نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چگونگی فعالیتهای بدنی زنان جوان در ایران پدیده کمتر شناخته شده اما بسیار مهم است. ازهمین رو، هدف این تحقیق طراحی مدل فعالیتهای بدنی زنان جوان ایرانی بود. روش تحقیق، کیفی از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد نظامند بود. جامعه مورد بررسی زنان 20-40 ساله ایرانی مشارکت کننده در فعالیتهای بدنی بود. بر اساس روش تحقیق؛ نمونه گیری نظری انجام شد و تا رسیدن به اشباع نظری؛ ضمن بررسی متون تخصصی؛ 27 مصاحبه عمیق انجام شد. روش تحلیل داده ها پرسش و مقایسه بود. در مرحله کدگذاری باز، هفت مقوله اصلی در فرآیند فعالیتهای بدنی بانوان جوان ایرانی شناسایی شد که عبارتند از: «انگیزه های شخصی»، «اقدامات ترویجی»، «چالشها»، «اماکن و امکانات ورزشی»، «مربی»، «ایمنی و امنیت» و «فواید ورزش». یافته ها نشان داد «انگیزه های شخصی» و «اقدامات ترویجی» محرک اولیه زنان جوان برای انجام فعالیتهای بدنی هستند اما برای تصمیم گیری و انجام فعالیتهای بدنی «امکانات»، «چالشها»، «مربی» و «ایمنی و امنیت» نقشی تعیین کننده دارند و در صورتیکه شرایط مساعد باشد مشارکت زنان جوان در فعالیتهای بدنی ادامه پیدا خواهد کرد . با توجه به اینکه زنان جوان ایرانی با چالشهای بسیاری مواجه هستند تنها آنهایی که انگیزه های شخصی بسیار قوی دارند به ورزش می پردازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model of physical activities of Iranian young women

نویسندگان [English]

  • Ameneh Asadolahi
  • hamid Sadjadi Hezaveh
  • Zinat Nikaeen
  • Ali Zarei

Department of Sport Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Although the physical activity of young women in Iran is very important, but this phenomenon is less well known. Therefore, the purpose of this study was to design a conceptual model of sports activities of Iranian young women (20-40 old). The methodology of research was qualitative method, Grounded Theory (systematic approach). The study population consisted of Iranian women aged 20-40 years participating in sports activities. Based on the methodology of research, sampling method was theoretical sampling method and theoretical saturation was obtained after conduct 27 interviews with Iranian young women participating in sports activities and review specialized texts (articles, books, websites and so on). The data analysis methods were questions and continuous comparison. In the open coding stage, seven main categories in the process of participating sports activities Iranian young women were identified: (1)Personal Motivations, (2)Promotional Measures, (3)Challenges, (4)Sports Facilities, (5)Trainer, (6)Safety & Security, and (7)Sports activities Benefits. Findings show that "personal motivations" and "promotional actions" are the primary motivators for young women to engage in physical activity, but "facilities", "challenges", "coach" and "safety and security" play a vital role in decision-making and participation in physical activity, and if conditions be right, young women will continue to participate in physical activities. Given that young Iranian women face many challenges, only those with very strong personal motivations participate in physical activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bad Culture, Body Beauty, Designing Model, Safety &
  • Security, Sports Addiction, Women'
  • s Sports, Young Women