نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در تحقیق حاضر وضعیت مدیریت منابع مالی در ورزش‌های پارالمپیکی ایران با کشورهای بریتانیا، آمریکا و استرالیا (به‌عنوان کشورهای موفق در بازی‌های پارالمپیک)، مقایسه شد.
 
روش پژوهش: روش تحقیق کیفی-مقایسه‌ای با رویکرد جبر بولی است؛ همچنین روش نمونه‌گیری هدفمند است. بنابراین با استفاده از مصاحبه و مطالعۀ کتابخانه‌ای تمامی روش‌ها و شروط تحقق مدیریت منابع مالی در مجموعۀ اداره‌کنندۀ ورزش‌های پارالمپیکی ایران و کشورهای منتخب بررسی شد. برای بررسی صحت نتایج تحقیق، کفایت شروط و روش‌های درآمدزایی از تقلیل داده‌ها استفاده شد تا کالیبراسیون روند تحقیق محقق شود و پایایی آزمون از روی حذف عدم توافقات کل آیتم‌های مورد بررسی، انجام پذیرد. روایی تحقیق با بررسی خبرگان تحقیق کیفی و تطبیقی تأیید شد.
 
یافته‌ها: نتایج نشان داد درحالی‌که کشورهای مورد بررسی از 25 روش درآمدزایی در هر پنج شرط علی به شرح (تأمین مالی از منابع داخل سازمان، تأمین منابع خارج از سازمان (داخل کشور)، منابع مالی خارج از کشور، حمایت مالی و تأمین مالی عمومی در ورزش) به‌عنوان منابع مالی جهت ادارۀ ورزش‌های پارالمپیکی استفاده می‌کنند، ایران تنها از هشت روش درآمدزایی که عمدة آن در دو شرط علی «منابع داخل سازمان و تأمین منابع خارج سازمان (داخل کشور)» قرار دارد، به‌عنوان منابع درآمدی بهره می‌برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study on financial management situation of Iran’s Paralympic sports with selected countries: A Boolean algebra approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Keshavarz Tork 1
  • Hamid Ghasemi 2
  • Loghman Keshavarz 3

1 Department of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Department of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

In this study, the situation of financial resource management in Iranian Paralympic sports was compared with the Britain, United States and Australia. Methodology of the study is qualitative-comparative by Boolean Algebra, with a purposeful sampling approach. Therefore, by using documentary research of all events and the conditions for achieving financial resource management in the Paralympic Federation Management system of Iran and compared with selected countries so 34 methods in 5 causal conditions were identified as sources of income in sports. In order to check the accuracy of the research results, the adequacy of the conditions and the cause of the events, data reduction was used to calibrate the research process and test reliability by removing the discrepancies of all the items in the study. The validity of the research was confirmed by qualitative and comparative research experts. The results of the study showed that the studied countries use 25 financing ways in 5 casual conditions (e.i. internal financing resources, external financing resources (in the country), financial support, the other resources from the other countries and public donation in sports as financial resource for managing Paralympic sports whereas I.R. Iran only gets benefit from 8 financing ways and 2 casual condition e.i internal and external resources of national organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boolean algebra
  • financial management
  • disability
  • financial resource
  • Paralympic