نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز ، اهواز، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر صادرات کالاهای ورزشی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای در حال توسعه منتخب می‌پردازد. این تحقیق یک تحقیق کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری آمار و اطلاعات، از نوع تحقیقات اسنادی است. داده‌های مربوط به صادرات کالاهای ورزشی و شاخص‌های رشد اقتصادی ایران و 9 کشور در حال توسعه منتخب در طی سال‌های 2016-1997 با استفاده از داده‌های بانک جهانی و مرکز تجارت بین الملل بر اساس طبقه بندی HS پنج گروه کفش، پوشاک، انواع توپ، قایق‌های تفریحی- ورزشی و کالاهای متفرقه استخراج شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های اقتصاد سنجی و پانل دیتا و آزمون‌های هم جمعی، لیمر، هاسمن، اثرات تصادفی، علیت گرنجری از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج نشان داد که شاخص‌های اشتغال، مخارج دولت، صادرات محصولات ورزشی، بازبودن اقتصاد، سرمایه انسانی و تحقیق و توسعه دارای ضریب مثبت و شاخص‌های نرخ تورم و نرخ ارز دارای ضریب منفی بر رشد اقتصادی هستند. به طور کلی و با توجه به یافته‌های پژوهش رشد صادرات محصولات ورزشی موجب بالا رفتن ظرفیت تولید، برخورداری از صرفه‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری و تخصیص کاراتر منابع و در نهایت رشد بالاتر در بخش غیر‌صادراتی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Exporting Sport Goods on Economic Growth of Iran and Some Developing Countries

نویسندگان [English]

 • abdolhossein ebrahimi 1
 • Amin khatibi 2
 • Abdulrahman Mehdi Pour 3
 • Hossein marashian 4

1 PH.D. in Sport Management, Faculty of sport sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of sport sciences, Shahid Chamran University if Ahvaz ,, Ahvaz,, Iran

3 Associate Professor of Sport Management, Faculty of sport sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 Assistant Professor of Sport Management, Faculty of sport sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Today's international trade relations of each country can affect its economic growth. Therefore, the present study examines the effect of sports goods export on economic growth in Iran and some selected developing countries.This is a applied research and in terms of statistics and information gathering is a documentary research type. The data of sport goods export and economic growth indicators of Iran and 9 selected developing countries during 1997-1996 on five groups of shoes, clothing, different kind of balls , recreational sport boats , and other goods were extracted by use of World Bank and International Trade Center data according to HS classification. For analyzing data using econometrics and data panel and co-experimental tests, Lymer, Hausman, random effects, Eviews software was used . The results showed that employment indicators, government expenditures, exports of sports products, openness of the economy, human capital and research and development have a positive coefficient, and inflation and exchange rate indices have a negative coefficient on economic growth. In general, according to research findings, the growth of sport products exports has led to an production capacity increase, economic savings, increased productivity and more efficient allocation of resources, and ultimately higher growth in non-economic sectors. Therefore, in order to increase the value added in the sports industry sector as one of the most important economic sectors in most countries of the world, Should develop export of high quality sports goods Be the top priority of government programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Developing countries
 • Economic Growth
 • Exchange rate
 • Export
 • Sports industry
 1. Costa C, Lages LF, Hortinha P. The bright and dark side of CSR in export markets: Its impact on innovation and performance. International Business Review. 2015;24(5):749-57
 2. Rahmani T, Motamedi S. The Effect of Foreign Direct Investment on Capital Formation, Labor Productivity, and Economic Growth in Developing Countries. Journal of Economic Growth and Development Research. 2017;8(30):117-32. (In Persian)
 3. Salmani B, Abdi H. "The effects of domestic research and development and technology on the export of food and beverage industry in Iran." Journal of Applied Economic Studies of Iran. 2014; 10(1): 106-83. (in Persian)
 4. Ghasemlou K, Asadzadeh A, Zolgadr H. Investigating the relationship between the growth of industrial goods exports and economic growth in the provinces of the country. Dynamic data panel approach. Journal of Regional Planning. 2016; 6(24):15-26. (In Persian)
 5. Makki SS, Somwaru A. Impact of foreign direct investment and trade on economic growth: Evidence from developing countries. American Journal of Agricultural Economics. 2004;86(3):795-801.
 6. Khattak A, Stringer C. Environmental Upgrading in Pakistan's Sporting Goods Industry in Global Value Chains: A Question of Progress? Business & Economic Review. 2017;9(1):43-64.
 7. Malik TH. Varieties of capitalism, innovation performance and the transformation of science into exported products: A panel analysis. Technological Forecasting and Social Change. 2017;118:324-33.
 8. Rajaei Y, Hosseini SS. Use of Internet in University Sport Marketing in Iran. World Applied Sciences Journal. 2011;12(4):503-8
 9. Sarlab R, Askariyan F. Investigating the causality relationship between the growth of exports of sports goods and the growth of non-oil exports of Iran. Sport Management Journal. 2017;6(2): 215-26. (In Persian).

10. Askarian F, Asgharpour H, R. S. Investigating of comparative Advantage of Irsns exports of sport Goods. Journal of Sport Management Studies. 2016;8(35): 67-82. (In Persian)

11. Karimi Patanlar S, Nadi Y, Zubiri H. "Government size and unemployment in the Iranian economy." Journal of Economic Growth and Development Research. 2015; 5(18): 64-51. (in Persian)

12. Zafar F, Nawaz I, Aqib M, Shahzad N, Yasir M. Contribution of Sports Goods Industry towards Economic Growth of Pakistan. Advances in Social Sciences Research Journal. 2017;4(13): 70-75.

13. Silva GM, Gomes PJ, Lages LF. Does importer involvement contribute to product innovation? The role of export market factors and intra-firm coordination. Industrial Marketing Management. 2017.

14. Kundu A. Bi-directional relationships between exports and growth: A panel data approach. Journal of Economics and Development Studies. 2013;1(1): 10-23.

15. Akbari A, Pour Abadollah M, Mohammadzadeh P, Rezaei S. "Spatial analysis of factors influencing the export of food and beverage industries." Journal of Applied Economics Theory. 2017; 1 (1): 218-197. (in Persian)

16. Mohammad Kazemi R, Solati A, Kiani E. "Prioritizing factors affecting the export performance of sports equipment exporters. Journal of Business Management Outlook. 2016;25(1): 141-59. (in Persian).

17. Alizadeh P, Azadeh K, Avazpour K, Avazpour A, Alizadeh Pahlavani H. Comparison of import and export of Iranian sports goods in 2014 to implement resistance economy. International Management Conference, Economics and Industrial Engineering, Tehran, Institute of Managers of Idea Capital, Vieira Capital. 2015. (In Persian)

18. Anyanwu C. Factors Affecting Economic Growth in Africa: Are There any Lessons from China?. African Development Review, 2014; 26(3): 468–493.

 1. 19.  Yaya K. The exports and economic growth nexus in cotedivoire: evidence from a multivariate time series analysis. Asian Journal of Economic Modelling, 2017; 5(2): 135-146.

20. De Vita G. The long run impact of exchange rate regimes on international tourism flows. Journal of Tourism Management. 2014; 45(1): 226-233.

21. Olayungbo D, Yinusa O, Akinlo A. Effects of Exchange Rate Volatility on Trade in Some Selected Sub -Saharan African Countries; Modern Economy, 2011; 2(1): 538-545.

22. Arize A. The effect of exchange rate volatilityon US export, an empirical investigation; Journal of Southern Economic, 1995; 62(1): 34-43.

23. Gholami A, Zare A, Ghalavand A, Shirali R. Investigating the Factors Affecting the Formation of Small and Medium Enterprises in the Sports Industry of the Country. Journal of Applied Research in Sport Management, 2017; 6(22): 66-57. (Persian)

24. Nahavandian M, Afghahi B. Factors Influencing the Export of High-Tech Services in the Islamic Republic of Iran. Economic Research Journal, 2014; 14(4): 56-23. (Persian)

25. Benhabib J, Spiegel M. The role of human capital in economic development evidence from aggregate cross-country data. Journal of Monetary Economics, 1994; 34(2): 143-73.

26. Aw BY, Lee Y. Demand, costs and product scope in the export market“. European Economic Review, 2017; 100(1): 28-49.

27. Abbas S. Causality between exports and economic growth: Investigating suitable trade policy for Pakistan. Eurasian Journal of Business and Economics. 2012(5): 91-8.