شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

3 دکترا مدیریت ورزشی از دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

چکیده

هدف این تحقیق شناسایی و بررسی وضعیت متولیان ورزش و پیامدهای مطلوب ورزش در ایران بود. روش شناسی تحقیق از نوع ترکیبی اکتشافی بود. در بخش کیفی از روش نظریه داده بنیاد رهیافت نظامند و در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها بررسی متون تخصصی، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. در بخش کیفی ضمن بررسی 300 متن تخصصی با 17 تن از خبرگان مدیریت ورزشی و مدیران ارشد ورزش ایران مصاحبه شد تا اشباع نظری حاصل گردید. در بخش کمی جامعه آماری فعالان در حوزه متولیان ورزش ایران بودند و هزار پرسشنامه به صورت تصادفی بین آنها توزیع شد که 604 مورد پاسخ داده شد. تحلیل داده های کمی بااستفاده از نرم افزارهای اس.پی.اس.اس22 و اسمارت پی.ال.اس انجام گرفت و سطح اطمینان 99% تعیین گردید. یافته‌های بخش کیفی نشان داد 10 متولی و 11 پیامد شاخص برای انواع فعالیتهای ورزشی در ایران وجود دارند. یافته‌های کمی نیز نشان داد متولیان اصلی ورزش ایران مثل «وزارت ورزش و جوانان»، «دانشگاه‌ها و مدارس» و «شهرداریها» تاثیر معناداری در حوزه وظایف خود در ایران ندارند. «اشتغالزایی» نیز مهمترین پیامد مطلوب توسعه انواع فعالیتهای ورزشی در ایران است.

کلیدواژه‌ها