نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی

2 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از جنبه‌های مشترک همة انسان‌ها، صرف‌نظر از میزان تحصیلات، سطح درآمد، محل سکونت و غیره، این است که همة آنها مصرف‌کننده‌اند. نکتۀ کلیدی موفقیت استراتژی بازاریابی، درک رفتار مصرف‌کننده است. بنابراین هدف از این تحقیق رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف‌کنندۀ ورزشی بود. تحقیق حاضر توصیفی بود. گروه تحقیق متشکل از شانزده نفر از استادان مدیریت ورزشی بود. از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی به‌منظور شناسایی مؤلفه‌ها استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها مصاحبه و پرسشنامه بود. در مجموع عوامل به‌دست‌آمده به پنج دسته، عوامل مربوط به آمیختۀ بازاریابی، عوامل شخصی، عوامل روانی، عوامل اجتماعی و عوامل فرهنگی تقسیم شدند. نتایج فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی نشان داد، آمیختۀ بازاریابی با وزن نسبی 323/0 مهم‌ترین عامل تأثیرگذار است و پس از آن به‌ترتیب عوامل روانی (245/0)، عوامل فردی (185/0)، عوامل اجتماعی (141/0) و عوامل فرهنگی (107/0) قرار دارند. همچنین با توجه به نرخ سازگاری به‌دست‌آمده (04/0)، اعتبار مناسب این اطلاعات تأیید شده است. چنانچه شرکت‌های تولیدکنندۀ محصولات ورزشی تلاش کنند که با ترکیبی بهینه و متناسب از عوامل به‌دست‌آمده در این تحقیق خواسته‌های مصرف‌کنندگان را تأمین کنند، قادر خواهند بود که مصرف‌کنندگان خود را به مشتریان وفادار تبدیل کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization of Factors Affecting Consumer Behavior of Sporting Goods Using AHP

نویسندگان [English]

 • Hossein Abdolmaleki 1
 • Zahrasadat Mirzazadeh 2
 • Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi 3

1 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran

2 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

One of the common aspects of all human beings, regardless of education level, income level, location and so on, is that they all are consumers. The key point of success in marketing strategy is understanding consumer behavior. So the aim of this study was to prioritize factors affecting sports consumer behavior. This study was descriptive. 16 professors of sport management participated in this study. AHP method was used to recognize the components. Data were collected using interview and questionnaire. Finally, the obtained factors were categorized in 5 groups: marketing mix factors, personal factors, psychological factors, social factors and cultural factors. The AHP results showed that marketing mix (with relative weight of 0.323) was the most effective factor and psychological factors (0.245), personal factors (0.185), social factors (0.141) and cultural factors (0.107) occupied other places respectively. Also, according to the obtained adaptability rate (0.04), the proper credit of this information was approved. If companies producing sporting goods attempt to meet their consumers’ needs through an optimum combination of those factors obtained in this study, they will be able to attract their loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

 • AHP
 • Consumer behavior
 • Marketing
 • sporting goods
 1. ابراهیمی، عبدالحمید؛ جعفرزاده کناری، مهدی؛ بزرگی ماکرانی، صابر (1391). «بررسی عوامل مؤثر بر نگرش و قصد مصرف‌کنندگان به خرید محصولات جعلی برندهای لوکس در صنعت پوشاک (مطاله موردی: شهر ساری)»، تحقیقات بازاریابی نوین، 2(3). ص 34- 1.
 2. بهنام، محسن؛ طوسی، طناز (1392). «تحلیل رابطۀ بین لذت، انگیختگی، نگرش به تبلیغ و قصد آیندۀ مصرف‌کننده در خدمات ورزشی (مطالعۀ موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)»، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2(3)، ص 60- 47.
 3. بهنام، محسن؛ گودرزی، محمود؛ حمیدی، مهرزاد (1394). «تأثیر ترویج خدمات ورزشی رایگان بر لذت و نگرش مصرف‌کننده در تبلیغات»، مطالعات مدیریت ورزشی، 28، ص 22- 13.
 4. حسنقلی‌پور، طهمورث؛ استیری، مهرداد؛ یزدانی، حمیدرضا؛ حسینی، فرشید (1388). «بررسی عوامل تأثیرگذار بر دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تهران به رویدادهای ورزشی»، مدیریت ورزشی، 3، ص 117-97.
 5. حسنقلی‌پور، طهمورث؛ هاشمی‌نژاد، سید محمد؛ عزیزان، محمدجواد؛ صیقلی، محسن (1392). «شناسایی و رتبه‌بندی معیارهای مؤثر بر خرید الکترونیکی در کشور»، آینده‌پژوهی مدیریت، 2(2)، ص 14- 1.
 6. حیدرزاده، کامبیز؛ بهبودی، مهدی؛ قدسی­خواه، آتنه؛ منصفی، میترا؛ منشی، علی (1390). «تبلیغ ناملموس برند و تأثیر آن بر انتخاب مصرف‌کننده»، مدیریت بازاریابی، 13، ص 40- 19.
 7. دهقانی سلطانی، مهدی؛ محمدی، اسفندیار؛ پوراشرف، یاسان‌اله؛ سایه میری، کورش (1392). «بررسی عوامل مؤثر بر ارزیابی نگرش مصرف‌کنندگان از توسعۀ برند»، مدیریت بازرگانی، 5(1)، ص 104- 85.
 8. رعنایی کردشلوی، حبیب‌اله؛ اله‌یاری بوزنجانی، احمد (1391). «ﺑﺮرﺳﻲ تأثیر آﻣﻴﺨﺘۀ ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺧﺮﻳﺪ ﺳﺒﺰ ﻣﺼﺮف­ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌۀ موردی: مصرف‌کنندگان ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻟﺒﻨﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﮕﺎه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻴﺮاز)»، تحقیقات بازاریابی نوین، 2(1)، ص 180- 165.
 9. رنجبریان، بهرام؛ ذبیح­زاده، کاظم؛ براری، مجتبی (1390). «بررسی الگوهای مصرفی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان»، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 9(2)، ص 180-155.
 10. شفیع­زاده، حمید؛ سیدی، سید ایمان؛ قاسمی دلارستافی؛ ایمان (1392). «ارائۀ مدل مفهومی رفتار مصرف‌کننده در خرید الکترونیکی»، مدیریت بازاریابی، 19، ص 28- 13.
 11. عبدالوند، محمدعلی؛ پراخودی مقدم؛ پرنیا (1392). «بررسی تأثیر ارزیابی‌های شناختی و عاطفی بر تمایلات رفتاری»، مدیریت بازاریابی، 19، ص 107- 93.
 12. محمدیان، محمود؛ خنایی، امیر (1390). «رابطۀ میان عوامل روانی، اجتماعی و رفتار مصرف‌کننده سبز (حامی محیط زیست)»، مدیریت بازرگانی، 3(7)، ص 160- 143.
 13. میرابی، وحیدرضا؛ غلامرضا تهرانی، ابوالقاسم (1392). «ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر رفتار خرید آنی (مطالعۀ موردی: خریداران پوشاک و البسه جدید در پاساژهای کرج)»، تحقیقات بازاریابی نوین، 3(2)، ص 132- 107.
 14. نظری، محسن؛ قادری عابد، امیرحسین (1390). «ارائۀ مدلی جهت بررسی عوامل مؤثر بر رفتار خرد ناگهانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران)»، مدیریت بازرگانی، 3(10)، ص 140- 127.
  1. Abdolmaleki, H. Mirzazadeh, Z. Allahyari, M. & Ramezani, M. (2015). Identify and Analysis of Performance Evaluation Indicators of Iranian Goalball Coaches. Annals of Applied Sport Science, 3(3), 43-56.
  2. Abdolmaleki, H. Mirzazadeh, Z. S. & Heidari, F. (2015). The future of human resources in sport organizations with scenario making, the Case study: Developing country of Iran. International Journal of Research in Management, 1(6): 41- 52.
  3. Abdolmaleki, H., Derakhshanfar, T., Salmanimoghadam, S., & Goodarzi, S. (2014). The role of social capital in the creation of intellectual capital in IR Iranian sports federations’ staffs. European Journal of Experimental Biology, 4(3), 387-391.
  4. Anastasiadou, S D. (2014) "A structural equation model describes factors affecting Greek students’ consumer behavior". Procedia Economics and Finance. 9. 402 – 406.
  5. Cannoosamy, K and etal (2014) "Consumer knowledge and attitudes toward nutritional labels". Journal of nutrition education and behavior. 46 (5). 334- 340.
  6. Christian, M. End., & Natalie, J. Foster. (2010). "the Effect of Seat Location, Ticket Cost, and Team Identification on Sport Fans` Instrumental and Hostile Aggression". North American Journal of Psychology, 12(3), 421-432.
  7. Dalkey, N. Brown, B. Cochran, S. (1970). "Use of self-ratings to improve group estimates: Experimental evaluation of Delphi procedures". Technological Forecasting and Social Change, 1, 283-289.
  8. Dalkey, N.C. (1969). "An experimental study of group opinion: The Delphi method". Futures, 2(3), 27-37.
  9. Daniel C. Funk, Kevin Filo, Anthony A. Beaton, and Mark Pritchard). 2009(."Measuring the Motives of Sport Event Attendance: Bridging the Academic-Practitioner Divide to Understanding". Sport Marketing Quarterly. 18. 126-138.
  10. Davies, A. Cline, T W. (2015). "A consumer behavior approach to modeling monopolistic competition". Journal of economic psychology. 26. 797- 826.
  11. Kwak, D H. Kim, Y K. Hirt, E R. (2014) "Exploring the Role of Emotions on Sport Consumers’ Behavioral and Cognitive Responses to Marketing Stimuli". European Sport Management Quarterly. 11(3). 225-250.
  12. Kwak, D. H., & Kang, J. (2009). "Symbolic purchase in sport: The roles of self-image congruence and perceived quality". Management Decision. 47. 85-99.
  13. Martino, J. (1983). "Technological forecasting for decision making" (2nd Ed.). New York: Elsevier.1-112.
  14. McLaren, C B. (2016) "A Dynamic Model of Consumer Behavior". A Dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Economics. University Of California Riverside. 1-128.
  15. Rahulana, M. And etal (2013). "Consumer purchase behavior of sports compression garments. A study of Generation Y and Baby Boomer cohorts". Procedia Engineering. 60. 163 – 169.
  16.  Richard, M O. and etal. (2010) "a proposed model of online consumer behavior: assessing the role of gender". Journal of bussiness research. 63. 926- 934.
  17. Richard, M O. Chandra, R (2005) "a model of consumer web navigational behavior: conceptual developmen and application". Journal of bussiness research. 58. 1019- 1029.
  18. Shahlaee Bagheri, J (2014) "Green Marketing and Its Impacts on Consumer Behavior in Sports Shops". Annals of Applied Sport Science.2 (2).75-82.
  19. TATT, K. (2016) "Factors Influencing Consumer Buying Behavior of Luxury Branded Goods". Research report in partial fulfillment of the requirements for the degree of Online Master of Business Administration. Universiti Sains Malaysia. 1-107.
  20. YEE, W F. Sidek, Y. (2016) "Influence of Brand Loyalty on Consumer Sportswear". Int. Journal of Economics and Management 2(2): 221 – 236.