نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در تحقیق حاضر وضعیت مدیریت منابع مالی در ورزش‌های پارالمپیکی ایران با کشورهای بریتانیا، آمریکا و استرالیا (به‌عنوان کشورهای موفق در بازی‌های پارالمپیک)، مقایسه شد.
 
روش پژوهش: روش تحقیق کیفی-مقایسه‌ای با رویکرد جبر بولی است؛ همچنین روش نمونه‌گیری هدفمند است. بنابراین با استفاده از مصاحبه و مطالعۀ کتابخانه‌ای تمامی روش‌ها و شروط تحقق مدیریت منابع مالی در مجموعۀ اداره‌کنندۀ ورزش‌های پارالمپیکی ایران و کشورهای منتخب بررسی شد. برای بررسی صحت نتایج تحقیق، کفایت شروط و روش‌های درآمدزایی از تقلیل داده‌ها استفاده شد تا کالیبراسیون روند تحقیق محقق شود و پایایی آزمون از روی حذف عدم توافقات کل آیتم‌های مورد بررسی، انجام پذیرد. روایی تحقیق با بررسی خبرگان تحقیق کیفی و تطبیقی تأیید شد.
 
یافته‌ها: نتایج نشان داد درحالی‌که کشورهای مورد بررسی از 25 روش درآمدزایی در هر پنج شرط علی به شرح (تأمین مالی از منابع داخل سازمان، تأمین منابع خارج از سازمان (داخل کشور)، منابع مالی خارج از کشور، حمایت مالی و تأمین مالی عمومی در ورزش) به‌عنوان منابع مالی جهت ادارۀ ورزش‌های پارالمپیکی استفاده می‌کنند، ایران تنها از هشت روش درآمدزایی که عمدة آن در دو شرط علی «منابع داخل سازمان و تأمین منابع خارج سازمان (داخل کشور)» قرار دارد، به‌عنوان منابع درآمدی بهره می‌برد.
 
نتیجه‌گیری: بررسی‌ها نتایج نشان می‌دهد هیچ‌یک از شروط تأمین منابع مالی به‌تنهایی شرط کافی جهت «موفق قلمداد شدن» در مدیریت منابع مالی به‌شمار نمی‌آید، بلکه تمام شروط در کنار یکدیگر شروط لازم برای موفقیت در مدیریت منابع مالی به‌حساب می‌آیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on Financial Management Situation of Iran’s Paralympic Sports With Selected Countries: A Boolean Algebra Approach

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Keshavarz Tork 1
  • Hamid Ghasemi 2
  • Loghman Keshavarz 3

1 Department of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

2 Department of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

3 Department of Sport Management, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: In this study, the situation of financial resource management in Iranian Paralympic sports was compared with the United States, Britain and Australia (as successful countries in Paralympic Games).
Methods: This is a qualitative-comparative research with a Boolean algebra approach. The purposive sampling method was used. Therefore, all methods, and appropriate conditions for financial resource management realization of Paralympic sports in Iran and selected countries were studied using the interviews and library study. Data reduction was used to study the accuracy of the research results, the adequacy of conditions and methods of income generation to calibrate the research process and ensure the test reliability by removing the disagreements of all the studied items. The research validity was confirmed by the experts in qualitative and comparative research.
Results: The results of research showed while the selected countries use 25 methods of income generation in all five causal conditions, i.e. "intra-organizational, trans-organizational (national), international, public funding and financial support in sports" to manage Paralympic sports; Iran uses only eight methods of income generation, most of which are related to two causal conditions of "intra-organizational funds, trans-organizational funds (national)" as sources of income.
Conclusion: Examining the results show that none of the causal conditions alone is a sufficient condition to be considered "successful" in financial resources management, but all the conditions together are considered as necessary conditions for success in financial resources management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Boolean Algebra
  • Disability
  • Financial Management
  • Financial Resource Paralympic
International Paralympic Committee. https://www.paralympic.org/results