ارائة مدل برندسازی مکان با رویکرد کلان پروژه‌های تفریحی، ورزشی و گردشگری (مورد مطالعه: استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائة مدل برندسازی مکان با رویکرد کلان پروژه‌های تفریحی، ورزشی و گردشگری در استان اصفهان بود. روش تحقیق از نوع کیفی بود و با استفاده از روش سیستماتیک گراندد تئوری انجام پذیرفت؛ این روش از سه مرحلة کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی تشکیل شده است. جامعة آماری پژوهش شامل تمامی افراد متخصص و صاحب‌نظر در زمینة موضوع پژوهش شامل استادان برجستة مدیریت ورزشی آشنا به پژوهش در حوزة گردشگری، مدیر و معاونان ادارات ورزش و جوانان و کارشناسان آگاه به حوزة پژوهش بود که به روش گلوله‌برفی انتخاب شدند و تعداد آنها به 14 نفر رسید. ابزار پژوهش، استفاده از منابع علمی از جمله مقالات، کتاب‌های معتبر، سایت‌های علمی و خبری معتبر و مصاحبه‌های عمیق و باز با افراد نمونه بود که به‌منظور سنجش روایی آنها، یافته‌های پژوهش برای مشارکت‌کنندگان ارائه و مدل پیشنهادی توسط آنان مطالعه و نظرهای آنها اعمال شد و در پایان، این پژوهش توسط استادان مدیریت ورزشی مطالعه و بازبینی شد و مواردی به‌منظور اصلاح یا تغییر مدل نهایی بیان شد. به‌منظور بررسی پایایی نیز از روش حسابرسی فرایند و همچنین از روش توافق درون موضوعی استفاده شد که پایایی بین دو کدگذار را 78% نشان داد که نشان از قابلیت اعتماد کدگذاری‌ها داشت. در نهایت مدل پژوهش مطرح شد که شامل محورهای اصلی، شرایط علّی، راهبردها، شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌گر و پیامدها بود.
 

کلیدواژه‌ها


Ashworth, G., & Kavaratzis, M. Beyond the logo: Brand management for cities. Journal of Brand Management, 2009: 16(8), 520-531.
Bahari, J., Farahani, B., Bahari, Sh., Bazleh, M., & Bahari, H. Effect of Brand Equity on Consumer Satisfaction and Brand Loyalty in the hotel industry (Case study: five star hotels Tabriz city). Journal Management System. 2016: 7(26): 174-193 (in Persian).
Baker, B. Branding tourism destination is an indispensable element for success in branding a place. Translation by Samimi, A. & Ghasemi, S. Tehran: Dannaya Ehne Publishing Publishing, 2014.
Boisen, M., Terlouw, K., Groote, P., & Couwenberg, O. Reframing place promotion, place marketing, and place branding – moving beyond conceptual confusion. Cities, 2017: 42-50, http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2017.08.021.
12. Braun, E. Putting city branding into practice. Journal of Brand Management, 2012: 19(4), 257–267.
Braun, E., Eshuis, J., Klijn, E.H., & Zenker, S. Improving place reputation: Do an open place brand process and an identity image match pay off?. Cities, 2017: 1-7, http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2017.06.010.
Divandori, A., Kermanshah; A., & Ekhlasi, A. A Brand Building Model for Recreation, Residential, Tourism and Sport Mega Projects. Iranian journal of Trade Studies (IJTC) Quarterly. 2013: 17(65): 27-64, (in Persian).
Eschenfelder, M.J., & Li, M. Economics of Sport. (2nd Ed.). Morgantown, WV: Fitness Information Technology. 2007.
Lichrou, M., O’Malley, L., & Patterson, M. Narratives of a tourism destination: Local particularities and their implications for place marketing and branding. Place Branding and Public Diplomacy, 2010: 6(2): 134–144. http://dx.doi.org/10.1057/pb.2010.10.
Lucarelli, A. Place branding as urban policy: the (im)political place branding. Cities, 2017: 21-31, http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2017.08.004.
34. McGuire, M., & Agranoff, R. The limitations of public management networks. Public Administration, 2011: 89(2), 265–284.
Monavarian, A., Abouee Arkan, M., Poor Mousavi, S.M., & Rahimian, A. Designing Process Model of City Branding for IRAN's Metropolises. Public Administration Perspective. 2013: 4(1): 41-63, (in Persian).
Oliveira Santos, G. E., & Moura Engracia Giraldi, J. Reciprocal effect of tourist destinations on the strength of national tourism brands. Tourism Management. 2017: (61) 443-450.
Rabbiosi, C. Place branding performances in tourist local food Shops. Annals of Tourism Research, 2016: 60: 154–168.
Wann D.L. Understanding the positive social psychological benefits of sport team identification: The Team Identification-Social Psychological Health Model. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 2006: 4-5.
Warren, G., & Dinnie, K. Cultural intermediaries in place branding: Who are they and how do they construct legitimacy for their work and for themselves?. Tourism Management, 2018: 66: 302-314.
Zenker, S., Braun, E., & Petersen, S. Branding the destination versus the place: The effects of brand complexity and identification for residents and visitors. Tourism Management, 2017: 58: 15-27.
Zhao, W., Ru, S., & Kakuda, N. Institutionalized place branding strategy, interfirm trust, and place branding performance: Evidence from China. Journal of Business Research, 2017: 78, 261-267. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.12.021.