نقش شخصیت در سکوت کارکنان و ایجاد بی‌تفاوتی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش شخصیت در سکوت میان کارکنان و ایجاد بی­تفاوتی سازمانی اجرا شد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان ادارۀ کل ورزش و جوانان استان کرمان بود که به روش تمام­شماری، همگی جزو نمونۀ تحقیق محسوب شدند (92=n). گردآوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه­های شخصیت (دنوی و اُسوالد، 2012)، سکوت کارکنان (برینزفیلد، 2009) و بی­تفاوتی سازمانی (دانایی­فرد و همکاران، 1389) انجام گرفت. از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر برای تحلیل داده­ها استفاده شد. نتایج، حاکی از وجود ارتباط معکوس و معنادار میان وظیفه­شناسی، تجربه‌پذیری و برون­گرایی با سکوت و بی­تفاوتی سازمانی بود. یافته­های حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان داد شخصیت بر سکوت کارکنان و بی­تفاوتی سازمانی تأثیری مستقیم دارد و از طریق سکوت کارکنان نیز بر بی‌تفاوتی اثر غیرمستقیم می­گذارد. با توجه به یافته­ها می­توان نتیجه­ گرفت کارکنان وظیفه­شناس، تجربه­پذیر و برون­گرا، در مقابل مشکلات سازمان سکوت نخواهند کرد و به آیندۀ سازمان حساس خواهند بود. در نتیجه اگر سازمان­ها به­دنبال ایجاد فرهنگ اظهار نظر در سازمان هستند، باید شخصیت را به­عنوان بخشی از فرایند برنامه­ریزی منابع انسانی در نظر بگیرند.

کلیدواژه‌ها


 1. افخمی، مهدی؛ خلیلی، افسر (1391). «بررسی رابطۀ بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان دانشی»، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 5(18)، ص 83-65.
 2. حریری، نجلا؛ روتن، زهرا؛ جان محمدی، مریم (1393). «سنجش رابطۀ حمایت سازمانی ادراک‌شده و بی‌تفاوتی سازمانی در کتابداران»، تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 47(4)، ص 414-397.
 3. دهقانی، حمیده؛ حمیدی، مهرزاد؛ سیف‌پناهی، جبار (1389). «ارتباط پنج بعد شخصیتی و شیوه‌های مقابله با تعارض»، مدیریت ورزشی، 7، ص 92-73.
 4. شریفی، اصغر؛ اسلامیه، فاطمه (1392). «تحلیل روابط بین ویژگی‌های شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی»، فصلنامۀ رهبری و مدیریت آموزشی. 7(2)، ص 85-71.
 5. قندادی، اعظم؛ تندنویس، فریدون؛ کلانی، امین (1393). «رابطۀ سبک‌های رهبری تحول‌گرا و عمل‌گرا یا شخصیت مدیران دانشکده‌های تربیت بدنی دانشگاه‌های ایران»، دوفصلنامۀ پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، 8(24)، ص 62-49.
 6. محرم‌زاده، مهرداد؛ وحدانی، محسن؛ قهرمانی، جعفر؛ سیدعامری، میرحسن (1393). «رابطۀ ویژگی‌های شخصیتی کارکنان و فرسودگی شغلی در وزارت ورزش و جوانان»، مدیریت ورزشی، 6(4)، ص 711-697.
  1. Armstrong, M., & Taylor, S. (2014). “Armstrong’s handbook of human resource management practice”. 13th Edition, Kogan Page, P 99.
  2. Brinsfield, C.T. (2009). “Employee silence: investigation of dimensionality, development of measures, and examinations of related factors”. (Unpublished dissertation: The Ohio State University).
  3. Brinsfield, C.T. (2013). “Employee silence motives: Investigation of dimensionality and development of measures”. Journal of organizational behavior, 34: pp. 671–697.
  4. Byrd, D. (2008). “The tripping point in leadership: overcoming organizational apathy”. Texas, slight Edge Publishing. pp. 15-17.
  5. Chan, K.Y., Uy M.A., Chernyshenko, O.S., Ringo Ho, M.H., & Sam, Y.L. (2015). “Personality and entrepreneurial, professional and leadership motivations”. Personality and individual differences, 77: pp. 161–166.
  6. Danaee Fard, H., Salarieh, N., Noruzi, M.R. (2011). “Exploring organizational indifference: Creating and validating a measure”. African Journal of Business Management. 5(31), pp. 12381-12391.
  7. Desa, A., Yusooff, F., Ibrahim, N., Abd Kadir, N.B., & Ab Rahman, R.M. (2014). “A study of the relationship and influence of personality on job stress among academic administrators at a university”. Social and behavioral sciences, 114: Pp. 355 – 359.
  8. Keefe, L. (2006). “Overcome organizational indifference”. Nonprofit world, 24(14): pp. 14-15.
  9. Knoll, M., & van Dick, R. (2013). “Do I hear the whistle …? A first attempt to measure four forms of employee silence and their correlates”. Journal of business ethics, 113: Pp. 349–362.
  10. Leander, P.N. (2009). “Losing the will: Automatic Reactions to the Indifference Perceived in Others”. Unpublished master’s thesis, Duke University.
  11. Leutner, F., Ahmetoglu, G., Akhtar, R., Chamorro-Premuzic, T. (2014). “The relationship between the entrepreneurial personality and the Big Five personality traits”. Personality and Individual Differences, 63: pp. 58-63.
  12. Mahmoodi, M., Aidi, M., Shiri, A., Darabifar, H. (2012). “Effect of organization indifference dimensions on the organizational commitment of gas company employees in Ilam province”. Social and Behavioral Sciences 62: pp. 666 – 667.
  13. Mayer, J.D. (2015). “The personality systems framework: Current theory and development”. Journal of research in personality, 56: Pp. 4–14.
  14. Morrison, E.W., See, K.E., & Pan C. (2014). “An approach-inhibition model of employee silence: the joint effects of personal sense of power and target openness”. Personnel Psychology, 70: pp. 1–34.
  15. Nasr Esfahani, A., Ghorbani, O., Amiri, Z., Farokhi, M. (2013). “Identifying and Ranking the Effective Factors on the Organizational Indifference through Fuzzy Analytical Hierarchy Process”. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 3(6): pp. 64-77.
  16. Pavalache-Ilie, M. (2014). “Organizational citizenship behavior, work satisfaction and employees’ personality”. Social and behavioral sciences, 127: pp. 489 – 493.
  17. Perkins, D. (2014). “Conceptualizing defensive silence in project-manager-to-project-sponsor communication”. Leadership & organization development journal, 35(1): pp. 2 – 19.
  18. Robbins, S.P., & Judge, T.A. (2013). “Organizational behavior”. 15th Edition, Prentice Hall, P. 103.
  19. Sahin, F., Gurbuz, S., & Köksal, O. (2014). “Cultural intelligence (CQ) in action: The effects of personality and international assignment on the development of CQ”. International journal of intercultural relations, 39: Pp. 152–163.
  20. Schneider, B. (2007). “Evolution of the study and practice of personality at work”. Human resource management, 46 (4): Pp. 583–610.
  21. Timming, R.A., & Johnstone, S. (2015). “Employee silence and the authoritarian personality: A political psychology of workplace democracy”. International Journal of Organizational Analysis, 23(1), 154-171.
  22. Willemsen, M.C., & Keren, G. (2009). “The meaning of indifference in choice behavior: asymmetries in adjustments embodied in matching”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 10(4): pp. 42-59.