نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران

2 استاد، مدیریت ورزشی ، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت‌بدنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش سنجش مدیریت آشوب و هنجارسنجی ابزار اندازه‌گیری مدیریت آشوب بر اساس الگوی تئوری آشوب در سازمان تربیت‌بدنی جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق در دو مرحله انجام گرفت، در مرحلۀ اول با بررسی پیشینۀ تحقیق و نظریۀ آشوب و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی از طریق مصاحبه با ده متخصص مدیریت و مدیریت ورزشی، مفهوم مدیریت آشوب تبیین شد. یافته‌های حاصل از بخش اول مدل مدیریت آشوب خودمولد را معرفی کرد. بر اساس مدل طراحی‌شده و با استفاده از نظریۀ آشوب، عناصر و ابعاد اصلی این مفهوم با عنوان درونمایه‌های چهارگانه (اثر پروانه‌ای، سازگاری پویا، جاذبه‌های عجیب، خودمانایی) در نظرگرفته شدند. در مرحلۀ دوم بر اساس مدل مدیریت آشوب خودمولد، گویه‌های مقیاس مدیریت آشوب استخراج شد. به‌منظور بررسی روایی سازه یا محتوای پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که بیانگر وجود چهار عامل به‌عنوان عوامل تشکیل‌دهندۀ سازۀ مدیریت آشوب‌گونه بود که عبارتند از: ساختار سازمانی، مهارت مدیران، شرایط و فضای سازمان و کارکنان. پایایی پرسشنامه نیز از طریق روش آلفای کرونباخ (92/0) که مؤید همسانی درونی مناسب ابزار است، تأیید شد. نتایج نشان داد سطح تحصیلات مدیران و سابقۀ مدیریت با میزان مدیریت آشوب‌گونه ارتباط مستقیم دارد. سپس با استفاده از این مقیاس مدیریت آشوب در سازمان تربیت بدنی بررسی شد و یافته‌ها حاکی از آن بود که مدیریت آشوب در سازمان به‌طور معناداری در حد متوسطی  قرار دارد و با توجه به اینکه ارتباط معناداری بین مقدار هر کدام از ابعاد مدیریت آشوب و اهمیت ابعاد وجود نداشت، می‌توان استنباط کرد که مدیران سازمان تربیت بدنی در وضعیت موجود از مزایا و آثار مثبت مهارت مدیریت آشوب به‌منظور تصمیم‌گیری، بهبود کیفیت و ... بهره‌مند نیستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Factor Analysis and Evaluation of Chaordic Management in Iran Physical Education Organization Based on Chaos Theory

نویسندگان [English]

 • Zahrasadat Mirzazadeh 1
 • Mahmoud Goudarzi 2
 • Nasrollah Sajjadi 3
 • Hassan Asadi 2

1 Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

2 Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran

3 Associate Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate chaordic management and normative evaluation of chaordic management measuring tool based on chaos theory in Iran Physical Education Organization. This study was carried out in two phases: in the first phase, the study background and chaos theory were examined and the concept of chaordic management was determined using qualitative content analysis and through interviewing 10 management and sport management experts. The findings of the first phase introduced the model of self-productive chaordic management. Based on the designed model and chaos theory, the principle components and dimensions of this concept were considered as butterfly effect, dynamic adaptation, strange attractors and self-similarity. In the second phase, based on the model of self-productive chaos management, the items of the chaos management scale were extracted. To examine the construct validity or the content validity of the scale, exploratory factor analysis was used which identified four factors as the components of chaos management as follows: organizational structure, managers' skills, conditions of the organization and employees. In order to evaluate the reliability of the scale, Cronbach’s alpha was used (0.92) which showed the suitable internal consistency of the scale. The results indicated the direct relationship of managers' education level and management career with chaos management. Then, chaos management in the Physical Education Organization was examined by this scale and the findings showed that the chaos management was significantly at an average level in the organization. As there was no significant relationship between the rate and importance of each chaos management dimension, it can be inferred that managers of the Physical Education Organization did not benefit from the positive advantages of chaos management skill in the decisions, quality improvement, etc. in the current condition. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Butterfly Effect
 • Chaordic Management
 • Chaos
 • chaos theory
 • Self-Organizing Effect
 • Self-Similarity Effect
 • Strange Attractors Effect