نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناس‌ارشد روان‌‌شناسی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی رابطۀ بین انگیزش ورزشی و تحلیل­رفتگی ورزشی در بازیکنان فوتبالحاضر در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. 160 نفر از بازیکنان عضو تیم­های فوتبال دانشگاه­ها دو ابزار این پژوهش را تکمیل کردند: 1. پرسشنامۀ انگیزۀ ورزشی پلتیر و همکاران (SMS-1995) با 24 آیتم و در مقیاس 7 ارزشی لیکرت که شش خرده‌مقیاس متغیر را ارزیابی می­کند؛ 2. پرسشنامۀ تحلیل­رفتگی ورزشی ریدک و اسمیت (ABQ-2001) با 15 سؤال و در مقیاس 5 ارزشی لیکرت، که سه خرده‌مقیاس متغیر را ارزیابی می­کند. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون رگرسیون چندگانه در سطح معناداری α≤0.05 با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین مؤلفه­های انگیزش درونی و تحلیل­رفتگی (15/0- = r، 04/0 = P)، تنظیم یکپارچه و تحلیل­رفتگی (16/0- = r، 04/0 = P)، تنظیم همانندسازی­شده و تحلیل­رفتگی (26/0- = r، 01/0 = P) و تنظیم درون­فکنی­شده و تحلیل­رفتگی (28/0- = r، 01/0 = P) رابطۀ معکوس و معنادار و بین بی‌انگیزگی و تحلیل­رفتگی ورزشی (60/0= r، 01/0 = P) رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مجموعه مؤلفه­های انگیزش ورزشی، نزدیک به 35 درصد از واریانس متغیر تحلیل­رفتگی ورزشی را تبیین می‏کنند. براساس نتایج این تحقیق و بر طبق نظریۀ خودمختاری، می­توان تبیین کرد که با ارضای نیازهای روان‌شناختی فرد، انگیزش فرد و بهزیستی روان‌شناختی او به حداکثر می­رسد و احتمال کمتری وجود دارد که فرد دچار تحلیل­رفتگی شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Sport Motivation and Athletic Burnout in Male Soccer Players Participating in the 12th Universiade

نویسندگان [English]

 • mohsen vahdani 1
 • morteza paimozd 2
 • najmeh rezasoltani 3

1

2

3

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the relationship between sport motivation and athletic burnout in male soccer players participating in the 12th universiade in Iran. The research method was descriptive/correlational method. 160 players who were members of soccer teams of universities completed these 2 questionnaires: 1- Sport Motivation Scale (SMS) by Pelletier et al. (1995) with 24 items and with 7-point Likert scale assessed 6 subscales of the variable, 2- Athletic Burnout Questionnaire (ABQ) by Radak & Smith (2001) with 15 items and 5-point Likert scale assessed 3 subscales of the variable. The data were analyzed by SPSS, Pearson correlation coefficient test and multiple regression analysis at significance level of α≤0.05. The results revealed a reverse and significant relationship between internal motivation and burnout (r= -0.15, P=0.04), integrated regulation and burnout (r= -0.16, P=0.04), identified regulation and burnout (r= -0.26, P=0.01) and introjected regulation and burnout (r= -0.28, P=0.01). There was a direct and significant relationship between amotivation and burnout (r=0.60, P=0.01). Also, the results showed that the components of athletic motivation explained almost 35% of the variance of athletic burnout variable. So, based on these results and according to self-determination theory, it can be explained that motivation and psychological well-being of persons will maximize by satisfying their psychological needs, and thus it is less likely to experience burnout.

کلیدواژه‌ها [English]

 • amotivation
 • athletic burnout
 • soccer players
 • sport motivation
 • universiade
 1. اسماعیلی، میلاد (1393). تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس انگیزۀ ورزشی (SMS6)، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد در رشتۀ روان‌ ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ص 65-50.
 2. تقوی، مهراب (1389). ارتباط بین جهت‌ هدفی وضعی و جو انگیزشی ادراک‌شده با تحلیل‌‌رفتگی ورزشی در دانش‌آموزان 11 تا 14 سالۀ پسر آموزشگاه‌های شهر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، ص 85-70.
 3.  صدیقی، زهرا؛ کشاورز، سعید؛ حاجی‌زاده، راضیه (1391). "تأثیر جنسیت و سطح رقابتی بر تحلیل‌رفتگی ورزشکاران در رشته‌های انفرادی"، نشریۀ مطالعات روانشناسی ورزشی، دورۀ 1، ش 2، ص 52-39.
 4. عربی آیسک، رسول (1389). تأثیر آسیب‌دیدگی شدید ورزشی بر میزان انگیزش و تحلیل‌رفتگی ورزشکاران زبدۀ هندبال، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه بیرجند، ص 85-60.
 5. فرانکن، رابرت (1384). انگیزش و هیجان، ترجمة حسن شمس اسفندآباد، غلامرضا محمودی و سوزان امامی‌پو، تهران، نشر نی، ص 85-25.
 6. فولادیان، جواد؛ سهرابی، مهدی؛ عطارزاده حسینی، سید رضا؛ فارسی، علیرضا (1388). "ارتباط انگیزۀ مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار"، نشریۀ المپیک، سال هفتم، ش 4، ص 106-91.
 7. مکاری، سعید (1386). مطالعۀ ارتباط بین تحلیل‌رفتگی، عوامل انگیزشی و عملکرد تیمی در بازیکنان حرفه‌ای والیبال، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه ارومیه، ص 35-1.
 8. هنری، حبیب؛ رضاییان، علی؛ کوزه‌چیان، ‌هاشم؛ احسانی، محمد (1382). "رابطۀ انگیزه و بهره­وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران"، نشریۀ حرکت، ش 27، ص 54-45.
 9. یاوری، یوسف؛ اسمعیلی، محمدرضا؛ رضایی، جواد  (1391). "ارتباط بین تحلیل‌رفتگی، انگیزش و عملکرد تیمی بازیکنان حرفه‌ای هندبال"، نشریۀ پژوهش‌های حاضر در مدیریت ورزشی، دورۀ 2، ش 4، ص110-97.
 10. Bisinger C, Laure P, France AM.( 2006), Regular extracurricular sports practice does not prevent moderate or severe variations in self-esteem or trait anxiety in early adolescents. J Sport Sci Med; 5(1): p123.
 11. Cresswell, S.L., & Eklund, R.C.(2005), Motivation and burnout among top amateurrugby players. Medicine and Science in Sports and Exercise, 37, 469-477.
 12. Cresswell, S.L., &Eklund, R.C.(2005), Changes in athlete burnout and motivation over a 12-week league tournament . Medicine and Science in Sports and Exercisea, 37, p p 1957-1966.
 13. Dale, J., & Weinberg, R.(1990), The relationship between coaches’ leader-ship style burnout. The Sport Psycholo-gist, 3, 1-13.
 14. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985), Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.10-150
 15. Gould, D., & Dieffenbach, K. (2002). Overtraining, inderrecovery, and burn-out in sport. In M. Kellmann (Ed.), En-hancing Recovery: Human Kinetics. pp. 25-35.
 16. Jowett, S. (2008), What makes coaches tick? The impact of coaches’ intrinsic and extrinsic motives on their own satisfaction and that of their athletes. Scand J Med Sci Sports, ,18: 664–673.
 17. Lemyre, P. N. Roberts, G.C. & Gundersen, J. (2007), Motivation. Overtraining, and burnout: Can self-determined motivation predict overtraining and burnout in elite athletes?, European Journal of sport Science., 7(2); PP:115-126
 18. Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Berliner, S., & Shapira,I. (2006), Burnout and risk of cardiovascular disease: Evidence, possible causal paths, and promising research directions. Psychological Bulletin, 132, 327–353.
 19. Murcia, J. A .M. Gimeno, E.C. Coll, D.G. (2008), Relationships among Goal orientations, Motivational Climate and Flow in Adolescent Athletes ;55-68.
 20. Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., Tuson, K. M., Brière, N. M., & Blais, M. R. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS). Journal of Sport & Exercise Psychology, 17, 35-53.
 21. Raedeke, T. D., & Smith, A. L. (2001), Development and preliminary valida-tion of an athlete burnout measure. Journal of Sport and Exercise Psychol-ogy,23, 281–306.
 22. Sherman, AJ. (2004), Motivation Special: learn to love Exercise (Really). [ Shape] . vol. 23, no. 6,pp. 118-125.
 23. Smith, A. L., Gustafsson, H., & Hassmen, P. (2010), Peer motivational climate and burnout perceptions of ado-lescent athletes. Psychology of Sport and Exercise,11, 453-460.
 24. Vallerand, R. J. A. (2001), hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation in sport and exercise. In G. C. Roberts (Ed.), Advances in motivation in sport and exercise . Champaign, IL: Human Kinetics. 263–319
 25. Weinberg, R. S. & Gould, D. (2011),Foundations of Sport and Exercise Psychology, Champaign. IL: Human Kinetics,(5th ed, pp. 141-142)
 26. Wigfield. Allan, Jacquelynne S. Eccles,Ulrich Schiefele, Robert Roeser.(2001), Development of Achievement Motivation, University of Michigan.20-80
 27. Wilson, P. M. & et al.(2006), Examining the Contributions of Perceived Psychological Need Satisfaction to Well-Being in Exercise. Journal of Applied Biobehavioral Research, 11 ,3–4, pp. 243–264.