نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

2 تربیت بدنی،مدیریت، دانشگاه آزاد، مشهد، ایران

3 تربیت بدنی، مدیریت، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

چکیده

مفهوم برند امروز خیلی بیشتر از خاستگاه اصلی اش عمومیت یافته و دیگر فقط منحصر به خدمات، کالاها و حتی شرکت ها نیست، بلکه پدیده جدیدی به نام برندسازی شخصی ظاهر شده است. برند شخصی توسعه یافته، منافع مادی و معنوی فراوانی را برای ورزشکاران حرفه ای به همراه دارد، از این رو شناسایی عوامل مؤثر بر هویت ورزش شهروندی در ایران ضروری است. هدف از این پژوهش بهره گیری از رویکرد نظریه داده بنیاد در جهت طراحی مدل مفهومی برند ورزش شهروندی در ایران است. پژوهش حاضر بر اساس اهداف پژوهش، از نوع اکتشافی، روش انجام آن توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری داده ها در آن بصورت میدانی بود. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و با به کارگیری روش نظریه داده بنیاد انجام گرفت. در پژوهش حاضر، از مصاحبه های نیمه ساختار یافته به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد و نمونه گیری با استفاده از روش گلوله برفی تا مرز اشباع انجام شد که در مجموع 20 نفر در مصاحبه شرکت کردند. بر اساس یافته ها، پس از انجام سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری انتخابی و کدگذاری نظری، عناصر اثر گذار بر هویت برند ورزش شهروندی مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Citizenship Sports Brand Identity Model in Iran

نویسندگان [English]

  • Ehsan Hassannezhad Shandiz 1
  • Mohammad Reza Esmaeilzadeh Ghandehari 2
  • Seyyed morteza Azim zadeh 3

1 physical education faculty- Azad university of Mashhad

2 physical education,management,AZAD university,Mashhad,Iran

3 physical education faculty- Ferdowsi university. Mashhad.Iran

چکیده [English]

the concept of brand has been publicized more than its origin. It is no longer restricted to services, goods, and companies and has developed into a new phenomenon called personal branding. A developed personal brand has many material and spiritual benefits for professional athletes and as such, it is necessary to identify the factors affecting the citizenship sports in Iran. This research aims to design a conceptual model of citizenship sport brands in Iran through the grounded theory approach. Based on the objectives of the research, the research type is explorative and done through a descriptive-analytic method. The data were collected by field research. This research is qualitative and based on the grounded theory, in which the data collection tools were semi-structured interviews, and snowball sampling leading to saturation was utilized. A total of 20 individuals participated in the interview. Based on the findings, after three stages of open coding, selective coding, and theoretical coding, the factors affecting the citizenship sport brand identity were determined. In other words, the nature of citizenship sports must have a framework for branding so that it could be developed even further and be regarded expandable as a brand. Simply put, the foundations for the favorable improvement of citizenship sports condition and the opportunity for progress and development is possible by having a branding nature.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand identity
  • Citizenship sports
  • Conceptual model
  • Dimensions of Identity
  • Sport brand