تلفیق روش‌های تصمیم‌گیری در محیط GIS به‌منظور مکان‌گزینی اماکن ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دکتری تربیت بدنی، پژوهشگاه رشد معارف، آکادمی تحصیلات تاجیکستان، دوشنبه، تاجیکستان.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائۀ ایده‌ای جدید در مکان‌گزینی اماکن ورزشی بود. در مرحلۀ اول محدودۀ مطالعاتی با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی و براساس معیارهای دوازده‌گانۀ دوری یا نزدیکی به عناصر و کاربری‌های مختلف شهری به شش طیف گسسته تقسیم شد که اراضی با حداکثر ارزش با مساحتی برابر 8/1502965 متر مربع، 6 درصد از محدوده را تشکیل می‌دادند. پس از آن با تشکیل تیم تحقیقاتی، محدوده با بالاترین ارزش، مورد برداشت میدانی قرار گرفت که 5 قطعه زمین A، B، C، D و E به‌عنوان ورودی‌های حالت گسسته در نظر گرفته شدند. این قطعه زمین‌ها، در دنیای واقعی و به لحاظ دیگر معیارها قابل ملاحظه و تحقیق برای ساخت اماکن ورزشی جدید بودند. به‌منظور اولویت‌بندی این ورودی‌ها از چهار روش تاپسیس، الکتر، ساو و تاکسونومی استفاده شد که معیارهای مشترک آنها را قیمت، شرایط ژئومورفیک، قابلیت تملیک، ارزش کاربری موجود، جمعیت، دسترسی و همچنین فاصله از اماکن ورزشی مجاور تشکیل می‌دادند. در نهایت با جمع‌بندی نتایج حاصل از روش‌های یادشده توسط یک مجموعه رتبه‌بندی جزئی (POSET)، مشخص شد که قطعه زمین C بهترین مکان برای ساخت مکان ورزشی جدید است.

کلیدواژه‌ها


 1. سلطان‌پناه، هیرش؛ فاروقی، هیوا؛ گلابی، محمود (1389). «به‌کارگیری و مقایسۀ تکنیک‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه در رتبه‌بندی کشورها بر مبنای میزان توسعۀ انسانی»، دانش و فن آوری. 1(2)، ص 28- 1.
 2. سلیمی، مهدی (1389). تحلیل فضایی و مکان‌یابی اماکن ورزشی با استفاده از GIS. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اصفهان، ص 1.
 3. سلیمی، مهدی؛ سلطان حسینی، محمد؛ تقوایی، مسعود (1391). «انتخاب مکان بهینه به‌منظور ساخت اماکن ورزشی روباز با استفاده از GIS، مطالعۀ موردی: منطقه‌های 5و 6 شهر اصفهان»، مطالعات مدیریت ورزشی، 16، ص 62-37.
 4. صالحی، رحمان؛ رضاعلی، منصور (1384). «ساماندهی فضایی مکان‌های آموزشی در سطح شهر زنجان به کمک GIS»، مجلۀ پژوهش‌های جغرافیایی، 52، ص 28-17.
 5. طواری، مجتبی؛ سوخکیان، محمدعلی؛ میرنژاد، سید علی (1387). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی انسانی با استفاده از تکنیک‌های MCDM»، مدیریت صنعتی، 1، ص 88- 71.
 6. فرجی سبکبار، حسنعلی؛ رضاعلی، منصور (1388). «مقایسۀ مدل‌های گسسته و پیوسته مکانی»، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، 67، ص 83-69.
 7. قدسی‌پور، سید حسن (1389). فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی AHP. چ هشتم، تهران: دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ص 5.
 1. Agostinho F, et al (2008). The Use of Emerge Assessment and the Geographical Information System in the Diagnosis of Small Family Farms in Brazil. Ecological Modeling. 210. 37–57.
 2. Alemi M, Jalalifar H, Kamali G R, Kalbasi M (2011), A Mathematical Estimation for Artificial Lift Systems Selection Based on ELECTRE Model. Journal of Petroleum Science and Engineering. 78(1). 193–200.
 3. Amiri M P (2010). Project Selection for Oil-Fields Development by Using the AHP and Fuzzy TOPSIS Methods. Expert Systems with Applications. 37(9). 6218-24.
 4. Chen T Y, Tsao C Y (2008). The Interval-Valued Fuzzy TOPSIS Method and Experimental Analysis. Fuzzy Sets and Systems. 159(11). 1410 –28.
 5. Dermol U, Konti. B (2011). Use of strategic environmental assessment in the site selection process for a radioactive waste disposal facility in Slovenia. Journal of Environmental Management. 92. 43-52.
 6. Eraslan E, Tansel I Y (2011). A Multi-Criteria Approach for Determination of Investment Regions: Turkish Case. Industrial Management & Data Systems. 111(6). 890-909.
 7. Jahanshahloo G R, Hosseinzadeh Lotfi F, Izadikhah M (2006). Extension of the TOPSIS Method for Decision-Making Problems with Fuzzy Data. Applied Mathematics and Computation. 181(2). 1544–51.
 8. Kaya T, Kahraman C (2011). An Integrated Fuzzy AHP–ELECTRE Methodology for Environmental Impact Assessment. Expert Systems with Applications. 38(7). 8553–62.
 9. Lai W H, Chang P L, Chou Y C (2010). Fuzzy MCDM Approach to R&D Project Evaluation in Taiwan’s Public Sectors. Journal of Technology Management in China. 5(1). 84-101.
 10. Minciardi R et al (2008). Multi-Objective Optimization of Solid Waste Flows: Environmentally Sustainable Strategies for municipalities. Waste Management. 28(11). 2202-12.
 11. Oh k, Jeong S (2007). Assessing the Spatial Distribution of Urban Parks using GIS. Department of Urban Planning. Hanyang University. Seongdong-Gu. 133-151.
 12. Opricovic S, Tzeng G H (2004). Compromise Solution by MCDM Methods: A Comparative Analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research. 156(2). 445–455.
 13. Sevkli M (2009). An Application of the Fuzzy ELECTRE Method for Supplier Selection. International Journal of Production Research. 48(12). 3393-3405.
 14. Shahadat Hossain M et al (2009). Integration of GIS and Multicriteria Decision Analysis for Urban Aquaculture Development in Bangladesh. Landscape and Urban Planning. 90(3,4). 119–33.
 15. Son Yu Ch (2002). A GP-AHP Method for solving Group Decision-Making Fuzzy AHP Problems. Computer and Operations Research. 29(14). 1969-2001.
 16. Sun C C (2010). A Performance Evaluation Model by Integrating Fuzzy AHP and Fuzzy TOPSIS Methods. Expert Systems with Applications. 37(12). 7745–7754.
 17. Wang X, Triantaphyllou E (2008). Ranking Irregularities When Evaluating Alternatives by using Some ELECTRE Methods. Omega. 36(1). 45 – 63.