نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دکترا مدیریت ورزشی از دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

3 دانشجو دکترا رشته مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه اهمیت فعالیت‌بدنی برای سلامت زنان در ابعاد مختلف، بیش از پیش نمایان شده است اما در کشورهای مختلف چالش‌های فراوان و متفاوتی برای فعالیت‌بدنی مستمر زنان در مراحل مختلف زندگی وجود دارد. از همین رو هدف این تحقیق شناسایی، دسته‌بندی و بررسی تاثیر چالش‌های فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در مراحل مختلف زندگی بود. روش‌تحقیق نظریه‌داده‌بنیاد، رویکرد نظام‌مند بود. نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری‌نظری بود. تحلیل‌داده‌ها به روش «پرسش» و «مقایسه» مستمر انجام شد. به‌منظور رسیدن به اشباع‌نظری ضمن بررسی متون تخصصی ، با 136 خانم 7-78 ساله ایرانی که به طور مرتب به فعالیت‌بدنی می‌پرداختند بعلاوه 17 مادر و 6 پدر، مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته انجام شد . یافته‌ها نشان داد در مرحله کودکی ثانویه مشکلات مدیریتی-اقتصادی، در مرحله‌نوجوانی مشکلات اجتماعی-فرهنگی و مدیریتی-اقتصادی، در مرحله‌جوانی مشکلات اجتماعی-فرهنگی، در مرحله میانسالی کمترین مشکلات و در مرحله سالمندی مشکلات شخصی بیشترین تاثیر منفی را بر فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی می‌گذارند. چالش‌های متعدد باعث شده است فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در مراحل مختلف زندگی به شدت در نوسان باشد اما مهمترین اُفت فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی در شروع مرحله نوجوانی رخ می‌ دهد. با توجه‌به یافته‌های تحقیق، محققان و مدیران‌ورزشی برای بررسی و برنامه‌ریزی به‌منظور توسعه فعالیت‌بدنی زنان‌ایرانی باید به وجود چالش‌های متفاوت در هر مرحله از زندگی آنان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Challenges of physical activity of Iranian women in different stages of life

نویسندگان [English]

  • Jamal al-Din Shariati 1
  • Rahim Khosromanesh 2
  • Ameneh Asadolahi 3

1 Assistance Professor, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran

2 PhD of Sports Management. Faculty of Management and Accounting. Farabi Campus.Tehran University, Tehran, Iran

3 PhD Student in Sports Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Azad University, Tehran Branch

چکیده [English]

Today, the importance of physical activity for women's health in various dimensions has become more apparent, but in different countries, there are many different challenges for the continuous physical activity of women at different stages of life. Therefore the purpose of this study was to identify, categorize and investigate the impact of Iranian women's PA challenges in different stages of life. The research method was Grounded Theory, systematic approach. Sampling was theoretical. Data analysis was performed through continuous "questioning" and "comparison". In-order-to achieve saturation while reviewing specialized texts, semi-structured interviews were conducted with 136 Iranian women aged 7-78 who were regularly participate in PA in addition to 17 mothers and 6fathers. Findings showed that managerial-economic problems in the secondary childhood, socio-cultural and managerial-economic problems in the adolescence, socio-cultural problems in the youth, the least problems in the middle age, and personal problems in the aging have the most negative impact on physical activity of Iranian women. Many challenges have caused the PA of Iranian women to fluctuate sharply at different stages of life but the most important decline in Iranian women's PA occurs at the beginning of adolescence. According to the research findings, researchers and sports managers to study and plan to develop PA of Iranian women should pay special attention to the challenges in each stage of their lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Problems
  • Insecurity and Insecurity
  • Lack of Facilities
  • Childbearing and Parenting
  • Mismanagement
  • Limiting Diseases