شناسایی فرایند شکل گیری موانع ارتقای شغلی و مؤلفه های تأثیرگذار بر اکوسیستم کاری بانوان در سازمان های ورزشی ایران

فروغ فلاح آشنا آباد؛ عباس نظریان مادوانی؛ رسول نوروزی سید حسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1400

https://doi.org/10.22059/jsm.2021.297490.2449