Career Support, training facilities, Coaching provision & development, (Inter)national competition and Scientific research. To prioritize these factors, MADM and Copeland method were used. According to these methods, most important factor was financial support. The elite Badminton system in Iran is heavily interfering, focused, bureaucratic and highly formal but unstable. The elite badminton system in Iran seems to be moving in the opposite direction, moving toward more concentration and government-led management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elite sport
  • policy
  • Badminton
  • Fuzzy Delphi
  • MADM