ارزیابی و اولویت‌بندی مهارت‌های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد تربیت بدنی، معلم تربیت بدنی شهر تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، ارزیابی و اولویت‌بندی مهارت‌های مدیران ورزش و جوانان استان مازندران بود. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ کارکنان و خبرگان ادارات ورزش و جوانان استان بودند که بدین منظور 80 نفر از کارکنان و 12 نفر از کارشناسان ‌ارشد و خبرگان به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامۀ 21 سؤالی ارزیابی مهارت مدیران برگرفته از پژوهش فردی آذر (1380) بود. روایی ابزار را 10 نفر استادان و صاحب‌نظران تأیید کردند و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 89/0= α به‌دست آمد. از روش TOPSIS برای ارزیابی مهارت مدیران و از روش AHP-FUZZY برای محاسبۀ وزن یا ضریب اهمیت شاخص‌های هر یک از مهارت مدیران ورزش استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد اولویت مهارت مدیران به‌ترتیب ادراکی (اهداف راهبردی و بلندمدت، آگاهی از قوانین و مقررات)، انسانی (شنود مؤثر، نفوذ بر افراد) و فنی (تفویض اختیار، تخصیص منابع) است. با توجه به نتایج تحقیق، آموزش مدیران ورزشی، پرورش و تقویت شاخص‌های مذکور در مهارت مربوط یکی از راهکارهای افزایش عملکرد مدیران در نمونۀ مورد بررسی است.

کلیدواژه‌ها


. احمدی، عباداله؛ دوست­ محمدلو، حکیمه (1387). "بررسی رابطۀ بین مهارت­های فنی، ادراکی، انسانی مدیران تربیت ­بدنی آموزش و پرورش ناحیل یک شهر شیراز"، رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، 3 (2)، ص 146-119.
2. افشاری، مصطفی؛ هنری، حبیب؛ غفوری، فرزاد (1388). "بررسی مهارت­های سه­گانۀ مدیریتی ادراکی، انسانی، فنی مدیران ادارات تربیت ­بدنی دانشگاه‌های سراسر کشور"، مدیریت ورزشی (5)، ص 117- 105.
3. امینیان، محبوبه (1383). "بررسی میزان آگاهی مدیران زن از مهارت­های مدیریتی و رابطة آن با عملکرد مدیریتی آنان از دیدگاه دبیران مدارس متوسطة منطقة 1 شهر تهران در سال تحصیلی82-81"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه الزهرا ، ص 85-73.
4. رحیمی، غفور (1385). "ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان"، ماهنامۀ تدبیر، 7 (173)، ص 57-53.
5. روغنی، مهناز؛ بهرام­‌زاده، حسین‌­علی؛ منفردی ­راز، براتعلی (1388). "بررسی رابطۀ بین میزان مهارت­‌های مدیریتی مدیران و اثربخشی آنان در سازمان‌ها و ادارات کل دولتی شهرستان بجنورد"،  پژوهش­نامۀ تربیتی، (20)، ص 10-5.
6. زالی، محمدرضا (1381). "بررسی سیستم­‌های نوین ارزیابی عملکرد". مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت عملکرد، جهاد دانشگاهی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، ص 95-93.
7. سید شجاع نیره­ سادات (1385). "نیاز سنجی مدیران بانک تجارت در زمینۀ مهارت­های سه‌گانۀ مدیریتی جهت تدوین برنامۀ آموزشی آنان"، پایان‌­نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ص 112-85.
8. فرتاش ­اسفهلان، زهرا (1383). "نیازسنجی آموزشی مدیران سازمان بازرگانی استان آذرباییجان شرقی در رابطه با مهارت­های سه­گانۀ مدیریتی از دیدگاه مدیران و کارکنان"، پایان‌­نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، ص 136-102.
9. فردی آذر علیرضا (1380). "تطبیق مدل AHP و TOPSIS  در اندازه‌گیری مهارت‌های مدیران"، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، ص 240-237.
10. مظفری، سید امیر؛ مشرف­ جوادی، بتول؛ نادریان، مسعود (1381). "تعیین مهارت­ها و شایستگی­های مدیران سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارائه یک الگوی مدیریتی، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت معلم تهران، ص 163-151.
11. نادریان­، مسعود؛ امیر حسینی، سید احسان (1385). "مهارت­های انسانی برای مدیران ورزشی (شاخص و ملاک­ها از دیدگاه مدیران)"، علوم حرکتی و ورزش، (2)، ص90 -87.
12. ----------------------------------- (1386)." بررسی رابطۀ ویژگی­های شخصیتی و دموگرافیکی مدیران ورزشی با مهارت­های شغلی آنان"‌، فصلنامۀ المپیک 11 (40)، ص 114-105.
13. نادریان­، مسعود؛ سلطان ­حسینی، محمد (1390). "مهارت و توانایی فنی برای مدیران ورزشی (شاخص­ها و ملاک­ها از دیدگاه مدیران)"، پژوهش­های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی 1 (2)، ص 18-11.
14. نادریان­، مسعود؛ مظفری، امیراحمد؛ مشرف­ جوادی، بتول (1381). "تعیین مهارت­ها و شایستگی مدیران عملیاتی سازمان تربیت بدنی از دیدگاه خود و ارائۀ یک الگوی مدیریتی، مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ص 45-27.
15. Afshari M, Honari H, Kargar G, Naghshbandi S, Jabari N. (2012). Applying Analytic Hierarchy Process for analyzing the role of managerial skills in developing of organization learning in physical education organization: A conceptual model. International Journal of Sports Science and Engineering, 4(6): 248-256.
16. Afshari M, Honari H, Qafouri F, Jabari N. (2012). “Prioritizing managerial skills based on Katz’s theory in physical education offices of universities in Iran. World Applied Sciences Journal, 20 (3): 388-394.
17. Afshari M, Shahhosseini A, Kosaripoor M, Molajafari S. (2013). “The role of managerial skills in developing characteristics of learning organization in physical education organization. International Journal of Sport Studies, 3 (4): 398-405.
18. Benar N, Ramezani NR, Surani M, Gohar rostami H, Yeganehfar N. (2014). “Designing a Managerial Skills Model for Chief Executive Officers (CEOs) of Professional Sports Clubs in Isfahan Province. Sport Science Review, 1(2): 59-77.
19. Bigdeli E. (2001). “Poll need and presenting a general training framework for principals of middle schools in Khodabandeh city”. (Unpublished master’s thesis). Tehran University: 177-185.
20. Drucker, P. (1978) “.Management, New York: Harper & Raw 69-El tent, V. (2009). "The skills and career path of an effective project manager. int j promanage, 19: 1-7.
21. Gilsing GM, Guysters R. (2008). Understanding novelly creation in exploration networks structural and relational embeddedness jointly considered. technovation, 28: 693-708.
22.Goodarzy M, Kouzechian H, Ehsani M. (2003). “Designing a managerial triple skills model for managers of the Physical Organization of the Islamic Republic of Iran. Movement”. 21: 51-78.
23. Katz RL. (1974). Skills of an Effective Administrator, an HBR Classic. Harvard business review, 52: 90-102.
24. Marquard M. (2002). “Building the learning organization: Mastering the 5 elements for corporate learning”. Palo Alto, CA: Davies-Black Publishing: 182-184.
25. Nwokah N, Gladson A, Augustine I. (2008). Managerial Competencies and marking effectiveness in corporate organization in Nigeria. Management Development, 27, 858-878.
26. Pant I, Barondi B. (2008). Project management ducation.The human skills imperative. International journal of project management, (2):124-128
27. Peterson TD. (2004). The ongoing legacy of R.L. Katz. Journal of management Decision, 42(10): 1297-130.
28. Razaghi ME, Moosavi SJ, Safania AM, Dousti M. (2013). Presentation of a suitable model for knowledge management establishment in sport organizations: Delphi Classic Method. Annals of Applied Sport Science, 1(2): 33-41.
29. Seyedinejat SS, Razaghi ME, Dousti M. (2014). Prioritizing managerial skills based on KATZ’S theory. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 5: 33-47.