نویسندگان

1 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

3 عضو هیأت علمی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه مازندران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر ارزیابی عامل آمیخته بازاریابی ورزشی و هفت مؤلفه آن (محصول، قیمت، ارتقاء، مکان، روابط عمومی، افراد و شواهد فیزیکی) در لیگ برتر فوتبال از دیدگاه مدیران سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در دو وضعیت موجود و مطلوب بود. بدین منظور، میان مسئولین ستادی سازمان تربیت بدنی تا رده مدیران کل، مسئولین فدراسیون فوتبال تا رده مدیران واحدها، تعداد 32 نفر به پرسشنامه محقق ساخته‌ای با روایی مناسب و پایایی (آلفای کرونباخ) 94/0 پاسخ دادند. پرسشنامه‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. از آزمون فریدمن برای اولویت‌بندی و جهت مقایسه دو وضعیت موجود و وضعیت مطلوب از روش آماری ویلکاکسون و آزمون یومن ویتنی و کروسکال والیس جهت مقایسه نظرات افراد با سطح خطای (05/0??) استفاده شد. از دیدگاه آزمودنی‌ها، مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی در وضع موجود و مطلوب، اولویتی بر هم ندارند. همچنین تفاوت معنی‌داری میان وضع موجود و مطلوب عامل آمیخته بازاریابی ورزشی و مؤلفه‌های آن در لیگ برتر فوتبال، مشاهده گردید. به طور کلی از نظر مسئولین سازمان تربیت بدنی و فدراسیون فوتبال در وضع مطلوب باید به همه مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی به یک اندازه توجه شود که در وضع موجود هم به همین گونه است. اما کمیت یا کیفیت توجه در وضع موجود نسبت به وضع مطلوب کم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation of Marketing Mix Factor (7P) in Iran Football Premier League from Physical Education Organization and Football Federation Managers' Viewpoints

نویسندگان [English]

  • hashem kouzechian 1
  • mohamad ehsani 1

1

2

3

چکیده [English]

The Purpose of this study was to evaluate sport marketing mix factor and its seven components (production, price, promotion, place, public relations, people and physical evidence) in football premier league from the viewpoint of managers of Physical Education Organization and Football Federation of Islamic Republic of Iran. For this purpose, a researcher-made questionnaire (Cronbach's alpha = 0.94) was distributed among managers of Physical Education Organization and Football Federation and the responses were collected. Data were analyzed by SPSS software. Friedman, Wilcoxon, Mann Whitney U and Kruskal Wallis tests were used (??0.05). From managers' viewpoints, marketing mix components are not prioritized in the existing suitable situation. But a significant difference was observed between the existing suitable situation of marketing mix factor and its components in football premier league. Generally, from the viewpoint of Physical Education Organization and Football Federation authorities, in a suitable situation, all marketing mix components should be equally considered and such a situation exists at the moment, but the quality and quantity of the existing situation is considered less than the suitable situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 7P
  • Football Premier League.
  • Marketing Mix