نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران

2 استادیار، گروه تربیت‌بدنی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین تأثیر تفکر استراتژیک بر نوآوری و تغییر سازمانی با نقش میانجی هوش استراتژیک انجام شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی به تعداد 287 نفر بود. برای گرداوری داده‌ها از چهار پرسشنامه‌ استاندارد تفکر استراتژیک گلدمن (2005)، نوآوری سازمانی ونگ و احمد (2004)، تغییر سازمانی میل (2003) و هوش استراتژیک مکوبی (2007) استفاده شده است. پایایی این پرسشنامه‌ها در این پژوهش به ترتیب 0.85، 0.94، 0.84 و 0.90 برآورد شده است. برای تحلیل داده‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار لیزرل انجام شد. نتایج نشان داد اثر کل تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی از طریق هوش استراتژیک مثبت و غیر معنی‌دار و بر تغییر سازمانی از طریق هوش استراتژیک مثبت و غیر معنی‌دار است. به‌علاوه اثر کل تفکر استراتژیک بر نوآوری سازمانی از طریق هوش استراتژیک مثبت و معنی‌دار بود و اثر کل تفکر استراتژیک بر تغییر سازمانی از طریق هوش استراتژیک مثبت و غیر معنی‌دار است. در یک نتیجه گیری کلی باید گفت تفکر استراتژیک مدیران را به‌سوی یادگیری سریع از محیط کسب‌وکار و به‌کارگیری خلاقیت برای خلق ارزش‌های جدید فرامی‌خواند. لذا این شیوه تفکر، چشم اندازهایی متمایز از رقبا را به همراه دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of strategic thinking on innovation and organizational change in managers of sports administrations of South Khorasan: The mediating role of strategic intelligence

نویسندگان [English]

  • Iman Safaei 1
  • elahe heidarian bayi 2

1 Department of physical Education and sport science, birjand branch. Islamic Azad University, Birjand, Iran*

2 Assistant Professor, Department of Physical Education, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to determine the effect of strategic thinking on innovation and organizational change with the mediating role of strategic intelligence. The statistical population of the present study included all employees of sports and youth departments of South Khorasan province with 287 people. Data were collected using four standard questionnaires: Goldman (2005) Strategic Thinking, Wong and Ahmed (2004) Organizational Innovation, Mill (2003) Organizational Change, and Maccobi (2007). The reliability of these questionnaires in this study was estimated to be 0.85, 0.94, 0.84 and 0.90, respectively. To analyze the data, structural equation modeling was performed with LISREL software. The results showed that the effect of total strategic thinking on organizational innovation through strategic intelligence is positive and insignificant and on organizational change through strategic intelligence is positive and insignificant. In addition, the effect of total strategic thinking on organizational innovation through strategic intelligence was positive and significant, and the effect of total strategic thinking on organizational change through strategic intelligence is positive and insignificant. In a general conclusion, it should be said that strategic thinking calls managers to learn quickly from the business environment and use creativity to create new values. Therefore, this way of thinking has different perspectives from competitors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Change
  • Organizational Innovation
  • Sports department
  • Strategic Thinking
  • Strategic Intelligence