نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانش آموخته دکتری مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

همه‌گیری جهانی ویروس جدید کرونا (کووید-19) و شیوع آن، در قالب یک شگفتی‌ساز، یکی از بحرانی‌ترین شرایط را پیش‌ روی متولّیان ورزش در دنیا قرار داده است. از آنجایی‌که ورزش دانشگاهی، دارای متولّیان، بازیگران کلیدی و ذینفعان متعدّدی است، در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار آینده‌پژوهی مک‌تور، میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری بازیگران کلیدی بر یکدیگر و همچنین شناسایی موضع هر یک از بازیگران نسبت به اهداف، در مسأله همه‌گیری کووید-19 مورد بررسی قرار گرفت، سناریوها و استراتژی‌های مناسب ارائه گردید. 12 نفر از خبرگان مدیریت ورزشی که به‌صورت کاملاً هدفمند انتخاب شده بودند، ماتریس‌های بازیگر – بازیگر و بازیگر – اهداف را تکمیل نمودند. مشخص گردید که در این مسأله، بیشترین همگرایی نسبت به اهداف تعیین‌شده، بین فدراسیون بین‌المللی ورزش‌های دانشگاهی، وزارت علوم و فناوری و وزارت ورزش و جوانان وجود دارد. ایجاد پلتفرم‌های مجازی رفتارهای عادت‌ساز حرکتی و همچنین بهره گرفتن از تکنولوژی نسبتاً جدید پادکست‌ها برای فعالیت‌بدنی پایدار و توسعه از طریق آموزش ورزش، در دوران پاندمی کووید-19 برای دانشجویان به عنوان استراتژی‌های کاربردی، پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Strategies of Iranian University sports key Actors on the Covid-19 pandemic with MACTOR method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hassan Ferdosi 1
  • javad shahvali kohshouri 2

1 Assistant professor, Sport Management department, Payame –Noor University, Iran

2 PhD student in Sports Management, Islamic Azad University,

چکیده [English]

The outbreak of Covid-19 pandemic, in the form of a wild card, has led sports authorities in the world to face with the most critical conditions. Since college sports have multiple trustees, key actors and beneficiaries, this study aimed to investigate the extent of the susceptibility and effectiveness of the key actors on each other, as well as identifying the position of each actor towards the goals related to the Covid‌-19 pandemic. MACTOR futures studies software, was used to achieve the objective of the present research, appropriate scenarios and strategies were reported. To do this, 12 sports management experts selected purposefully, they completed the actor-actor and actor-goal matrices. The findings of the present study revealed that, there is the greatest convergence towards the set goals between FISU, MSRT, and MSY. Finally, it was suggested to create virtual platforms as basic solutions, for motor habituation behaviors as well as the use of relatively new podcast technology for sustainable physical activity and development through sports education during the Covid-19 pandemic period for students as practical strategies

کلیدواژه‌ها [English]

  • University Sports
  • Strategy
  • Covid-19
  • Key Actors
  • futures studies