رابطۀ بین انگیزش ورزشی و تحلیل‌رفتگی ورزشی در بازیکنان فوتبال حاضر در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت بدنی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 کارشناس‌ارشد روان‌‌شناسی ورزش، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق شناسایی رابطۀ بین انگیزش ورزشی و تحلیل­رفتگی ورزشی در بازیکنان فوتبالحاضر در دوازدهمین المپیاد ورزشی دانشجویان پسر کشور بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی بود. 160 نفر از بازیکنان عضو تیم­های فوتبال دانشگاه­ها دو ابزار این پژوهش را تکمیل کردند: 1. پرسشنامۀ انگیزۀ ورزشی پلتیر و همکاران (SMS-1995) با 24 آیتم و در مقیاس 7 ارزشی لیکرت که شش خرده‌مقیاس متغیر را ارزیابی می­کند؛ 2. پرسشنامۀ تحلیل­رفتگی ورزشی ریدک و اسمیت (ABQ-2001) با 15 سؤال و در مقیاس 5 ارزشی لیکرت، که سه خرده‌مقیاس متغیر را ارزیابی می­کند. برای تحلیل داده­ها از آزمون­های ضریب همبستگی پیرسون، و آزمون رگرسیون چندگانه در سطح معناداری α≤0.05 با استفاده از نرم‌افزار SPSS استفاده شد. یافته‏ها نشان داد که بین مؤلفه­های انگیزش درونی و تحلیل­رفتگی (15/0- = r، 04/0 = P)، تنظیم یکپارچه و تحلیل­رفتگی (16/0- = r، 04/0 = P)، تنظیم همانندسازی­شده و تحلیل­رفتگی (26/0- = r، 01/0 = P) و تنظیم درون­فکنی­شده و تحلیل­رفتگی (28/0- = r، 01/0 = P) رابطۀ معکوس و معنادار و بین بی‌انگیزگی و تحلیل­رفتگی ورزشی (60/0= r، 01/0 = P) رابطۀ مستقیم و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که مجموعه مؤلفه­های انگیزش ورزشی، نزدیک به 35 درصد از واریانس متغیر تحلیل­رفتگی ورزشی را تبیین می‏کنند. براساس نتایج این تحقیق و بر طبق نظریۀ خودمختاری، می­توان تبیین کرد که با ارضای نیازهای روان‌شناختی فرد، انگیزش فرد و بهزیستی روان‌شناختی او به حداکثر می­رسد و احتمال کمتری وجود دارد که فرد دچار تحلیل­رفتگی شود.

کلیدواژه‌ها


 1. اسماعیلی، میلاد (1393). تعیین روایی و پایایی نسخۀ فارسی مقیاس انگیزۀ ورزشی (SMS6)، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد در رشتۀ روان‌ ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، ص 65-50.
 2. تقوی، مهراب (1389). ارتباط بین جهت‌ هدفی وضعی و جو انگیزشی ادراک‌شده با تحلیل‌‌رفتگی ورزشی در دانش‌آموزان 11 تا 14 سالۀ پسر آموزشگاه‌های شهر تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تهران، ص 85-70.
 3.  صدیقی، زهرا؛ کشاورز، سعید؛ حاجی‌زاده، راضیه (1391). "تأثیر جنسیت و سطح رقابتی بر تحلیل‌رفتگی ورزشکاران در رشته‌های انفرادی"، نشریۀ مطالعات روانشناسی ورزشی، دورۀ 1، ش 2، ص 52-39.
 4. عربی آیسک، رسول (1389). تأثیر آسیب‌دیدگی شدید ورزشی بر میزان انگیزش و تحلیل‌رفتگی ورزشکاران زبدۀ هندبال، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه بیرجند، ص 85-60.
 5. فرانکن، رابرت (1384). انگیزش و هیجان، ترجمة حسن شمس اسفندآباد، غلامرضا محمودی و سوزان امامی‌پو، تهران، نشر نی، ص 85-25.
 6. فولادیان، جواد؛ سهرابی، مهدی؛ عطارزاده حسینی، سید رضا؛ فارسی، علیرضا (1388). "ارتباط انگیزۀ مشارکت ورزشی با سوگیری ورزشی دانشجویان ورزشکار"، نشریۀ المپیک، سال هفتم، ش 4، ص 106-91.
 7. مکاری، سعید (1386). مطالعۀ ارتباط بین تحلیل‌رفتگی، عوامل انگیزشی و عملکرد تیمی در بازیکنان حرفه‌ای والیبال، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه ارومیه، ص 35-1.
 8. هنری، حبیب؛ رضاییان، علی؛ کوزه‌چیان، ‌هاشم؛ احسانی، محمد (1382). "رابطۀ انگیزه و بهره­وری نیروی انسانی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران"، نشریۀ حرکت، ش 27، ص 54-45.
 9. یاوری، یوسف؛ اسمعیلی، محمدرضا؛ رضایی، جواد  (1391). "ارتباط بین تحلیل‌رفتگی، انگیزش و عملکرد تیمی بازیکنان حرفه‌ای هندبال"، نشریۀ پژوهش‌های حاضر در مدیریت ورزشی، دورۀ 2، ش 4، ص110-97.
 10. Bisinger C, Laure P, France AM.( 2006), Regular extracurricular sports practice does not prevent moderate or severe variations in self-esteem or trait anxiety in early adolescents. J Sport Sci Med; 5(1): p123.
 11. Cresswell, S.L., & Eklund, R.C.(2005), Motivation and burnout among top amateurrugby players. Medicine and Science in Sports and Exercise, 37, 469-477.
 12. Cresswell, S.L., &Eklund, R.C.(2005), Changes in athlete burnout and motivation over a 12-week league tournament . Medicine and Science in Sports and Exercisea, 37, p p 1957-1966.
 13. Dale, J., & Weinberg, R.(1990), The relationship between coaches’ leader-ship style burnout. The Sport Psycholo-gist, 3, 1-13.
 14. Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985), Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: Plenum Press.10-150
 15. Gould, D., & Dieffenbach, K. (2002). Overtraining, inderrecovery, and burn-out in sport. In M. Kellmann (Ed.), En-hancing Recovery: Human Kinetics. pp. 25-35.
 16. Jowett, S. (2008), What makes coaches tick? The impact of coaches’ intrinsic and extrinsic motives on their own satisfaction and that of their athletes. Scand J Med Sci Sports, ,18: 664–673.
 17. Lemyre, P. N. Roberts, G.C. & Gundersen, J. (2007), Motivation. Overtraining, and burnout: Can self-determined motivation predict overtraining and burnout in elite athletes?, European Journal of sport Science., 7(2); PP:115-126
 18. Melamed, S., Shirom, A., Toker, S., Berliner, S., & Shapira,I. (2006), Burnout and risk of cardiovascular disease: Evidence, possible causal paths, and promising research directions. Psychological Bulletin, 132, 327–353.
 19. Murcia, J. A .M. Gimeno, E.C. Coll, D.G. (2008), Relationships among Goal orientations, Motivational Climate and Flow in Adolescent Athletes ;55-68.
 20. Pelletier, L. G., Fortier, M. S., Vallerand, R. J., Tuson, K. M., Brière, N. M., & Blais, M. R. (1995). Toward a new measure of intrinsic motivation, extrinsic motivation, and amotivation in sports: The Sport Motivation Scale (SMS). Journal of Sport & Exercise Psychology, 17, 35-53.
 21. Raedeke, T. D., & Smith, A. L. (2001), Development and preliminary valida-tion of an athlete burnout measure. Journal of Sport and Exercise Psychol-ogy,23, 281–306.
 22. Sherman, AJ. (2004), Motivation Special: learn to love Exercise (Really). [ Shape] . vol. 23, no. 6,pp. 118-125.
 23. Smith, A. L., Gustafsson, H., & Hassmen, P. (2010), Peer motivational climate and burnout perceptions of ado-lescent athletes. Psychology of Sport and Exercise,11, 453-460.
 24. Vallerand, R. J. A. (2001), hierarchical model of intrinsic and extrinsic motivation in sport and exercise. In G. C. Roberts (Ed.), Advances in motivation in sport and exercise . Champaign, IL: Human Kinetics. 263–319
 25. Weinberg, R. S. & Gould, D. (2011),Foundations of Sport and Exercise Psychology, Champaign. IL: Human Kinetics,(5th ed, pp. 141-142)
 26. Wigfield. Allan, Jacquelynne S. Eccles,Ulrich Schiefele, Robert Roeser.(2001), Development of Achievement Motivation, University of Michigan.20-80
 27. Wilson, P. M. & et al.(2006), Examining the Contributions of Perceived Psychological Need Satisfaction to Well-Being in Exercise. Journal of Applied Biobehavioral Research, 11 ,3–4, pp. 243–264.