نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، ایران

3 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این تحقیق شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ‎ورزش و پیامدهای‎مطلوب ورزش در ایران بود.
روش پژوهش: روش‎شناسی‎تحقیق از نوع ترکیبی-اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش نظریه‌داده‌بنیاد رهیافت‎نظامند و در بخش کمی از روش معادلات‎ساختاری استفاده شد. ابزار گردآوری داده‎ها بررسی متون‎تخصصی، مصاحبه و پرسشنامه‎محقق‎ساخته بود. در بخش کیفی ضمن بررسی 300 منبع با 14 تن از خبرگان مدیریت ورزشی و مدیران ‎ارشد ورزش‎ایران مصاحبه شد تا اشباع‎نظری حاصل گردید. در بخش کمی جامعه‎آماری فعالان در حوزه متولیان‎ورزش ایران بودند و هزار پرسشنامه به‎صورت تصادفی بین آنها توزیع شد که  604 مورد پاسخ داده شد. تحلیل‎داده‎های کمی بااستفاده ‎از نرم‎ افزارهای اس.پی.اس.اس22 و اسمارت پی.ال.اس انجام گرفت و سطح اطمینان 99% تعیین گردید.
یافته ها: یافته‌های بخش کیفی نشان داد 10 متولی و 11 پیامد شاخص برای انواع فعالیت‌های ورزشی در ایران وجود دارند. یافته‌های کمی نیز نشان داد متولیان اصلی ورزش ایران مثل «وزارت‎ ورزش ‎و جوانان»، «دانشگاه‌ها و مدارس» و «شهرداری‌ها» وضعیت مطلوبی ندارند. «اشتغالزایی» نیز مهمترین پیامد مطلوب توسعه انواع فعالیت‌های ورزشی در ایران است.
نتیجه گیری: باتوجه ‎به یافته‌های تحقیق و به منظور تحول در شرایط موجود به نظر می‌رسد رهبری تحول‌گرای شورای عالی ورزش و یا تدوین، تصویب و اجرای قانون نظام جامع ورزش ایران از مهمترین اقدامات ضروری باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and study the status of trustees and the desired consequences of sports in Iran

نویسندگان [English]

  • Jamal al-Din Shariati 1
  • Jabar Seifpanahi Shabani 2
  • Rahim Khosromanesh 3

1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 Department of Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran

3 Department of Sport Management, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this research was to identify and investigate the status of trustees and the desired consequences of sports in Iran.
Methods: The research methodology was exploratory mixed method. In the qualitative part, the Grounded-Theory (Systematic-Approach) and in the quantitative part, the Structural-Equations-method were used. The data collection tools were interviews and questionnaire. In the qualitative section, 14 sports management experts and senior sports managers of Iran were interviewed to obtain theoretical saturation. In quantitative part, statistical population was the activists in the field of trustees and a thousand questionnaires were randomly distributed among them and 604 cases were answered. Quantitative data analysis was performed using SPSS software version 22 and Smart-PLS software. The confidence level determined to be 99%.
Results: The findings of the qualitative section showed that there are 10 trustees and 11 significant consequences for various sports activities in Iran. The quantitative findings also showed that the main trustees, such as the "Ministry of Sports and Youth", "Universities and Schools" and "Municipalities" are not in a favorable situation. "Job-creation" is also the most important desired outcome for the development of various sports activities in Iran.
Conclusions: According to the findings of the research, it seems that the transformational leadership of the supreme sports council or the formulation, approval and implementation of Iran's comprehensive sports law are the most important necessary measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sports trustee
  • Ministry of sports
  • Sports Federations
  • supreme sports council
  • comprehensive law of sports
  • job creation